Kazala Geodetskih vestnikov od leta 1953 do leta 1999

 

 

Vestnik Geodetskega društva LRS 1953/1 (Let. 1/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Uvod                                                                                                                                                                                              

Poročilo o občnem zboru Geodetskega društva .............................................................................. 2

Pravila Geodetskega društva.......................................................................................................... 4

Poročilo o ustanovnem občnem zboru Zveze društev inženirjev in tehnikov LRS................................ 8

Komisije, društva, delo in sestava................................................................................................... 9

Predlogi: Predlog za organizacijo pripravniške službe v geodetski stroki.......................................... 10

Razno:  Geodetski list................................................................................................................... 13

Strokovni izpiti

Glas Geodetskega zavoda

Iz šolstva

Knjige

Oglasi

 

 

Vestnik Geodetskega društva LRS 1953/2 (Let. 1/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Pred kongresom v Zagrebu / O sestanku plenuma /......................................................................... 1

O delu društva / poročilo o društvenih sestankih /........................................................................... 3

Teze za statut inženirjev in tehnikov FLRJ........................................................................................ 5

Razvoj geodetskih del v LRS / triangulacija /................................................................................... 11

O potnih stroških / na okrajih /..................................................................................................... 14

Razno:  Razvoj strokovnega šolstva v LRS....................................................................................... 15

Počitniška praksa dijakov / GT /......................................................................................... 16

Vesti iz DIT-a.................................................................................................................... 18

Nekrologi......................................................................................................................... 19

 

 

Vestnik Geodetskega društva LRS 1953/3-4 (Let. 1/3-4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

UVOD: Obračun… / del referata tov. predsed. /............................................................................... 1

RESOLUCIJA in sklepi kongresa v Zagrebu........................................................................................ 3

REFERATI za občni zbor Geodetskega društva:

A. Košir          O društvenem delu in organizaciji.............................................................................. 14

H. Vodnik      Pregled osnovnih geodetskih del v LRS....................................................................... 21

I. Čuček          Fotogrametrija.......................................................................................................... 26

Lj. Zadnik      Nova izmera in kataster............................................................................................. 29

M. Klarič        O stanju katastra....................................................................................................... 32

PRORAČUN in blagajniško poročilo / V. Rus/.................................................................................. 36

Članki

I. Golorej     Šola in praksa............................................................................................................. 13

M. Seifert      Geodetska razstava v Zagrebu.................................................................................... 38

Iz uredništva….............................................................................................................................. 39

Razno:   Vesti iz društva…, Iz inozemstva…...................................................................................... 40

 Vesti iz zveze DIT-ov LRS.................................................................................................. 41

 Predavanja…, Leksikografski zavod…................................................................................. 42

 Razstava…, Knjige….......................................................................................................... 43

 

Vestnik Geodetskega društva LRS 1954/1 (Let. 2/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Za uvod nekaj vrstic o delu društva................................................................................................. 1

Občni zbor Geodetskega društva.................................................................................................... 3

Izvleček iz zapisnika III. Plenuma Zveze geodetskih društev FLRJ....................................................... 9

Izvleček iz sklepov I. redne letne skupščine ZIT-a LRS...................................................................... 10

Vesti............................................................................................................................................ 13

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1954/2 (Let. 2/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Sklepi iz zapisnika o letnem občnem zboru društva 6. / 7. III. 1954

Sklepi komisije za organizacijska vprašanja ..................................................................................... 1

Sklepi komisije za osnovna geodetska dela ..................................................................................... 4

Sklepi komisije za kataster.............................................................................................................. 8

Sklepi komisije za novo izmero....................................................................................................... 9

Sklepi komisije za fotogrametrijo.................................................................................................. 11

Predlog proračuna za leto 1954.................................................................................................... 12

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1954/3 (Let. 2/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Gradivo za delovni posvet Geodetskih društev FLRJ v Novem Sadu 27. II. do 2. III. 1955

Izvleček iz zapisnika sestanka Izvršnega odbora Zveze geodetskih društev LRS .................................. 1

Geodetski inštrumentarij in tehnični pripomočki............................................................................. 2

Tehnična revizija katastra .............................................................................................................. 9

O klasifikaciji zemljiškega katastra v LRS........................................................................................ 13

Izkoriščanje in vzdrževanje geodetskih podatkov........................................................................... 17

Kadri v katastru ........................................................................................................................... 20

Kataster v komunalni službi.......................................................................................................... 22

Vprašanje javnih geodetskih del izven geodetske službe................................................................. 23

Dopisi in objave

Revizija katastra .......................................................................................................................... 27

Zapisnik seje komisije za strokovno šolstvo dne 5. XI. 1954 ............................................................ 32

Vesti iz ustanovnega občnega zbora Geodetskih društev LRS, sekcij Maribor in Celje ...................... 37

Uredniški kotiček ......................................................................................................................... 38

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1954/4 (Let. 2/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Ob zaključku letnika - /Uredništvo/................................................................................................. 1

Obvestilo članom o občnem zboru društva ..................................................................................... 2

I. Organizacijsko delo:

Poročilo predsednika /A. Košir/............................................................................................... 4

Poročilo tajnika /G. Brüfach/ ................................................................................................. 13

Blagajniško poročilo ............................................................................................................. 18

Predračun za leto 1955 ......................................................................................................... 20

II. Strokovno delo in problematika:

Trnovec      Revizija katastra v LR Sloveniji............................................................................... 21

Gatnik         Stanje katastra v goriškem okraju ......................................................................... 26

ing. Makarovič  Metode dela katastrskih novih izmer v Franciji................................................ 31

Klarič           Izmera mest v Sloveniji  ....................................................................................... 38

ing. Rudl     Triangulacija v LRS – perspektivni plan................................................................... 47

Zadnik         Kratek referat o šolstvu........................................................................................ 61

III. Plenumi in sklepi:

Plenum Geodetskega društva LRS 7. II. 1955........................................................................... 67

Plenum geodetskih strokovnjakov v Novem Sadu ................................................................... 70

Sklepi s plenuma v Novem Sadu............................................................................................. 72

IV. Vesti:

Pregled strokovnih predavanj 1954 – 1955............................................................................. 79

Slovo od zaslužnih strokovnih uslužbencev ............................................................................ 80

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1955/1 (Let. 3/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Uvodna beseda /Z. L./.................................................................................................................... 1

Sklepi z občnega zbora G.d............................................................................................................. 3

Izvleček iz zapisnika občnega zbora G. d. ........................................................................................ 5

Zaključki 1. redne seje odbora G.d. ............................................................................................... 14

Sporočila ..................................................................................................................................... 15

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1955/2 (Let. 3/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Armič            Delo na reviziji katastra ......................................................................................... 1

2.       Brüfach        Delovno poročilo o delu Geodetskega društva ........................................................ 4

3.       Zaključki in resolucija V. plenarnega zasedanja Zveze IT LRS ...................................................... 9

4.       Izvleček iz zaključkov XI. Plenuma saveza IT FLRJ ..................................................................... 16

5.       ing. Zorn      Genialnim možem v spomin.................................................................................. 19

6.       Sporočila ............................................................................................................................... 21

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1955/3 (Let. 3/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Revizija katastra v okraju Gorica /M. Gatnik/ ............................................................................ 1

2.       O natančnosti niveliranja /Ing. Zorn A./ .................................................................................... 6

3.       Slovenija je dobila stereokartirni aparat /Ing. Golorej/............................................................. 10

4.       Pregled diplom ing.-ov po osvoboditvi .................................................................................... 13

5.       Posvetovanje o fotogrametriji v Splitu .................................................................................... 15

6.       Sporočila ............................................................................................................................... 16

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1955/4 (Let. 3/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Urbanistični načrt in izmera Ljubljane /Ing. Alojzij Podpečan/ .................................................... 1

2.       Tudi te probleme je treba rešiti /Seifert Mano, geom./ ............................................................. 4

3.       Posvetovanje geometrov v Splitu /Ing. Golorej Ivan/ ................................................................. 6

4.       Do materinega jezika več ljubezni pa tudi – spoštovanja /S.M./................................................ 11

5.       Poročilo o zasedanju DIT-a v Sarajevu /Jelenc M. geom./ ......................................................... 12

6.       Poročilo o strokovni knjigi ing. A. Podpečan-a: ''Terenski relief'' /Ing. Rudl Franjo/ .................... 16

7.       Pregledi: Seznam geometrov, ki so diplomirali na geodetskem odseku GSŠ po osvoboditvi ....... 19

8.       Sporočila ............................................................................................................................... 21

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1956/1 (Let. 4/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Prof. dr. h. c. mult. Eduard Doležal /Prelovec H./....................................................................... 1

2.       Pomen topografskih načrtov v našem gospodarstvu /Ing. Podpečan Al./ .................................... 3

3.       Vtisi z ekskurzije na Dunaj /Bratkovič/ ...................................................................................... 6

4.       Študijsko potovanje v Francijo ................................................................................................. 9

5.       Naš novi topografski ključ /Seifert M./ .................................................................................... 15

6.       Zaključki IV. Plenuma zveze I.T.LRS ......................................................................................... 16

7.       Resolucija IV.  Kongresa I.T. FLRJ ............................................................................................ 17

8.       Seznam geometrov, ki so diplomirali po osvoboditvi /nadaljev./ .............................................. 20

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1956/2 (Let. 4/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Obvestilo o občnem zboru društva ........................................................................................... 1

2.       Dnevni red rednega občnega zbora .......................................................................................... 2

3.       Poročilo predsednika društva ................................................................................................... 3

4.       Poročilo tajnika društva ......................................................................................................... 10

5.       Blagajniško poročilo in predlog predračuna ............................................................................ 16

6.       Poročilo nadzornega obdora .................................................................................................. 18

7.       Poročilo s V. plenuma v Skopju ............................................................................................... 20

8.       Urednikova povest ................................................................................................................ 27

9.       Seznam članov ''Udruženja geodetov in geometrov leta 1932'' ................................................ 29

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1956/3 (Let. 4/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Zapisnik z občnega zbora Geodetskega društva ......................................................................... 1

2.       Zaključki razprave ................................................................................................................... 7

3.       Izvleček iz zapisnika prve seje .................................................................................................. 8

4.       Plenum Saveza geodetskih društev v Skopju /Izvleček/ ............................................................ 11

5.       Seznam geodetskih strokovnjakov iz predvojne dobe .............................................................. 16

6.       Obvestila .............................................................................................................................. 19

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1956/4 (Let. 4/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       O meritvah parcel, ko so bile dodeljene v upravo Gozdnemu gospodarstvu
/Rasinger Emil, geometer/ ....................................................................................................... 1

2.       Izvleček iz sklepov plenuma Saveza geodetskih društev na Polževem.......................................... 5

3.       Sporočila ................................................................................................................................ 7

4.       Delovanje geodetskega društva LRS ......................................................................................... 8

5.       Jubileji – Trnovec F., Mozetič K. ............................................................................................... 9

6.       Obvestila .............................................................................................................................. 10

7.       Osmrtnice – Filipič, inž. Trček, Tance ...................................................................................... 12

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1956/5 (Let. 4/5)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Študijsko potovanje na Dunaj ........................................................................................................ 1

 

 

Vestnik Geodetskega društva L.R.S. 1956/6 (Let. 4/6)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Katastrska gospodarska karta /Senčar J. geom./ ........................................................................ 1

2.       Kongres poljskih geodetov /ing. Rudl F./ ................................................................................. 10

3.       Konferenca o pravilniku II. in III. /Umek J. geom/ ..................................................................... 22

4.       Poročilo o delu društva /Tajnik/ ............................................................................................. 25

5.       Obvestila .............................................................................................................................. 29

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov 1957/1 (Let. 5/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Poročilo o 8. mednarodnem fotogrametričnem kongresu v Stockholmu. Ing. Ivan Čuček............. 1

2.       Poročilo o delu društva .......................................................................................................... 17

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov 1957/2 (Let. 5/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Poročilo o 8. mednarodnem fotogrametričnem kongresu v Stockholmu. Ing. Ivan Čuček ............ 1

2.       Poročilo s potovanja po Srbiji in Hrvatski. Klarič Matija, geom.  .................................................. 4

3.       Na II. kongresu geodetskih inženirjev in geometrov in nazaj. Ing. Milan Naprudnik ................... 14

4.       Sporočila ............................................................................................................................... 17

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov 1957/3 (Let. 5/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Vabilo na občni zbor društva .................................................................................................... 1

2.       Poročilo o plenumu društva in reorganizaciji društva (Ing. Golorej I.) ......................................... 2

3.       Poročilo predsednika (Klarič M.) .............................................................................................. 4

4.       Poročilo tajnika (Brüfach G.) .................................................................................................... 8

5.       Blagajniško poročilo (Mirnik M.) ............................................................................................. 14

6.       Predračun za leto 1958 (Brüfach G.) ....................................................................................... 15

7.       Poročilo nadzornega odbora .................................................................................................. 15

8.       Sklepi II. kongresa v Ohridu .................................................................................................... 16

9.       Poročilo Celjske podružnice društva (Ing. Naprudnik M.) ......................................................... 21

10.   Poročilo o letni konferenci Geodetskega zavoda LRS (Svetik P.) ................................................ 23

11.   Po Švici (Zadnik L.) ................................................................................................................. 26

12.   Potovanje v Srbijo… (Umek J., Steiner V., Rozman J.) ............................................................... 29

13.   Racionalizacija računanja površin skupin (Ing. Rudl F.) ............................................................. 31

14.   Sporočila ............................................................................................................................... 35

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1958/1
(Let. 6/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Kratko poročilo o občnem zboru društva /Brüfach Gvido/.......................................................... 1

2.       Pereči problemi pri izmeri Ljubljane /Krča Ivan/ ........................................................................ 4

3.       Nekaj problemov iz katastrske službe /Regally Marjan/ ............................................................. 5

4.       Formiranje komisij .................................................................................................................. 7

5.       Poročilo o ustanovnem občnem zboru mariborske podružnice /Šketa Milena/ ........................... 8

6.       Izmera Ljubljane / Seifert Mano/ ............................................................................................ 11

7.       O fotogrametriji v gozdarstvu /Ing. Autauer Oton/ .................................................................. 12

8.       O točnosti fotogrametrije /Ing. Golorej Ivan/ .......................................................................... 15

9.       Dva jubileja /Armič Leopold/ .................................................................................................. 18

10.   Seznam diplomiranih inženirjev v letu 1957 ............................................................................ 19

11.   Seznam diplomiranih geometrov v letu 1957 .......................................................................... 20

12.   Obvestila .............................................................................................................................. 20

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1958/2
(Let. 6/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Poročilo o delu strokovnega sveta IS za geodezijo (Košir Anton, direktor GULRS)......................... 1

2.       Geodetska dela in načela urejanja zemljišč pri sestavi ureditvenih načrtov (Steiner Oton) ........... 7

3.       Osnutek ''Pravilnika o geodetskih delih'' (Košir Anton, direktor GULRS) .................................... 11

4.       Prog. Ing. Leo Novak: ''Praktična geodezija'' (Dvoršak Rado) .................................................... 17

5.       Izpiti za pripravnike o geodetski stroki (Košir Anton, direktor GULRS) ....................................... 18

6.       Sklepi občnega zbora DGIG LRS .............................................................................................. 19

7.       Sklepi 9. plenuma Saveza GIG FLRJ ......................................................................................... 21

8.       Poročilo o dosedanjem delu (Tajnik) ....................................................................................... 23

9.       Prof. ing. Rajko Leske-ju v slovo .............................................................................................. 24

10.   Obvestila .............................................................................................................................. 25

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1958/3
(Let. 6/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Poročilo o DIT Celje v letu 1958 ................................................................................................ 1

2.       Zapisnik občnega zbora Celjske podružnice .............................................................................. 5

3.       Zapisnik občnega zbora Mariborske podružnice ........................................................................ 6

4.       Sklepi občnega zbora Mariborske podružnice ......................................................................... 12

5.       Zapisnik občnega zbora Ljubljanske podružnice ....................................................................... 14

6.       Poročilo predsednika Ljubljanske podružnice .......................................................................... 20

7.       Blagajniško poročilo Ljubljanske podružnice ........................................................................... 24

8.       Poročilo nadzornega odbora Ljubljanske podružnice ............................................................... 25

9.       Sestanek predsedstva Saveza DGID FLRJ v Beogradu ............................................................... 25

10.   Poročilo X. plenuma Saveza v Opatiji ...................................................................................... 26

11.   Prof. ing. Leo Novak – umrl .................................................................................................... 30

12.   Josipu Verbiču v slovo ............................................................................................................ 31

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1958/4
(Let. 6/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Ob 40 letnici ZKJ (Šenčar Jože) ................................................................................................. 1

2.       Poprava zarisa mejne črte in sorodne geodetsko-katastrske in zemljiško knjižne operacije
(Dr. Stanislav Leskovic) ............................................................................................................ 4

3.       Zapisnik o občnem zboru DGIG ................................................................................................ 8

4.       Predsednikovo poročilo za občni zbor ..................................................................................... 13

5.       Poročilo tajnika društva ......................................................................................................... 18

6.       Poročilo s prve seje Ljubljanske podružnice ............................................................................ 20

7.       Naloge DIT po resoluciji VII. Kongresa ZKJ ............................................................................... 23

8.       Reformiranje strokovnega gradbenega šolstva ........................................................................ 25

9.       Podiplomski študija na FAGG ................................................................................................. 26

10.   Seznam diplomantov- inženirjev v letu 1958 ........................................................................... 27

11.   Seznam diplomantov-geometrov v letu 1958 .......................................................................... 27

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1960/1
(Let. 7/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Ustanovitev in sprememba zemljiških objektov javnega prometa in sprememba
lastništva na majhnih delih zemljišč (Dr. S. Leskovic) ................................................................. 1

2.       Poročilo iz XI. Plenuma Zveze DGIG. Poroča predsednik republiškega odbora društva. .............. 13

3.       Poročilo 2. seje Ljubljanske podružnice. Poroča predsednik podružnice. ................................... 15

4.       Poročilo 3. seje Ljubljanske podružnice. Poroča predsednik podružnice. ................................... 16

5.       Poročilo Celjske podružnice. Poroča predsednik. ..................................................................... 17

6.       Poročilo Mariborske podružnice (Stanko Jecelj) ...................................................................... 19

7.       Poročilo o komisiji III. SIP (ing. Ivan Golorej) ............................................................................ 22

8.       Spisek diplomantov v letu 1959 na TVŠ-geodetski oddelek ...................................................... 23

9.       Seznam diplomantov v letu 1959 na GSŠ-geodetski odsek ....................................................... 23

10.   Ivanu Tararinu v slovo ............................................................................................................ 24

11.   Obvestila .............................................................................................................................. 24

12.   Oglasi ................................................................................................................................... 25

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1960/2
(Let. 7/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Geodetsko delovno posvetovanje ............................................................................................ 1

2.       O kadrih in geodetskem strokovne šolstvu .............................................................................. 12

3.       O kartah v merilu 1 : 5 000 in 1 : 10 000 na območju LR Slovenije ............................................. 16

4.       O Izvršenih geodetskih delih v LR Sloveniji i bodočih nalogah geodetske službe ........................ 25

5.       Izvleček iz zapisnika o razpravi na geodetskem delovnem posvetovanju ................................... 34

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1960/3
(Let. 7/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Zapisnik o poteku občnega zbora DGIG Maribor ....................................................................... 1

2.       Poročilo predsednika o delu podružnice društva geodetskih inženirjev in geometrov
v Mariboru za obdobje od leta 1959 do 1961 ............................................................................ 5

3.       Poročilo o blagajniškem poslovanju podružnice Maribor ......................................................... 12

4.       Zapisnik občnega zbora sekcije geodetskih inženirjev in geometrov DIT Celje ........................... 13

5.       Finančno stanje DIT Celje ....................................................................................................... 21

6.       Zapisnik občnega zbora društva geodetskih inženirjev in geometrov OLO Koper ....................... 23

7.       Ustanovitev društva geodetskih inženirjev in geometrov okraja Kranj ...................................... 25

8.       Občni zbor podružnice DGIG Ljubljana .................................................................................... 25

9.       Poročilo predsednika podružnice DGIG Ljubljana .................................................................... 27

10.   Blagajniško poročilo .............................................................................................................. 31

11.   Zapisnik ustanovnega občnega zbora GIG za okraj Gorica ........................................................ 32

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1960/4
(Let. 7/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Izvedba prve komasacije v Sloveniji .......................................................................................... 1

2.       IX. Svetovni fotogrametrični kongres v Londonu ...................................................................... 11

3.       Ekskurzija v London ............................................................................................................... 15

 

 

Vestnik društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS 1961/1
(Let. 8/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       XII. plenum Zveze geodetskih inženirjev in geometrov FLRJ na Bledu 20. in 21. 5. 1960 ............... 1

2.       Organizacijska struktura SITJ-a ................................................................................................. 4

3.       Strokovno posvetovanje in organizacijski plenum ..................................................................... 5

4.       O elektronskem merjenju dolžin .............................................................................................. 5

5.       Poročilo predsednika ZGIG ..................................................................................................... 10

6.       Poročilo tajnika DGI in tehnikov ............................................................................................. 14

7.       Blagajniško poročilo .............................................................................................................. 19

8.       Proračun ZGIG ....................................................................................................................... 20

9.       Diplomirani geodeti ............................................................................................................... 20

10.   Poročilo o izvedbi tečaja pri Geodetski upravi LRS za geod. in kartograf. risarje – 1960/61 ........ 20

11.   Poročilo o geodetskem posvetovanju v Sarajevu ..................................................................... 22

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1965/1
(Let. 9/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Uvodna beseda – France Bratkovič, dipl. inž. ............................................................................ 1

2.       II. plenum Zveze GIG Slovenija ................................................................................................. 3

3.       IV. sestanek predsedstva Zveze GIG Jugoslavije ......................................................................... 7

4.       Pripombe Zveze GIG Slovenije k osnutku zakona o izmeri in zemljiškem katastru ........................ 9

5.       Posvetovanje geodetskih institucij o osnutku zakona o izmeri in zemljiškem katastru ................ 11

6.       Strokovno posvetovanje o ''Inventarizaciji komunalnih naprav v mestih in naseljih'' ................. 13

7.       Stanko Majcen, dipl. inž. geod. – Vtisi s potovanja v ZR Nemčiji ................................................ 17

8.       Marjan Jenko, dipl. inž. geod. – Kdaj dobimo prvi elektronski razdaljomer? .............................. 20

9.       Ivan Golorej, dipl. inž. geod. – Inventarizacija gozdov s pomočjo fotogrametrije ....................... 23

10.   Janez Kobilica, dipl. inž. geod. – Geodetski kadri ..................................................................... 28

11.   Obvestila .............................................................................................................................. 34

12.   Seznam geometrov, ki so diplomirali v Ljubljani v letih 1960 do 1964 ....................................... 35

13.   Seznam diplomiranih inženirjev, ki so diplomirali v Ljubljani v letih 1960 do 1964 ..................... 37

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1965/2
(Let. 9/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Poročilo predsednika Zveze GIG Slovenije na skupščini dne 26. 6. 1965 ...................................... 1

2.       Poročilo tajnika Zveze GIG Slovenije za letno skupščino ............................................................. 6

3.       Blagajniško poročilo za letno skupščino Zveze GIG Slovenije ...................................................... 9

4.       Poročilo predsednika Društva geodetskih inženirjev in geometrov v Mariboru .......................... 11

5.       Na ekskurziji po Italiji ............................................................................................................. 15

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1965/3
(Let. 9/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Organizacijsko poročilo Zveze GIG SRS ............................................................................................ 1

Skupščina Zveze GIG Slovenije (1965) ............................................................................................. 2

Sklepi redne skupščine Zveze GIG SRS ............................................................................................ 4

Ing. Urh Ivan: '' Geodetska stroka in kadri ter urbanistično-komunalna projektiva'' ........................... 5

Ing. Janez Obreza: '' Poročilo o strokovnem posvetovanju v Leipzigu'' .............................................. 7

Tudi v tehniki naša beseda ............................................................................................................. 8

Zasedanje stalnega komiteta FIG .................................................................................................... 9

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1966/1-2
(Let. 10/1-2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Uvodna beseda predsednika zveze GIG SRS............................................................................... 1

2.       3. redna seja sekretariata ZGIG Slovenije .................................................................................. 2

3.       4. redna seja sekretariata ZGIG Slovenije .................................................................................. 2

4.       5. redna seja sekretariata ZGIG Slovenije .................................................................................. 4

5.       Sklepi komisije za kadre in šol. ZGIGJ ........................................................................................ 6

6.       Gradivo za referat ZGIGJ na posvetovanju o šolstvu v geodetski stroki ....................................... 7

7.       Geodetska uprava SRS: .......................................................................................................... 14
A. Izmera zemljišč v letu 1965 – problematika
B. Organizacija geodetsko-katastrske službe v SRS

C. Analiza stanja in dela katastrskih uradov in zavodov za izmero in kataster zemljišč
D. Problemi z izvajanjem geodetskih del

8.       Rado Dvoršak: Prijateljsko srečanje upokojenih geodetskih strokovnjakov ................................ 25

9.       Peter Šivic, dipl. ing. geod.: Je samo šola dovolj? ..................................................................... 26

10.   Peter Svetik, geom.: Vest iz Libije ........................................................................................... 29

11.   Številčni pregled vpisanih dijakov in študentov na geodetskih strokovnih šolah v Ljubljani ........ 31

12.   Seznam dipl. inž. geodezije, diplomirali v letu 1965 ................................................................. 31

13.   Seznam geometrov, ki so diplomirali v letu 1965 ..................................................................... 32

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1966/3-4
(Let. 10/3-4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       6. redna sej sekretariata Zveze GIG SRS .................................................................................... 1

2.       7. redna seja sekretariata Zveze GIG SRS .................................................................................. 3

3.       Redna letna skupščina društva GIG Maribor ............................................................................. 4

4.       Zaključki in priporočila posvetovanja o šolstvu in kadrih geodetske stroke,
katerega je organizirala ZGIG Jugoslavije .................................................................................. 5

5.       Sestanke stalnega komiteja FIG-a V Beogradu ........................................................................... 7

6.       Ivan Golorej, dipl. ing. geod.: Mednarodni simpozij o fotogrametriji v Pragi – ČSSR ..................... 9

7.       Tomaž Banovec, dipl. inž. geod.: Moderno vzdrževanje nemške osnovne državne karte ............ 12

8.       Miroslav Črnivec ml., dipl. ing. geod.: Pismo iz Afrike ............................................................... 15

9.       Geodetska uprava SRS: Zgodovinski pregled in stanje izmeritve zemljišč v Sloveniji
in drugih republikah Jugoslavije ............................................................................................. 23

10.   V spomin pokojnemu Vilku Minattiju ...................................................................................... 27

11.   V nekaj vrstah:

a)    Strokovni predavanji ........................................................................................................ 28

b)    Zakon o financiranju geodetskih del iz zvezne pristojnosti za leto 1966-1970 ...................... 28

c)    Komisija za geodetsko dejavnost pri Gospodarski zbornici Slovenije ................................... 28

d)    Vpis geodetov na Gradbeni tehniški šoli in Fakulteti AGG v šol. letu 1966/1967................... 29

e)    Atlas geodetskih izmer v Sloveniji ..................................................................................... 29

f)     Geodetski list .................................................................................................................. 30

g)    Študija o nesmotrnem načrtovanju v urbanizmu in komunalnem gospodarstvu .................. 30

h)    Odbor za urbanizem pri mestnem svetu Ljubljana je razpravljal o geodeziji ........................ 31

i)      Novi direktor Geodetske uprave SRS ................................................................................. 31

j)      Osnutek zakona o komunalnih delovnih organizacijah omenja kataster komunalnih naprav. 31

k)    Avtokarta Jugoslavije ....................................................................................................... 32

l)      Komisija za geodetsko problematiko pri Sindikatu gradbenih delavcev ............................... 32

12.   Obvestila uredniškega odbora ''Biltena'': pregled izdatkov za ''Bilten'' za leto 1966;
Sodelujete tudi Vi v ''Biltenu''; Zahvala ................................................................................... 32

13.   Novoletne čestitke geodetskih delovnih in drugih geodetskih organov in organizacij v Sloveniji . 33

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1967/1
(Let. 11/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       8. redna seja sekretariata zveze GIG SR Slovenije ...................................................................... 1

2.       Poročilo s 3. sestanka Zveze GIG Jugoslavije ............................................................................. 3

3.       Geodetska uprava SRS: Kompleksna evidenca nepremičnin........................................................ 7

4.       Geodetska uprava SRS: Zakona o regionalnem prostorskem planiranju in urbanističnem
planiranju sta važna tudi za geodetsko stroko ......................................................................... 10

5.       Anton Lesar, dipl. ing. geod.: Regionalna dokumentacija ......................................................... 12

6.       Ivan Krča, geometer: Pravno uveljavljane novih izmer ............................................................. 14

7.       Peter Šivic, dipl. ing. geod.: Nekaj vtisov z dela v Tunisu .......................................................... 16

8.       Franjo Rudl, univ. prof.: In memoriam dipl. ing. S. Svečnikovu .................................................. 21

9.       Informacije

a)    Družbeni plan Slovenije in geodetska dejavnost ................................................................ 24

b)    Resolucija o izvajanju gospodarske politike v letu 1967 in geodetska dejavnost .................. 24

c)    Sprejet je zakon o financiranju geodetskih del iz pristojnosti federacije od leta 1966
do leta 1970 .................................................................................................................... 25

d)    Odlok o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije –
govori tudi o geodetskih delih .......................................................................................... 25

e)    Sodelovanje pri Študijsko-analitičnem in znanstveno-raziskovalnem delu med Geodetskim
zavodom SRS Ljubljana, Inštitutom za geodezijo on fotogrametrijo  pri FAGG Ljubljana
in Geodetsko upravo SRS ................................................................................................. 26

f)     Strokovni izpiti v letu 1966 ............................................................................................... 26

g)    Nove izpitne komisije za strokovne izpite .......................................................................... 27

h)    Strokovno predavanje ...................................................................................................... 28

i)      Spisek diplomantov na geodetsko-komunalnem oddelku FAGG v Ljubljani  v letu 1966 ....... 30

j)      Spisek diplomantov geodetskega odseka na Gradbeni tehniški šoli v Ljubljani v letu 1966 ... 30

10.   Obvestila uredniškega odbora Biltena

a)    Pregled izdatkov za Bilten št. 3-4/66 ................................................................................. 30

b)    Dohodki od novoletnih čestitk .......................................................................................... 30

c)    Naročnina za leto 1967 .................................................................................................... 30

d)    Sodelujte tudi vi v Biltenu ................................................................................................ 30

11.   Možnost za delo geodetskih strokovnjakov v nerazvitih državah .............................................. 31

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1967/2
(Let. 11/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Razgovor z direktorjem Geodetske uprave ............................................................................... 1

2.       Zapisnik 9. redne seje sekretariata Zveze GIG Slovenije ............................................................. 3

3.       Zapisnik 1. seje predsedstva Zveze GIG Slovenije ...................................................................... 7

4.       Kongres Zveze GIG Jugoslavije bo leta 1968 .............................................................................. 9

5.       12. mednarodni kongres geometrov bo v Londonu septembra 1968 ........................................ 11

6.       Geodetska uprava SRS: Iz ''Informacije o problematiki in bodočih nalogah geodetske
službe v SR Sloveniji''.............................................................................................................. 13

7.       Miro Dešman: Poročilo o delu komisije za geodetska vprašanja pri republiškem odboru
Sindikata gradbenih delavcev Slovenije .................................................................................. 17

8.       Stanko Bahovec: Posvetovanje geodetskih strokovnjakov SR Slovenije ..................................... 19

9.       Zorko Ukmar: O osnutku zakona o katastru komunalnih naprav in objektov ............................. 23

10.   Tomaž Banovec: Motorizirani nivelman v Nemški demokratični republiki ................................. 24

11.   Peter Šivic: Fotogrametrično snemanje prometnih nesreč ....................................................... 26

12.   Informacije:

a)    SR Bosna in Hercegovina je sprejela Zakon o geodetskem zavodu ...................................... 30

b)    Zvezna geodetska uprava je samostojni upravni organ ....................................................... 30

13.   Obvestila uredniškega odbora ''Biltena'' – Pregled izdatkov za Bilten št. 1/67 ........................... 32

Naročnina za ''Bilten'' za leto 1967
Sodelujte tudi vi v ''Biltenu''

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1967/3-4
(Let. 11/3-4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Razgovor z direktorjem Geodetskega zavoda SRS Ljubljana ....................................................... 1

2.       Zapisnik 10. redne seje sekretariata Zveze GIG Slovenije ........................................................... 3

3.       Zapisnik 11. redne seje sekretariata Zveze GIG Slovenije ........................................................... 5

4.       Skupščina Zveze GIG Slovenije.................................................................................................. 7

5.       Srečko Bernik: Poročilo s posvetovanja o snemanju in evidenci podzemnih komunalnih
napeljav v Splitu ...................................................................................................................... 9

6.       Marjan Jenko: Sprememba učnega načrta na geodetsko-komunalnem oddelku FAGG .............. 10

7.       Dragan Krajnc: Profil in področje dela geodetsko-komunalnega inženirja ................................. 13

8.       Prof. Alojz Podpečan: Lenin – utemeljitelj kartografije v ZSSR .................................................. 17

9.       Karel Zupan: Razvoj avtomatizacije na Geodetskem zavodu SRS ............................................... 20

10.   Tomaž Banovec: Turistična karta Ljubljane .............................................................................. 22

11.   Marjan Smrekar: Ogled kartografsko-reprodukcijskih del v Čehoslovaški .................................. 23

12.   Informacije

a)    Odbor izvršnega sveta je razpravljal o osnutkih geodetskih zakonov ................................... 25

b)    Izdane je uredba o izdelavi izmeritve in zemljiškega katastra ter njunem vzdrževanju .......... 25

c)    SR Srbija je sprejela zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru ................................. 25

č)  Seja komisije za geodetsko dejavnost pri gospodarski zbornici SRS ..................................... 26

d)    Sestanek pri Geodetski upravi SRS o problematiki geodetskega šolstva .............................. 26

e)    Občni zbor društva geodetskih inženirjev in geometrov Ljubljana ....................................... 26

f)     Izvršni svet skupščine SR Slovenije je razpravljal o osnutkih geodetskih zakonov ................. 27

13.   Statut Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Slovenije ...................................................... 28

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1968/1
(Let. 12/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Novice iz dela republiške Zveze GIG Slovenije ........................................................................... 1

2.       Poročilo o sestanku predsedništva Zveze GIG Jugoslavije ........................................................... 4

3.       Poročilo o delu sekretariata ZGIG Jugoslavije ............................................................................ 8

4.       Poročilo o pripravah na kongres in skupščino ZGIG Jugoslavije ................................................. 11

5.       Sodelujte na kongresu ZGIG Jugoslavije .................................................................................. 14

6.       Stanko Majcen: Skupščina SR Slovenije je obravnavala predpise, ki prizadevajo
geodetsko stroko .................................................................................................................. 15

7.       Tomaž Banovec: K programu za vzgojo geodetsko-komunalnih inženirjev ................................. 20

8.       Lojze Gorenc: Problemi geodetskega srednjega kadra ............................................................. 23

9.       Marjan Podobnikar: Kataster komunalnih naprav in topografski ključ ....................................... 26

10.   Peter Šivic: Diplome na geodetsko-komunalnem oddelku ........................................................ 30

11.   Dušan Mravlje: Fotogrametrična izmera za merilo 1: 1000 ....................................................... 32

12.   Informacije

a)    O delu Društva GIG Celje .................................................................................................. 42

b)    V Ljubljani je ustanovljena uprava za izmero in kataster ..................................................... 43

c)    Gradnja investicijskih objektov in geodezija ...................................................................... 44

č)  Odlok o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za
obdobje 1968-1970 je sprejet .......................................................................................... 44

d)    Diplomanti geodetskega odseka gradbene tehniške šole v letu 1967 .................................. 44

e)    Diplomanti geodetsko-komunalnega oddelka fakultete AGG v letu 1967 ............................ 44

f)     Vpis geodetov na gradbeni tehniški šoli in fakulteti AGG v Ljubljani v šolskem letu
1967/68 .......................................................................................................................... 45

g)    Ali bo samostojni oddelek za geodezijo na fakulteti AGG v Ljubljani še ostal? ...................... 45

h)    Svet za kmetijstvo, živilsko industrijo in zadružništvo Gospodarske zbornice SRS
je obravnaval informacijo o načinu obdavčevanja .............................................................. 46

i)      Zbrali so se maturanti geometri letnika 1968 .................................................................... 46

j)      Delo komisije izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja ............... 46

k)    Svet za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo pri gospodarski zbornici SRS
je obravnaval navodila za izdelavo katastra komunalnih naprav ......................................... 47

l)      Nova izdaja Praktične geodezije od S. Macarola ................................................................ 47

m)  V Sloveniji imamo univerzalni avtograf Wild A7 ................................................................. 48

13.   Obvestila uredniškega odbora (Naročnina za leto 1968, sodelujte v Biltenu). ............................ 49

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1968/2-3
(Let. 12/2-3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Ali bi bilo potrebno spremeniti temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru? ......... 1

2.       Ivan Krča: Ali je privatna praksa v geodeziji potrebna? .............................................................. 5

3.       Adolf Zupanek: Statistični kataster in geodetska služba ............................................................. 6

4.       Geodetska uprava SRS: Bonitiranje tal ...................................................................................... 8

5.       Jože Pust: Urejanje kmetijskih zemljišč - komasacije ................................................................ 10

6.       Peter Svetik: Kategorizacija kmetijskih površin v SRS ............................................................... 12

7.       Janko Zubalič: XI mednarodni kongres in razstava za fotogrametrijo......................................... 14

8.       Jože Eleršek: Posvetovanje o novi mreži nivelmana visoke točnosti .......................................... 19

9.       Albina Pregelj: Plastične folije v geodeziji ................................................................................ 21

10.   Jože Rotar: Tematske karte .................................................................................................... 25

11.   Stanko Majcen: 150-letnica zemljiškega katastra v Avstriji ....................................................... 27

12.   Ivan Čuček: Perspektive razvoja inštituta za geodezijo in fotogrametrijo v Ljubljani ................... 30

13.   Informacije

a)         O delu društva GIG Ljubljana ....................................................................................... 34

b)        Vesti iz geodetsko-komunalnega oddelka fakultete AGG in geodetskega odseka GTŠ ...... 34

c)         Vesti iz geodetskih upravnih organov ........................................................................... 35

d)        Vesti iz geodetskega zavoda SRS Ljubljana .................................................................... 36

e)        Komisija izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja je
razpravljala o regionalnem geodetskem atlasu ............................................................. 36

f)          V Ljubljani je ustanovljen ljubljanski geodetski biro ....................................................... 38

g)         Izdan je pravilnik o dajanju izmeritvenih podatkov na vpogled in o načinu in postopku
za njihovo uporabo ..................................................................................................... 39

h)        Kartografska dela se štejejo za avtorska dela ................................................................ 39

i)          Zakon o katastru komunalnih naprav ........................................................................... 40

14.   Obvestila uredniškega odbora Biltena .................................................................................... 44

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1968/4
(Let. 12/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Razgovor z direktorjem geodetske uprave SRS o obisku v Londonu in Zapadni Evropi ................. 1

2.       Posvetovanje o nadaljnjem razvoju geodetske dejavnosti v SR Sloveniji...................................... 3

3.       IV. Kongres Zveze GIG Jugoslavije v Sarajevu ............................................................................. 7

4.       Šolanje geodetskih inženirjev ................................................................................................... 9

5.       Zmago Čermelj: Nekaj misli o pripravah za izdelavo in vzdrževanje katastra
komunalnih naprav ............................................................................................................... 11

6.       Stanko Majcen: Program geodetskih del za leto 1968 .............................................................. 13

7.       Janko Zubalič in Karel Zupan: Geodezija pri projektiranju cest .................................................. 15

8.       Matija Klarič: Osnutek zakona o varstvu narave in geodetska služba ......................................... 18

9.       Branko Korošec: Dokumentacija regionalnega prostorskega planiranja in problematika
spomeniškega varstva ........................................................................................................... 21

10.   Hinko Vodnik: Novi geodetski inštrumenti na tržišču ............................................................... 22

11.   In memoriam Ivanu Fabjanu .................................................................................................. 24

12.   In memoriam Aleksandru Zornu ............................................................................................. 25

13.   Informacije:

a)    Redna skupščina Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije ..................................................... 26

b)    Hrvatska sprejela zakon o izmeritvi in zemljiškem katastru ................................................. 27

c)    Izdani so predpisi za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav ........................... 29

d)    Referati in koreferati s IV. kongresa GIG Jugoslavije ........................................................... 30

e)    Vesti iz geodetsko-komunalnega oddelka Fakultete AGG in geod. odseka GTŠ
(vpis v šol. letu 1967/68, natečaj za vpis v III. stopnjo študija) ............................................ 33

f)     Seminar o komunalnih napravah ...................................................................................... 34

g)    Vesti iz geodetskega zavoda SRS, Ljubljana (razstava geodetske prostorske
dokumentacije, nov variograf–optični pantograf, Geodetski zavod SRS in AFOS združena) ... 35

h)    Ogled razstave o 150-letnici zemljiškega katastra Avstrije v Celovcu ................................... 36

i)      AGA – geodimetri ............................................................................................................ 37

j)      Karta Slovenije v merilu 1 : 200.000 .................................................................................. 38

k)    ''Obavijesti'' Zveze GIG Hrvatske ....................................................................................... 38

l)      Pa še to: Informiranost pa taka ......................................................................................... 38

14.   Obvestila (naročnina za Bilten za leto 1969, naročitev materialov s posvetovanja o
nadaljnjem razvoju geodetske dejavnosti in ''Geodetskega lista'' ter ''Geodetskega godišnjaka''. 39

15.   Novoletne čestitke

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1969/1
(Let. 13/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Resolucija IV. kongresa geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije ...................................... 1

2.       Zaključki IV. kongresa geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije ........................................ 2

3.       Zaključki IV. kongresa GIG Jugoslavije o družbenem delu ........................................................... 4

4.       Zaključki II. redne skupščine ZGIG Jugoslavije ............................................................................ 6

5.       Zaključki posvetovanja ZGIGS o nadaljnjem razvoju geodetske dejavnosti v SR Sloveniji .............. 8

6.       Delo organov Zveze GIG Slovenije .......................................................................................... 11

7.       Marjan Podobnikar: Urbanski atlas mesta Jesenic ................................................................... 12

8.       Zorko Ukmar: Kratek prikaz Italijanskega katastra zgradb ........................................................ 13

9.       Jože Pust: Sistem ocenjevanja tal (bonitiranja) kmetijskih obratov v Avstriji .............................. 17

10.   Peter Svetik: Geodetski zavod SRS Ljubljana v dvajsetih letih ................................................... 27

11.   Peter Svetik: Razvoj turizma na Dolenjskem ............................................................................ 30

12.   Geodetu Ivanu Kalinu v spomin .............................................................................................. 31

13.   Informacije: Novi predpisi

-   Strokovni izpiti v geodetski upravni službi ........................................................................... 32

-   Zakon o narodni obrambi in geodezija ................................................................................ 33

-   Jugoslovanski standardi o gozdnogospodarskih kartah ......................................................... 34

-   Osnutek zakona o geodetski službi ...................................................................................... 35

-   Osnutek zakona o upravnih taksah ...................................................................................... 35

Vesti iz Geodetsko-komunalnega oddelka FAGG in Geodetskega odseka Gradbene
tehniške šole v Ljubljani – diplomanti v letu 1968 .................................................................... 35

Vesti iz geodetskih upravnih organov ..................................................................................... 36

Splošne informacije

-   Kongres o vodah Jugoslavije ............................................................................................... 37

-   Posvetovanje o fotogrametriji ............................................................................................ 37

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1969/2-3
(Let. 13/2-3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Dolgoročni program geodetskih del v SR Sloveniji – Razgovor z direktorjem
Geodetske uprave SRS in Geodetskega zavoda SRS ................................................................... 1

2.       Razgovor z direktorjem zvezne geodetske uprave o geodetskih predpisih .................................. 5

3.       Posvetovanje o fotogrametriji v Novem Sadu .......................................................................... 14

4.       Zaključki posvetovanja o fotogrametriji v novem Sadu ............................................................ 15

5.       Plemun predsedništva Zveze GIG Jugoslavije .......................................................................... 16

6.       Delo sekretariata in predsedništva Zveze GIG Jugoslavije ......................................................... 18

7.       Občni zbor društva GIG Celje .................................................................................................. 19

8.       Program strokovnih predavanj Zveze GIG Slovenije ................................................................. 21

9.       Sestanek o poslovnem sodelovanju geodetskih delovnih organizacij Jugoslavije ....................... 27

10.   Žiga Drinovec: Povezava posestev s pomočjo mehanografije ................................................... 28

11.   Stanko Majcen: Program geodetskih del za leto 1969 .............................................................. 30

12.   Stanko Majcen: Kongres o vadah Jugoslavije in geodezija ........................................................ 33

13.   Waclaw Klopoćinski: Koordinacijska vloga geodezije v gospodarjenju z uličnim
zemljiščem v Varšavi .............................................................................................................. 35

14.   Prof. Ivan Čuček: Elektronska obdelava podatkov za trasiranje cest .......................................... 39

15.   Mano Seifert: Krajevno imenoslovje ....................................................................................... 41

16.   Emil Rasinger: Geodetska dela pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov ................................... 42

17.   Ivan Golorej: Uporaba fotogrametrične metode v katastru na Nizozemskem ............................ 45

18.   Novi predpisi:

-     Republiški zakon o upravnih taksah – katastrske takse ......................................................... 46

-     Uredba o hrambi in uporabi podatkov izmeritve in zemljiškega katastra ............................... 47

-     Dodatni predpisi za opravljanje strokovnih izpitov delavcev v upravnih organih v
SR Sloveniji ........................................................................................................................ 48

19.   Rado Dvoršak: Prof. dipl. ing. Josipu Črnjaču v spomin ............................................................. 50

20.   Milan Naprudnik: V spomin Marku Šlajmerju, dipl. ing. arh. ..................................................... 52

21.   Srečko Bernik: Miroslavu Lenčku v spomin .............................................................................. 53

22.   Informacije:   

-      Obiski predstavnikov izvršnega sveta in skupščine SR Slovenije na geodetski upravi SRS
 in Geodetskem zavodu SRS ................................................................................................ 54

-     Obiski direktorjev zvezne in republiških geodetskih uprav v Sloveniji .................................... 54

-     Izvršni svet je sprejel osnutek zakona o geodetski službi ...................................................... 55

-     Referati s posvetovanja o fotogrametriji v Novem Sadu ....................................................... 55

-     Izredni študij za geodetske inženirje .................................................................................... 56

-     Sklepi skupščine SR Slovenije o melioraciji in komasaciji zemljišč .......................................... 56

-     Dr. h. c. Albert Schmidheini umrl ........................................................................................ 57

23.   Obvestilo o XII. Kongresu FIG v Londonu ................................................................................. 57

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1969/4
(Let. 13/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Odgovora direktorjev Geodetske uprave SRS in Geodetskega zavoda SRS o obisku
na Švedskem........................................................................................................................... 1

2.       Posvetovanje o inventarizaciji prostora v Mariboru ................................................................... 3

3.       Delo sekretariata Zveze GIG Slovenije ...................................................................................... 8

4.       Občni zbor Društva GIG Maribor .............................................................................................. 9

5.       Redna Skupščina Zveze GIG Slovenije ..................................................................................... 11

6.       Občni zbor Društva GIG Ljubljana ........................................................................................... 12

7.       Kaj pravijo o urbanskem atlasu Jesenic koristniki in izdelovalci atlasa ....................................... 14

8.       Branko Korošec: Karata arheoloških spomenikov I. kategorije v SR Sloveniji .............................. 17

9.       Ivan Golorej: Geodetske prireditve ob 20-letnici Nemške demokratične republike .................... 19

10.   Ivan Golorej: Fotogrametrični tedni v Karlsruhe v zvezni republiki Nemčiji ................................ 22

11.   Janez Kobilica: Geodetski obisk v Szekesfehervaru .................................................................. 26

12.   Matija Klarič: Geodetska dejavnost v ZDA ............................................................................... 29

13.   Stanko Majcen: Vtisi s Češkoslovaške ..................................................................................... 32

14.   Ivan Gaber: V spomin Juriju Adamu ........................................................................................ 35

15.   Novi predpisi:

-     Pravilnik o metodah in načinu dela pri izmeritvi podzemnih inštalacij in objektov .................. 36

-     Pravilnik o katastrski klasifikaciji in bonitiranju zemljišč ........................................................ 37

-     Pravilnik o razgrnitvi podatkov izmeritve in katastrske klasifikacije zemljišč ........................... 38

16.   Informacije:

-     Novi direktor geodetske uprave SRS ................................................................................... 39

-     Poslovno sodelovanje geodetskih delovnih organizacij Jugoslavije ........................................ 39

-     Posvetovanje ''Jugoslovanski prostor in mesta 2000'' ........................................................... 39

-     Vojaški geografski inštitut slavi 25-letnico ........................................................................... 40

-     Pregled geodetskih akcij in manifestacij v socialističnih državah v letu 1970 .......................... 40

-     Uporaba elektronskega računalnika v geodetski službi ......................................................... 41

-     Konferenca mest Jugoslavije in mehanografska obdelava podatkov zemljiškega katastra ....... 42

-     III. Mednarodna izložba geodezije ....................................................................................... 42

-     Razstava Kernovih inštrumentov ......................................................................................... 42

-     V Avstriji so pričeli z naložitvijo mejnega katastra ................................................................ 43

-     Kontrola izdelanih načrtov in kart na Madžarskem ............................................................... 43

-     Gauss se je zmotil .............................................................................................................. 43

17.   Obvestila: Obvestilo kolektivnim članom Biltena ..................................................................... 43

18.   Novoletne čestitke

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1970/1
(Let. 14/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Posvetovanje na Bledu............................................................................................................. 1

2.       Delo sekretariata Zveze GIG Slovenije ...................................................................................... 2

3.       Jože Pust: Sistem izračunavanja davčnih osnov na podlagi rezultatov ocenjevanja tal v Avstriji .... 3

4.       Matija Klarič: Zemljiška knjiga – faktor nepremičninskih evidenc ................................................ 9

5.       Jože Rotar: Imena na načrtih in kartah .................................................................................... 22

6.       Peter svetik: Atlas – B (registracija in kategorizacija kmetijskih in gozdnih površin v SRS) ........... 25

7.       Stanko Majcen: Osnutek o geodetski službi sprejet ................................................................. 27

8.       Rado Dvoržak: Geodetu Karlu Kavšku v spomin ....................................................................... 30

9.       Rado Dvoržak: In memoriam geodetu Hinku Prelovcu ............................................................. 31

10.   Peter Svetik: Zakonodaja, ki posega v prostor SRS ................................................................... 32

11.   Informacije:

-     Strokovni izpiti za geodetske strokovnjake .......................................................................... 56

-     Program za posebni del strokovnega izpita delavcev geodetske službe ................................. 57

-     Novi člani izpitne komisije za strokovni izpit delavcev geodetske službe ................................ 59

-     Skupščina občine Sevnica o sofinanciranju izmeritve zemljišč ............................................... 60

-     Ustanavljajo se občinske geodetske uprave ......................................................................... 60

-     Najnovejši predpisi, ki jih je izdala Zvezna geodetska uprava ................................................ 60

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1970/2
(Let. 14/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Ivan Golorej: Pozdrav udeležencem simpozija na Bledu ............................................................. 1

2.       Tomaž Banovec: Informacija o radu Saveza geodetskih inženjera i geometara Slovenije.............. 3

3.       Branko Korošec: Bled z bližnjo okolico ...................................................................................... 4

4.       Matija Klarič: Informacija o delu Geodetske uprave SRS in občinskih upravnih organov ............... 8

5.       Hinko Vodnik: Geodetski zavod SRS Ljubljana .......................................................................... 10

6.       Lojze Gorenc: Življenje in delo geodetskega odseka gradbene tehniške šole v Ljubljani ............. 12

7.       Jože Senčar: Ljubljanski geodetski biro ................................................................................... 13

8.       Ignacij Fric: Geodetski zavod Maribor ..................................................................................... 15

9.       Tomislav Bizjak: Zavod za urejanje kmetijskih zemljišč Ljubljana ............................................... 17

10.   Prof. Miroslav Črnivec: Študij na geodetskem oddelku FAGG v Ljubljani ................................... 18

11.   Prof. Ivan Čuček: Razvoj in dejavnost Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo od l. 1958-1969... 20

12.   Marjan Podobnikar: Jesenice – urbanska dokumentacija (komentar k ovitku) ........................... 22

13.   Petek Svetik – Marjan Podobnikar: Komentar k razstavi ........................................................... 22

14.   Peter Šivic: Razstava geodetskih instrumentov in pribora ........................................................ 24

15.   Peter Svetik: Ključ oznak za regionalno prostorsko dokumentacijo republike ............................ 25

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1970/3
(Let. 14/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Zakon o geodetski službi – mnenja in komentarji....................................................................... 1

2.       Iz dela sekretariata in društev .................................................................................................. 5

3.       Stanko Majcen: Predlog srednjeročnega programa geodetskih del ............................................. 6

4.       Stanko Majcen: Program geodetskih del za leto 1970 ................................................................ 9

5.       Avbelj Jože: Organizacija geodetskih del pri katastru komunalnih naprav ................................. 12

6.       Petrič Vinko: Pomen urbanske dokumentacije za občino Grosuplje .......................................... 16

7.       Marjan Podobnikar: Zelene površine ...................................................................................... 20

8.       Peter Svetik: Stanje v prostoru in razvojne možnosti ............................................................... 22

9.       Peter Svetik: Zakonodaja, ki posega v prostor SR Slovenije ....................................................... 24

10.   Informacije:

-     Nov odlok o snemanju iz zraka in izmeritvi zemljišč na določenih območjih ........................... 34

-     Določitev sporne meje je v pristojnosti sodišč ..................................................................... 34

-     Urbanistični načrt Cerknice in geodetski občinski upravni organ ........................................... 35

-     Skupščina občine Logatec sprejela odlok o cenah za geodetske storitve ................................ 35

-     Priporočilo Skupščine SR Slovenije o izdelavi katastra komunalnih naprav ............................. 35

-     Navodilo o tem, kaj se šteje za primarno in sekundarno omrežje komunalnih naprav in
objektov ............................................................................................................................ 35

Posvetovanje o vzdrževanju izmere in katastra zemljišč ................................................................. 36

Teze za posvetovanje o vzdrževanju izmere in katastra zemljišč ..................................................... 36

Posvetovanje o kartografiji .......................................................................................................... 37

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1970/4
(Let. 14/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       ''Dan geodetov'' v Ljubljani ...................................................................................................... 1

2.       Emil Keržan: Sodobni postopki v kartografiji ............................................................................. 1

3.       Marjan Jenko: Avtomatska kartirna miza ''Coradomat'' ............................................................. 6

4.       Branko Korošec: Steinbergov Universal Geometricum iz leta 1717 – predhodnik sodobnega
teodelita ................................................................................................................................. 8

5.       Poročilo s plenuma Saveza GIG Jugoslavije v Skopju 20. in 21. XI. 1970 ..................................... 10

6.       Tomaž Banovec: Avtomatizacija tehničnih del in vodenje katastra na Spodnji Saški upravi za
izmero in kataster ................................................................................................................. 16

7.       Peter Svetik: Projektiranje, izgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov ............................ 20

8.       Peter Svetik: Nekatere resorske regije .................................................................................... 22

9.       Jugoslovanski simpozij o geodetski inventarizaciji prostora ...................................................... 25

10.   Interbiro – 1970 .................................................................................................................... 27

11.   Zakonodaja, ki posega v prostor SR Slovenije .......................................................................... 29

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1971/1
(Let. 15/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Ivan Golorej: XII. Mednarodni kongres ''Mednarodnega združenja geodetov'' ............................ 1

2.       Peter Svetik: Problematika urbanističnih programov ................................................................. 3

3.       Milan Naprudnik: Odgovor na pisanje v ''Obavijestih'' Zveze GIG Hrvatske ................................ 20

4.       Informacije

-     Karta razdelitve Slovenije 1: 200.000 .................................................................................. 23

-     Strokovni pouk pripravnikov v geodetski službi .................................................................... 23

-     Sprejemanje občinskih petletnih programov geodetskih del ................................................. 24

-     Karti Slovenije 1:400.000 in 1:750.000 ................................................................................ 25

5.       Urbanistična zakonodaja – po občinah .................................................................................... 26

 

 

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1971/2
(Let. 15/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Ivan Golorej:          Zapisnik XI. seje sekretariata Zveze GIG Slovenije ........................................... 1

2.       Boris Kren:              Teze za posvetovanje o znanstveno-raziskovalnem delu ................................. 5

3.       Tomaž Banovec:   Posvetovanje o vzdrževanju katastra in izmeritve v Ohridu ............................. 7

4.       Tomaž Banovec:   Reforma študija na FAGG .............................................................................. 8

5.       Bogdan Rihar:        Sodobno projektiranje cest ........................................................................... 9

6.       Zorko Ukmar:         Nekaj misli o nujnosti izvedbe novega sistema zemljiškega katastra v
                                    R Sloveniji .................................................................................................. 11

7.       Marijan Jelenc:     Programiranje urbanizacije stanovanjskega naselja in izvedba razlastitvenega
                                    postopka za realizacijo zazidalnega načrta ................................................... 24

8.       Branko Korošec:   Franc Anton pl. Steinberg – zemljemerec, politik in kartograf ....................... 28

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1971/3
(Let. 15/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Miroslav Črnivec ml.: XIII. Mednarodni kongres geodetov Wiesbaden 1. – 10. 9. 1971 ................ 1

2.       Tomaž Banovec:         Izkušnje s kompjuterskim programom za pripravno tematskih kart .......... 11

3.       Stanko Majcen:           Program geodetskih del za obdobje 1971-75 ........................................... 17

4.       Boris Kren:                     Ustavne spremembe in geodezija ........................................................... 21

5.       Boris Kren:                    Jubilarna skupščina Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije ..................... 23

6.       Gojmir Mlakar:            Vzdrževanje izmere – primarna naloga geodetske službe ......................... 27

7.       Informacije

-     Izvršni svet razpravljal o geodetskih zadevah ....................................................................... 30

-     Razprava o osnovnih načelih za zakon o katastru zemljišč .................................................... 30

-     Obisk razstave GEO-71 v Wiesbadenu ................................................................................. 31

8.       In memoriam Vladu Jelencu ................................................................................................... 32

9.       Iz dela sekretariata Zveze GIG Slovenije .................................................................................. 33

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1971/4
(Let. 15/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.         Vabilo na redni občni zbor Ljubljanskega geodetskega društva.................................................. 1

2.         Vabilo na skupščino Zveze GIG Slovenije .................................................................................. 2

3.         Vabilo na geodetski dan ......................................................................................................... 3

4.         Poročilo o delu Ljubljanskega geodetskega društva .................................................................. 4

5.         Poročilo o delu Zveze GIG Slovenije ......................................................................................... 5

6.         Stanko Majcen:   Ali bo federacija ponovno izdala zakon o izmeritvi zemljišč?
                                   (Razgovor z direktorjem GU SRS) ................................................................. 12

7.         Zapisnik 14. seje sekretariata Zveze GIG Slovenije................................................................... 14

8.         Ivan Golorej:         Risarski tečaj .............................................................................................. 18

9.         Informacije: ......................................................................................................................... 19

-        Predlog dopolnitve republiških ustavnih amandmajev

-        Ureditev republiške meje med Slovenijo in Hrvaško

-        Srbija pripravlja nov zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru

-        Obisk direktorja Geodetske uprave SR Srbije

-        Posvetovanje o znanstveno-raziskovalnem delu na področju geodezije v Jugoslaviji

10.     Boris Kren:             Mejni kataster v Avstriji .............................................................................. 21

11.     Ivan Golorej:         Fotogrametrični tedni v Karlsruhe ............................................................... 24

12.     Vili Kos:                   Karta za planiranje 1: 20.000........................................................................ 26

13.     Ivan Golorej:         Ortofotogrametrija in formati detajlnih listov............................................... 28

14.     V spomin Antonu Mikiču....................................................................................................... 33

15.     V spomin Dušak Antonu – Bogotu.......................................................................................... 34

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/1
(Let. 16/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

1.       Miroslav Črnivec ml.: Priprava za sprejem republiške zakonodaje .............................................. 1

2.       Stanko Majcen:           Federacija in geodezija ............................................................................ 9

3.       Tomaž Banovec:         Poročilo o razstavi prirejeni v zvezi s kongresom FIG-e v septembru 1971 . 14

4.       Informacije

-          Prodaja in razmnoževanje topografskih kart ..................................................................... 22

-          Zakon o izmeritvi in zemljiškem katastru v SAP Vojvodini ................................................... 22

-          Geodetski dan društva GIG Maribor.................................................................................. 23

5.       Dr. Alojz Podpečan:   Ob osemdesetletnici generala Marčiča ................................................... 24

6.       Branko Korošec:         Steinberg – zemljemerec in kartograf ..................................................... 26

7.       Emil Keržan in Stanko Majcen: Karta SR Slovenije .................................................................... 30

8.       Zapisnik redne letne skupščine Zveze GIG Slovenije................................................................. 33

9.       Redni občni zbor Ljubljanskega geodetskega društva............................................................... 38

10.   Boris Kren:                     Geodetski dan........................................................................................ 39

11.   Juliju Skočirju v spomin........................................................................................................... 40

12.   V spomin Slavku Ivanuši.......................................................................................................... 41

 

 

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/2
(Let. 16/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Peter Svetik:         Geodetska služba in urejanje prostora ................................................................. 1

Tomaž Banovec:  Poročilo z II. posvetovanja v kartografiji .............................................................. 10

Jože Rotar:           Možnosti mestne kartografije ............................................................................. 14

Janez Kobilica:     Kartografski problemi projekta regionalne prostorske dokumentacije občine
    Maribor ........................................................................................................... 17

Peter Svetik:         Zapisnik sestanka o problemih usklajevanja kartografskih metod pri urejanju

.......................     zemljišč v Evropi................................................................................................ 23

Ivan Golorej:        Informacija o uporabi ortofotografske metode .................................................... 30

Dragan Honzak:   Stanje katastrske klasifikacije zemljišč ................................................................ 34

Tomaž Banovec:  ''GEODETSKA SLUŽBA'' – časopis za geodezijo, kartografijo in kataster

.......................     zemljišč ........................................................................................................... 36

Odprto pismo Urbanistične zveze Jugoslavije javnosti ................................................................... 37

Stanko Majcen:    Ustavne spremembe v SR Sloveniji in geodezija .................................................. 39

Peter Šivic:           Prvi smučarski dan geodetov Slovenije ................................................................ 42

Informacije

-   Zakon o upravnih taksah ......................................................................................................... 43

-   ''Informativni bilten'' Biroja za RPP .......................................................................................... 43

-   Odbor izvršnega sveta sprejel program geodetskih del za leto 1972 .......................................... 43

-   Prvi pravnik v geodetski službi v Sloveniji ................................................................................. 44

-   Obisk kolegov geodetov iz Vojvodine ....................................................................................... 44

-   Prvi smučarski dan geodetov ................................................................................................... 44

Zapisnik 1. seje predsedstva ZGIG Slovenije .................................................................................. 45

Zapisnik 2. seje predsedstva ZGIG Slovenije .................................................................................. 47

Poročilo za letno skupščino o delu Društva inženirjev in geometrov Celje za čas od 3. 4. 1970
do 10. 3. 1972 ............................................................................................................................. 50

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/3
(Let. 16/3)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Stanko Majcen:         Jugoslovansko posvetovanje o nadaljnjem razvoju zemljiškega katastra ............ 1

Uvodna beseda tov. Janeza Kocjančiča ........................................................................................... 2

Miroslav Črnivec:     Osnovne značilnosti bodočega sistema zemljiškega katastra v SR Sloveniji ......... 4

Tomaž Banovec:       Zemljiški kataster in prostorsko razporejene informacije ................................. 10

Milan Naprudnik:      Prostorsko planiranje in zemljiški kataster ..................................................... 18

Peter Šivic:                Principi in izkušnje za načrtovanje avtomatske obdelave podatkov
                 novega zemljiškega katastra .......................................................................... 21

Informacije:

-   Obisk člana Izvršnega sveta na Geodetskem zavodu SRS ........................................................... 26

-   Izvršni svet sprejel program geodetskih del za leto 1972 ........................................................... 26

-   Osnutek zakonov o geodetski izmeri in zemljiškem katastru predloženi Izvršnemu svetu ............ 26

-   Občni zbor geodetskih inženirjev in geometrov Celje ................................................................ 27

-   Slavnostna seja Zveze GIG Slovenije ......................................................................................... 27

Tomaž Banovec:         Poročilo o prvem posvetovanju o znanstveno-raziskovalnem delu na področju
                geodezije .................................................................................................... 28

Jože Rotar: Kartografija v svetu in v SR Sloveniji ............................................................................ 31

Stanko Majcen: Pregledna karta SR Slovenije 1:400.000 ................................................................ 35

Gojmir Mlakar: Problemi registriranja sprememb na geodetskih grafičnih evidencah in njihovo
razmnoževanje ......................................................................................................... 36

Boris Kren: Seznam diplomantov, ki so končali študij na geodetsko-komunalnem oddelku FAGG
in geodetskem odseku Gradbene tehniške šole v Ljubljani .......................................... 41

Ivan Golorej: Tečaj za geodetsko-kartografske risarje .................................................................... 43

Matija Klarič: Strokovni izpiti in pouk pripravnikov ........................................................................ 45

Okrožnica – Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije ................................................. 50

 

 

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/4
(Let. 16/4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Boris Kren: 6. geodetski dan .......................................................................................................... 1

Dušan Mravlje: Diferencialno redresiranje ...................................................................................... 3

Janez Jemec: Fotointerpretacija – dejavnost prihodnosti ................................................................. 9

Milan Naprudnik, Miroslav Črnivec: Poročilo o sestanku skupine ''Kartografija'' .............................. 13

Peter Svetik: Posvetovanje o avtomatizaciji v geodeziji .................................................................. 16

Boris Kren: Publikacija '' Geodezija v ST Sloveniji'' ......................................................................... 18

Ivan Golorej: Geodetska terminologija .......................................................................................... 20

Zlatko Lavrenčič: Maribor je dobil novo karto 1:5000 .................................................................... 23

Zlatko Lavrenčič: Karta občine Lenart 1:100.000 ............................................................................ 24

Ivan Gaber: Še o vzdrževanju geodetskih evidenc .......................................................................... 25

Informacije:

-   Izgradnja centralne tehniške knjižnice in Doma ZIT ................................................................... 28

-   Tov. Krvina Zdravko obiskal Geodetski zavod SRS ..................................................................... 28

-   Kataster in njegov pomen ....................................................................................................... 28

-   Vodje komisij FIG-a ................................................................................................................. 29

-   Naslednja zasedanja FIG-a ....................................................................................................... 29

Zapisnik 8. seje razširjenega predsedstva GIG Slovenije ................................................................. 29

2. sestanek sekcije za kartografijo – poročilo ................................................................................. 31

Peter Svetik: Jubilejna in delovna skupščina Zveze GIG Jugoslavije ................................................. 35

Bogomiru Čibeju v spomin ........................................................................................................... 36

 

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1973/1 (Let. 17/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Vsem naročnikom in bralcem ''Geodetskega vestnika'' .................................................................... 2

Vili Kos:                      Ob izidu planinske karte ''Škofjeloško pogorje in soseščina'' ................................ 3

Peter Svetik:            Domžale v prostoru in času ............................................................................... 5

Boris Kren:                Strokovno posvetovanje o delovanju geodetske službe v občini ........................... 8

Tomaž Banovec:     Kongresni materiali zanimivi za področje geodezije ........................................... 10

Gojmir Mlakar:        Program dela sekcije za zemljiški kataster v letu 1973 ....................................... 16

Informacije:          - Izvršni svet sprejel predlog zakonov o temeljni geodetski izmeri in
                                      zemljiškem katastru ........................................................................................ 18

-  Izvršni svet odklonil dopolnitev zvezne ustave glede geodetskih zadev ............... 18

-  Pričenja se z izdelavo topografske karte 1:25.000 za celotno območje
SR Slovenije .................................................................................................... 18

Jože Rotar:   Četrta generalna skupščina in šesta tehnična konferenca ICA ..................................... 20
            Seznam referatov s kongresa v Montrealu ........................................................ 23
            Seznam referatov s kartografskega kongresa v Ottawi ....................................... 26

Jože Rotar:                Posvetovanje o mestni kartografiji ................................................................... 29

Zapisnik 9. seje predsedstva GIG Slovenije .................................................................................... 32

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1973/2 (Let. 17/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Razgovor z direktorjem Geodetske uprave SRS ............................................................................... 1

Boris Kren:          Posvetovanje o snemanju, evidenci in katastru podzemnih komunalnih vodov in

                             drugih objektov in naprav ...................................................................................... 3

Tomaž Banovec:  Oprema za avtomatizirano kartografijo ................................................................ 5

Srečko Naraks:     Policentrični ali centralistični razvoj geodezije v SR Sloveniji ................................ 12

Tomaž Banovec:  Tuširanje in tuši ................................................................................................. 16

Novice iz ''Geodetske službe'' ....................................................................................................... 18

Ivan Golorej:        Izdelava osnovne (gospodarske) karte iz ortofotografij (prevod) ........................... 21

Sestanek sekcije za zemljiški kataster v Ljubljani ............................................................................ 22

Sestanek sekcije za zemljiški kataster v Velenju ............................................................................. 26

Tomaž Banovec:   Poročilo o turneji po Zvezni republiki Nemčiji ..................................................... 30

Tomaž Banovec:   Realizacija predloga za prostorsko informatiko in urejanje kartografskih
                              dokumentov pri drugih ustanovah ....................................................................... 35

Predlog uskladitve prizadevanja na področju raziskav v prostoru SRS ............................................. 36

Tomaž Banovec:   Sedma konferenca ICA ...................................................................................... 38

Redni občni zbor društva GIG Celje ............................................................................................... 39

Leopoldu Armiču In memoriam .................................................................................................... 41

Razpisi – objave ........................................................................................................................... 42

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1973/3-4 (Let. 17/3-4)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Klarič Matija:     Zemljiški kataster – zemljiška knjiga ....................................................................... 2

Ivan Urh:            Ob rob razprav o novem ''Zakonu o temeljni geodetski izmeri'' .............................. 11

Ivan Urh:            Informacija o potrebi, namenu in načinu postavitve katastra zgradb ....................... 16

Ivan Golorej:      Povečanje natančnosti topografsko- katastrskih izmeritev ..................................... 18

Ivan Golorej:      Fotogrametrična konferenca v Budimpešti ........................................................... 24

Ivan Golorej:      Fotogrametrični teden v Stuttgartu, ZRN .............................................................. 25

Gojmir Mlakar:  Obnovitev uničene in določitev sporne posestne meje .......................................... 28

Gojmir Mlakar:  Priporočila s posvetovanja na temo: Zemljiški kataster – zemljiška knjiga ............... 35

Zapisnik občnega zbora Ljubljanskega geodetskega društva ........................................................... 38

Poročilo o delu Ljubljanskega geodetskega društva ....................................................................... 40

Boris Kren:         Skupščina Zveze GIG Slovenije v Dobrni, ter 7. geodetski dan ................................. 42

Poročilo za skupščino Zveze GIG Slovenije v Dobrni ....................................................................... 42

Rotar Jože:          Možnost fotografskih povečav in pomanjšav kart Slovenije 1:400.000 in
                            1:750.000 ............................................................................................................ 49

Obvestila..................................................................................................................................... 50

Zapisnik s skupščine Zveze GIG Slovenije v Dobrni ......................................................................... 50

Blagajniško poročilo od 1. 12. 1971.do 10. 12. 1973 ...................................................................... 56

Predračun za leto 1974 in 1975 .................................................................................................... 57

Spremembe in dopolnitve statuta Zveze GIG Slovenije .................................................................. 57

Geodetski smučarski dan ............................................................................................................. 59

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1974/1 (Let. 18/1)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

Sodelavcem Geodetskega vestnika ................................................................................................. 2

Geodetski vestnik – strokovno glasilo Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Slovenije ................ 3

Strokovni članki

Ivan Urh              TK 25 – nova tehnična in kulturna pridobitev za SR Slovenijo ................................... 4

Dušan Mravlje     Uporaba aerofotogrametrije ................................................................................ 7

Branko Rojc         20 let inštituta za geodezijo in fotogrametrijo ...................................................... 12

Gojmir Mlakar     Parcela, katastrska občina in statistični okoliš kot osnova za formiranje ostalih
                             teritorialnih enot ................................................................................................. 13

Anton Lesar         Digitiser D-MAC ................................................................................................. 17

Albina Pregl         Dimenzijska obstojnost plastičnih folij ................................................................. 20

Emil Rasinger      Še o evidenci zgradb ........................................................................................... 23

Tomaž Banovec    Poročilo o obisku v Švici na Inštitutu za krajevno, regionalno in deželno
                              planiranje .......................................................................................................... 24

Tomaž Banovec   Uporaba barv v tematski kartografiji ................................................................... 38

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 30

Društvene vesti ........................................................................................................................... 48

Osebne vesti ............................................................................................................................... 53

Obvestila .................................................................................................................................... 55

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1974/2 (Let. 18/2)

Vsebina                                                                                                                                                                                        

 

Aktualni intervju in aktualni članki

Geodezija v luči nove zakonodaje (razgovor z direktorjem GU SRS) .................................................. 2

Zakon o zemljiškem katastru (Ur. list SRS, št. 16/74) ........................................................................ 7

Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. list SRS, št. 16/74) .............................................................. 15

Stanko Majcen     Program geodetskih del za leto 1974 in izvajanje srednjeročnega programa ......... 21

Ivan Buder           Osnovne karakteristike topografske karte SR Slovenije 1:25 000 ........................... 25

Strokovni članki

Emil Keržan         Človeški faktor v kartografski komunikaciji ........................................................... 31

Albina Pregl         Kartografsko razpačenje načrtov in kart .............................................................. 35

Emil Keržan         Kartografija držav v razvoju ................................................................................. 38

Stanko Majcen     Geodezija na Poljskem ...................................................................................... 41

Franc Lodrant       Ob ustanovitvi geodetske uprave pri skupščini občine Ravne na Koroškem .......... 43

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 45

Društvene vesti ........................................................................................................................... 52

Obvestila .................................................................................................................................... 62

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1974/3 (Let. 18/3)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Aktualni članki

Stanko Majcen                           Zakaj novi zakon o katastru komunalnih naprav? ................................ 2

Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74) ...................................................... 3

Strokovni članki

Emil Keržan                               Kartografska tehnologija v sedanji fazi razvoja kartografije ................... 7

Branko Rojc                               Generalizacija cestno prometne mreže ............................................. 11

Jože Rotar                                  Grafični elementi in njihovi barvi efekti ............................................. 19

Gojmir Mlakar in Ivan Golorej  Strokovni ogledi in razgovori slovenskih geodetov v Švici ................. 21

Zorko Ukmar                              Nekaj vtisov s posvetovanja o tehnični karti 1:5000 v Vidmu ............. 27

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 29

Društvene vesti ........................................................................................................................... 56

Osebne vesti ............................................................................................................................... 70

Obvestila .................................................................................................................................... 71

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1974/4 (Let. 18/4)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredniško navodilo dopisnikom Geodetskega vestnika ................................................................... 2

Aktualni intervju

Urejanje prostora in geodetska služba (razgovor z direktorjem Zavoda SRS za RPP) ......................... 17

Strokovni članki

Zorko Ukmar               O skladnosti med zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo v SR Sloveniji ........ 19

Ivan Urh                       Meteorologija in zemljiški sistem .................................................................. 30

Emil Keržan                 Načrtovanje tematskih kart .......................................................................... 37

Gojmir Mlakar in Ivan Golorej  Strokovni ogledi in razgovori slovenskih geodetov v Švici ................. 41

Zorko Ukmar                              Nekaj vtisov s posvetovanja o tehnični karti 1:5000 v Vidmu ............. 48

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 57

Društvene vesti ........................................................................................................................... 67

Osebne vesti ............................................................................................................................... 79

Obvestila .................................................................................................................................... 81

Novoletna voščila ........................................................................................................................ 84

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1975/1 (Let. 19/1)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Osnutek pravilnika o urejanju, izdajanju in upravljanju Geodetskega vestnika .................................. 2

Aktualni članki

Peter Šivic             V. kongres geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije .................................... 7

Miroslav Črnivec   Program geodetskih del SR Slovenije 1976-80 ..................................................... 8

Strokovni članki

Boris Kren              Geodetska oprema v geodetski službi in delovnih organizacijah .......................... 11

Ivan Urh                 Znanstveno tehnični posvet o katastru zgradb v Opatiji
                               14. in 15. novembra 1974 .................................................................................. 13

Albina Pregl           Poročilo o raziskovalni nalogi ............................................................................ 15

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 21

Društvene vesti ........................................................................................................................... 33

 

 

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1975/2 (Let. 19/2)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Aktualni članek

Gojmir Mlakar in Peter Šivic        Računalniška oprema geodetske službe .......................................... 3

Strokovni članki

Ivan Urh                        Sklepne misli posveta o katastru zgradb .......................................................... 9

Ivan Golorej                Numerični postopki v fotogrametriji .............................................................. 10

Miroslav Črnivec        Kartografija za potrebe prostorskega planiranja ............................................. 12

Dušan Mravlje            Ogled geodetske razstave v Kölnu in obisk na deželnem
                                         izmeritvenem uradu v Bonnu ........................................................................ 13

Vili Kos                          Poročilo o sodelovanju na konferenci v Sofiji .................................................. 17

M. Miodrag Nikolić   Foto-interpretacija aero-foto posnetkov in njihova uporaba v vojaške namene 20

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 29

Društvene vesti ........................................................................................................................... 33

Osebne vesti ............................................................................................................................... 35

 

 

Geodetski vestnik 1975/3 (Let. 19/3)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Geodetski dan Zveze GIG Slovenije

Gradivo za posvetovanje Kartografska dejavnost za potrebe občine

Uvodna beseda predsednika Zveze GIG Slovenije ............................................................................ 4

Uvodna beseda direktorja Geodetske uprave RS ............................................................................. 6

Jože Rotar:             Temeljne karte občin ......................................................................................... R1

Peter Svetik:         Tematske obdelave na ravni občine ................................................................... R2

Vili Kos:                   Kako priti do nove temeljne topografske karte v merilu 1 : 50 000 za potrebe
                                   republike in občin.............................................................................................. R3

Stanko Majcen:   Kartografska dejavnost in predpisi ..................................................................... R4

Zmago Čermelj:   Praktičen primer izdelave in uporabe občinskih tematskih kart občine Domžale ... R5

Gojmir Mlakar:     Geodetska prostorska dokumentacija - osnovni vir podatkov tematske
                                   kartografije ....................................................................................................... R6

Marjan Smrekar: Pregled kartografskega gradiva .......................................................................... R7

 

 

Geodetski vestnik 1975/4 (Let. 19/4)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Aktualni članek

Pavel Zupančič            Predvidene spremembe ter materialna in kadrovska problematika v šolstvu ..... 3

Znanstveni članki

Florijan Vodopivec   Določitev najbolj ustreznih enačb za oceno natančnosti mestnih
                                         nivelmanskih mrež na podlagi merjenj Ljubljane .............................................. 5

Strokovni članki

Matija Klarič                Koordinatni sistemi v SR Sloveniji .................................................................. 19

Branko Makarovič     Mednarodni center za aerofotogrametrijo in geo-znanosti
                                         ITC Enschede ................................................................................................ 32

Ivan Golorej                Smeri nadaljnjega razvoja v fotogrametriji ..................................................... 35

Jasim Mrkalj                Prva uporaba aerofotogrametrije za civilne potrebe v Jugoslaviji ..................... 38

Ivan Golorej                35. fotogrametrični teden v Stuttgartu – ZRN ................................................. 40

Marjan Jenko              Beležke s XVI. Kongresa mednarodne geodetske in geofizikalne unije .............. 42

Ivan Čuček                   Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo fakultete AGG v Ljubljani ..................... 45

Novice in zanimivosti iz stroke ..................................................................................................... 53

Društvene vesti ........................................................................................................................... 59

Osebne vesti ............................................................................................................................... 61

Obvestila .................................................................................................................................... 63

 

Geodetski vestnik 1976/1 (Let. 20/1)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ....................................................................................................................... 4

Program geodetskih del za obdobje 1976 – 1980 (Miro Črnivec)....................................................... 6

Vloga in naloge geodetske operative – Pogovor z direktorjem Geodetskega zavoda SRS .................. 10

Geodetski dan v Kranju (Stanko Majcen) ....................................................................................... 15

Zaključki posvetovanja o kartografiji za potrebe občin ................................................................... 17

V. kongres geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije (Jože Avbelj) ......................................... 19

Kartografska dejavnost za potrebe občin (Alojz Pucelj) .................................................................. 21

Kartografska dejavnost v občini Celje (Gojmir Mlakar) ..................................................................  24

Kartografija z vidika geografije (Zvonimir D. Berlot) ....................................................................... 27

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................... 29

Razne novice in zanimivosti ......................................................................................................... 35

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................................................. 43

Obvestila, razpisi, popravki .......................................................................................................... 55

Izvlečki ........................................................................................................................................ 56

 

 

Geodetski vestnik 1976/2 (Let. 20/2)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ..................................................................................................................... 61

Naloge in problemi geodetskega šolstva v SR Sloveniji
(Pogovor o problematiki geodetskega šolstva)............................................................................... 63

Priprava geodetskih izvršilnih predpisov (Stanko Majcen) .............................................................. 76

Nekaj misli o vzdrževanju aerofotogrametrične katastrske
izmere v merilu 1 : 1000 (Božidar Demšar) .................................................................................... 79

Temeljne topografske karte (Jože Rotar) ....................................................................................... 81

Prostorske enote in problemi pri vzpostavitvi registra prostorskih enot  (Zvonimir D. Berlot)........... 85

Raziskovalne naloge Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo, Inštituta Geodetskega zavoda SRS
in geodetskega oddelka Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
od leta 1965 do 1975 (Boris Bregant, Branko Rojc, Florijan Vodopivec) ........................................... 89

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo
geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ..............................................................................................  96

Pregled kartografske dejavnosti v Sloveniji (Peter Svetik) ............................................................. 101

Častni član ZG Slovenije tov. Jaka Avšič, general podpolkovnik,
praznuje svoj življenjski jubilej (Anton Košir)................................................................................ 103

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 106

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 110

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 118

Obvestila, razpisi, popravki ......................................................................................................... 119

Izvlečki ...................................................................................................................................... 122

 

 

Geodetski vestnik 1976/3 (Let. 20/3)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 129

Pogovor o tridesetletnici visokega študija geodezije v SR Sloveniji ................................................ 131

Indok centri in geodezija (Tomaž Banovec) .................................................................................. 141

Nova temeljna gozdarska karta za G. G. Postojna (Milan Juvančič, Vili Kos) ................................... 144

Predlog uskladitve temeljnih topografskih in zemljiško-katastrskih načrtov z izdelavo
več delnih izrisov načrtov (Jože Avbelj)........................................................................................ 149

XIII. mednarodni fotogrametrični kongres ISP, Helsinki 12.-23. julija 1976 (Ivan Golorej)................ 154

Uporaba statistke sistema delcev pri obdelavi podatkov (Miloš Tavzes) ........................................ 158

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno
zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................................................... 164

Smernice za prihodnje naloge Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije
kot družbeno-strokovne organizacije .......................................................................................... 169

Resolucija o geodetski dejavnosti ............................................................................................... 172

Pravilnik o urejanju, izdajanju in upravljanju Geodetskega vestnika .............................................. 175

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 181

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 183

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 187

Obvestila, razpisi, popravki ......................................................................................................... 189

Izvlečki ...................................................................................................................................... 193

 

 

Geodetski vestnik 1976/4 (Let. 20/4)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 199

Ob sprejetju zakona o geodetski službi (pogovor z direktorjem Geodetske uprave SRS).................. 201

Novi zakoni s področja pravic na zemljiščih in stavbah ter njihov vpliv na delo
geodetske službe (Gojmir Mlakar)............................................................................................... 203

Posvetovanje o osnovnih geodetskih delih v Jugoslaviji (Franc Pakiž) ............................................ 213

Geodeti in nova temeljna gozdarska karta (Peter Šivic) ................................................................ 215

Organizacija in delovanje geodetske službe v NOB (Viljem Perdan) ............................................... 217

Slovenija, Dolžina obale (Tomaž Banovec, Branko Rojc) ............................................................... 220

Digitalna restitucija z enega posnetka za katastrske namene (Jurij Beseničar) ............................... 229

Raziskava triangulacijske mreže I. reda v SR Sloveniji (Marjan Jenko) ............................................ 235

Gravimetrija v Sloveniji (Ivan Urh) .............................................................................................. 238

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno
zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................................................... 245

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 247

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 251

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 256

Obvestila, razpisi, popravki ......................................................................................................... 259

Izvlečki ...................................................................................................................................... 261

Pregled gradiva objavljenega v letu 1976 po avtorjih ................................................................... 265

 

 

Geodetski vestnik 1977/1 (Let. 21/1)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ....................................................................................................................... 3

Geodetski dan v Velenju (Vlado Kolman) ........................................................................................ 9

Glavne naloge geodetske službe pri izvajanju družbenih planov SR Slovenije
(Miro Črnivec, Tomaž Banovec, Milan Naprudnik) ......................................................................... 11

Splošna načela modernizacije vzdrževanja zemljiškega katastra (Zorko Ukmar) ............................... 19

Uporaba elektrooptičnih razdaljemerov pri geodetskih delih (Boris Kren) ....................................... 24

Zemljiški kataster – modernizacija pisarniških del (Alojz Pucelj) ...................................................... 27

Racionalizacija sprejemanja vlog in izdaje odločb pri vzdrževanju katastrskih evidenc
(Vlado Kolman) ........................................................................................................................... 30

Kataster komunalnih naprav – ocena in izkušnje dosedanjega dela ter naloge geodetske službe
na tem področju (Srečko Naraks) ................................................................................................. 33

Naloge v zvezi z izvajanjem predpisov o katastru komunalnih naprav
(Stanko Majcen, Gojmir Mlakar) ................................................................................................... 37

Izdelava in problematika zbirnega katastra komunalnih naprav v Velenju (Ivan Gaber) .................... 45

Kataster komunalnih naprav delovnih organizacij (Albert Jarh) ...................................................... 48

Tekoče evidentiranje in vzdrževanje katastra delovnih organizacij na območju Celja (Franjo Vuk) .... 51

Zapiski iz razprav o podanih referatih na geodetskem dnevu v Velenju ........................................... 54

Priporočila z Geodetskega dne v Velenju ...................................................................................... 64

Izvlečki ........................................................................................................................................ 67

 

 

Geodetski vestnik 1977/2 (Let. 21/2)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ..................................................................................................................... 77

Sodelovanje med republikami in pokrajinama na geodetskem področju (Stanko Majcen) ................ 79

Še o razvojnem konceptu visokošolskega študija geodezije (Stanko Majcen) ................................... 81

Zaključki simpozija o osnovnih geodetskih delih v Jugoslaviji 23. in 24. septembra 1976
v Hercegnovem (Vlado Kolman) ................................................................................................... 83

Raziskava stabilnosti nivelmanskih reperjev Ljubljanske nivelmanske mreže (Florijan Vodopivec) .... 84

Uporaba kartografije v občini Žalec (Franc Gajšek) ........................................................................ 99

Aerotriangulacija neodvisnih modelov (Jure Beseničar) ............................................................... 101

Karta mesta Ljubljane (Vili Kos) .................................................................................................. 103

Nova karta v založbi planinske zveze Slovenije (Vili Kos) ............................................................... 105

Simpozij Sodobni aspekti fotogrametrije v Ljubljani (Dušan Mravlje) ............................................ 106

Pregled kartografske dejavnosti v I. tromesečju leta 1977 (Peter Svetik) ....................................... 107

Od Göttingena do Zagorice (življenje in delo Jurija Vege) (Franz Allmer) ....................................... 110

Geodetski informativni dnevi na Dunaju (Zvonimir Gorjup) .......................................................... 114

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov (Peter Svetik) ................................................ 116

Statut Zveze geodetov Slovenije ................................................................................................. 121

In memoriam Mirko Lorber (Rihard Bobinšak) ............................................................................. 131

Viljemu Rozmanu v spomin (Gojmir Mlakar) ................................................................................ 132

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 133

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 139

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 144

Obvestila, razpisi, popravki ......................................................................................................... 156

Izvlečki ...................................................................................................................................... 159

 

 

Geodetski vestnik 1977/3 (Let. 21/3)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 165

Organizacija in dejavnost geodetske službe v SR Hrvatski (pogovor organiziral Stanko Majcen) ...... 167

Srednjeročni program raziskovalnih del s področja geodezije (Peter Svetik) .................................. 172

Raziskovalna naloga aerotriangulacija (Dušan Mravlje) ................................................................ 176

Projekt o tehničnem opazovanju visokega jezu HE SD 2 (Marjan Recer) ........................................ 180

Zasnova prostorskega informacijskega sistema Slovenije (Andrej Pogačnik) .................................. 189

Bruto zazidane površine v SRS (Peter Svetik, Jože Rotar) .............................................................. 193

Družbena vloga kartografije na ravni občine (Peter Svetik) ........................................................... 199

Položajna in višinska natančnost geodetskih izmer za različne potrebe družbenih in
gospodarskih dejavnosti (Anton Lesar) ........................................................................................ 204

Natančnost površin, računanih iz koordinat mejnih točk ali front (Anton Lesar) ............................ 209

Navezovalne točke – nova kategorija temeljnih geodetskih točk (Franc Černe) ............................. 215

Ob stopetdeset letnici republiškega arhiva geodetske dokumentacije (Mano Seifert) .................... 220

Kartografska dokumentacija v družbenopolitičnih skupnostih (21. in 22. aprila 1977

v Dubrovniku) (Anton Lesar)........................................................................................................ 222

Pregled kartografske dejavnosti v II. tromesečju leta 1977 (Peter Svetik) ...................................... 225

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov (Peter Svetik) ................................................ 227

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 234

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 237

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 242

Izvlečki ...................................................................................................................................... 251

 

 

Geodetski vestnik 1977/4 (Let. 21/4)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 261

TITU – diploma in zlata plaketa inženirjev in tehnikov (prevedel Vlado Kolman)............................. 263

Ob 30-letnici Zveze geodetov SR Slovenije (Gojmir Mlakar, Radko Brinovec,
Rihard Robinšak, Dušan Mrzlekar) .............................................................................................. 265

Razvoj zemljiškega katastra v SR Sloveniji (dr. Mirko Tomič) ......................................................... 277

Prenos informacij prek lokacij (Boris Bregant) ............................................................................. 281

Prostorski podatki v zemljiško- katastrskem operatu (Peter Šivic) ................................................. 286

Pomen fotointerpretacije pri raziskovanju, urejanju in varstvu okolja, oblikovanju ekološke karte
in vzpostavljanju sistema kartografskih informacij (Ivan Urh) ....................................................... 290

Preizkus uporabe interpretiranih posnetkov za potrebe družbenega planiranja (Marija Lukačič) .... 296

Položajna in višinska natančnost geodetskih izmer za različne potrebe družbenih in
gospodarskih dejavnosti (Anton Lesar) ........................................................................................ 300

Statistični popis leta 1981 in vloga geodetske službe pri tem (Anton Lesar) ................................... 303

Geodetska dejavnost v prostoru koroške regije (Vinko Pušnik) ..................................................... 305

36. Fotogrametrični teden Stuttgart, 5. do 10. septembra 1977 (Ivan Golorej) .............................. 308

Organizacija kartografskih del pri Nacionalnem atlasu Nemške demokratične republike
(Jože Rotar) ............................................................................................................................... 311

Pregled kartografske dejavnosti v tretjem trimesečju leta 1977 (Peter Svetik) ............................... 313

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo
geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................................................................. 316

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 322

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 325

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 331

Izvlečki ...................................................................................................................................... 333

Pregled gradiva objavljenega v letu 1977 po avtorjih

 

 

Geodetski vestnik 1978/1 (Let. 22/1)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ....................................................................................................................... 3

Geodetski dan v Murski Soboti (Stanko Majcen) ............................................................................. 5

Pozdravni govori na desetem jubilejnem geodetskem dnevu v Murski Soboti ................................... 7

Nadaljnji razvoj geodetske službe v sistemu novih družbenoekonomskih odnosov
(Milan Naprudnik) ....................................................................................................................... 12

Geodetska prostorska dokumentacija (Anton Lesar) ...................................................................... 17

Razprava na geodetskem dnevu ................................................................................................... 21

Transformacija načrtov zemljiškega katastra v merilu 1 : 2880 v načrte nove izmere
(Ivan Čuček, Miroslav Črnivec) ...................................................................................................... 24

Položaj občinskega upravnega organa za geodetske zadeve v skupščinskem sistemu
(Medobčinsko geodetsko društvo Celje) ....................................................................................... 33

25-letnica Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije in 30-letnica izhajanja
Geodetskega lista (Boris Kren) ..................................................................................................... 36

V spomin Ignacu Fricu .................................................................................................................. 39

In Memoriam Jaki Avšiču ............................................................................................................. 40

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................................................. 41

Izvlečki ........................................................................................................................................ 59

 

 

Geodetski vestnik 1978/2 (Let. 22/2)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ..................................................................................................................... 67

QUO VADIS – Kartografija (Peter Svetik) ....................................................................................... 69

Dolžinska komparatorska baza SRS v Logatcu (dr. Florijan Vodopivec) ............................................ 88

Strokovna ekskurzija na Švedsko (Gojmir Mlakar) .......................................................................... 99

Uvajanje nove evidence o zgradbah Kataster stavb (Ivan Urh) ...................................................... 104

Pregledna karta občine v merilu 1 : 50 000 (Vili Kos) .................................................................... 107

Pregledna karta občine Krško (Franc Jenič) .................................................................................. 109

Matematično statistične metode v geodeziji – strokovno posvetovanje v Dresdenu – DDR

(dr. Florijan Vodopivec) .............................................................................................................. 110

Popis geodetskih kadrov v SR Sloveniji (Ivan Urh) ........................................................................ 112

Ob podpisu samoupravnega sporazuma o skupnosti geodetskih OZD SR Slovenije (Janez Juvan) .... 114

Sodelovanje zagotavljanje uspešno delovanje (Janez Juvan) ......................................................... 116

Posvetovanje v Ohridu (Ivan Štupar) ........................................................................................... 118

Pregled kartografskih dejavnosti v zadnjem tromesečju leta 1977 (Peter Svetik) ........................... 124

Pregled kartografske dejavnosti v prvem tromesečju leta 1978 (Peter Svetik) ............................... 126

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo
geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................................................................. 128

V spomin Stanku Brinšku ............................................................................................................ 135

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 136

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 137

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 142

Izvlečki ...................................................................................................................................... 149

 

 

Geodetski vestnik 1978/3 (Let. 22/3)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 159

Uporaba rastrov v kartografiji in avtomatizacija pri izdelavi in reprodukciji tematskih kart –
predavanje prof. Heupel v Zagrebu (Branko Rojc) ........................................................................ 161

Publikacijska karta občine Novo mesto (Vili Kos) ......................................................................... 164

Višji študij kartografije na geodetskem oddelku FAGG v Ljubljani (Branko Rojc) ............................. 166

Prvo Jugoslovansko posvetovanje o komasaciji zemljišč (Jože Avbelj) ........................................... 168

Nekaj misli o vegetacijski karti Jugoslavije za območje SR Slovenije ob izidu prvega
lista karte (dr. Ivo Puncer) .......................................................................................................... 170

Kartografija in delegatsko informiranje (Jože Rotar) ..................................................................... 172

Tovariški dan upokojenih geodetov (Jože Senčar) ........................................................................ 175

Z ekskurzije diplomantov (Ana Kokalj, Branko Rojc) ..................................................................... 177

Izgradnja registra teritorialnih enot SR Slovenije (Boris Bregant) .................................................. 180

Fotointerpretacijski center (Andrej Bilc) ...................................................................................... 182

Lokacijska problematika katastra stavb (Boris Bregant) ................................................................ 184

Računalniška obdelava podatkov za kataster stavb (Jerneja Frlan) ................................................ 188

Register območij teritorialnih enot – nova geodetska evidenca v Sloveniji (Anton Lesar) ............... 191

Prijateljstvo porojeno ob delu ne odpove (GZ SRS) ...................................................................... 193

Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ......................................................................................... 196

Višji izredni študij geodezije z usmeritvijo zemljiški kataster (geodetski oddelek FAGG) ................. 198

Janezu Breskvarju – Žanetu v spomin (Jože Umek in Franc Jenič) .................................................. 204

Ludviku Vončini v spomin ........................................................................................................... 205

Francu Naraločniku v spomin (Anton Tiršek) ............................................................................... 206

Stanku Bohincu v spomin (Emil Gostič) ....................................................................................... 207

Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ................................................................................. 208

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 213

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije ............................................................ 217

Popravki .................................................................................................................................... 220

Izvlečki ...................................................................................................................................... 221

 

 

Geodetski vestnik 1978/4 (Let. 22/4)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 233

11. geodetski dan (Stanko Majcen) ............................................................................................. 235

Priprava prostorskih planov in vloga geodeta pri tem planiranju (Franc Jenič) ............................... 241

Vloga geodetske službe in stroke v prostorskem vidiku družbenega planiranja (Milan Naprudnik) .. 244

Geodetska služba in stroka v procesu družbenega planiranja (Tomaž Banovec) ............................. 247

Geodetska dela v procesu izdelave zazidalnega načrta lokacijske dokumentacije in
realizacije zazidalne zasnove na terenu (geodetski inženiring) (Franc Ules) ................................... 250

Določanje deformacij pri obstoječih železniških predorih (Franc Černe) ........................................ 256

Sodobni pripomočki pri geodetskih delih v inženirstvu (dr. Florijan Vodopivec) ............................. 260

Inženirska geodezija pri gradnji cest (Erik Jeglič) .......................................................................... 263

Vključevanje fotogrametrije na področje raziskav v gradbeništvu (Joče Boštjančič) ....................... 266

Uporaba geodezije v inženirstvu pri gradnji elektrovodov (Dušan Vicentič) ................................... 270

Gradnja jedrske elektrarne Krško (Dušan Vicentič)....................................................................... 273

Razprave po referatih v zvezi s prostorskim planiranjem (Krško, 1978) ......................................... 276

Izvlečki ...................................................................................................................................... 281

Pregled gradiva objavljenega v letu 1978 po avtorjih ................................................................... 287

 

 

Geodetski vestnik 1979/1 (Let. 23/1)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ....................................................................................................................... 3

35 let geodetske službe v SR Sloveniji (Stanko Majcen) .................................................................... 5

Drugo Jugoslovansko posvetovanje o zemljiškem katastru (Vlado Kolman) ....................................... 9

Zemljiški kataster danes in perspektive njegovega nadaljnjega razvoja (Zorko Ukmar) .................... 11

Informacijski sistem za potrebe planiranja in geodetska služba na Bavarskem (Miro Črnivec,
Milan Naprudnik) ........................................................................................................................ 20

FIG – simpozij o deželnih informacijskih sistemih (Janez Kifnar) ..................................................... 23

Poročilo o izdelavi in vzdrževanju ZKKN v Ljubljani (Milena Stare, Janez Obreza) ............................. 25

Razmišljanje o izdelavi katastra komunalnih naprav (Ivan Gaber) ................................................... 28

Predlog sistema vzdrževanja TTN 5 (dr. Jurij Beseničar) ................................................................. 31

Poročilo s kartografskega kursa v Nemčiji ( Branko Rojc, Vasilij Zlatnar) .......................................... 37

O pisavi in prevajanju tujk v geodetski dejavnosti (Ivan Golorej) ..................................................... 41

Položajna in višinska natančnost izmer za različne potrebe družbenih in gospodarskih dejavnosti
(Anton Lesar) .............................................................................................................................. 45

Meritve recentnih tektonskih gibanj v Karavankah (Marjan Jenko) ................................................. 47

Raziskava natančnosti temeljnih triangulacijskih mrež v SR Sloveniji (Marjan Jenko) ....................... 48

Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ........................................................................................... 50

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo
geodetsko dejavnost (Peter Svetik) .............................................................................................. 52

Pregled kartografske dejavnosti v drugem, tretjem in četrtem tromesečju 1978 (Peter Svetik) ........ 60

Izvlečki ........................................................................................................................................ 65

 

 

Geodetski vestnik 1979/2 (Let. 23/2)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ..................................................................................................................... 79

14. april – dan inženirjev in tehnikov (prevedel Vlado Kolman) ...................................................... 81

Inženirji in tehniki v ustvarjanju družbene samozaščite – Subotica 1978 (prevedel Vlado Kolman) ... 82

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster – enotna evidenca (Gojmir Mlakar) ........................................ 87

Zasedanje komisije št. 3 na Dunaju (Teobald Belec) ....................................................................... 91

Empirično-grafična relativna orientacija z grafično določitvijo ' in '' na avtografu brez
baznih komponent by, bz (Wild A6, A7) (Pavle Zupančič) ............................................................... 94

Realna natančnost grafičnega vklapljanja katastrske informacije v TTN/5 (Matjaž Kos) .................. 103

Sodelovanje geodetske dejavnosti pri gradnji slovenskega plinovoda (Ahmed Kalač,
Zdravko Bratoš) ......................................................................................................................... 107

Analiza natančnosti koordinat dobljenih z digitalno relativno orientacijo (Jurij Hudnik) ................. 114

Rezultat natančnosti aerotriangulacije neodvisnih modelov v dvoletnem operativnem delu
(Marta Flegar) ........................................................................................................................... 117

Atlas sveta v založbi Mladinske knjige (Vili Kos) ........................................................................... 120

Slovesnost ob 35-letnici geodetske službe v SR Sloveniji: V Slovenj Gradcu in Mariboru
(Peter Svetik) ............................................................................................................................ 124

Karte publikacijskih meril občin (Peter Svetik).............................................................................. 133

Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ......................................................................................... 138

Novi predpisi, raziskave, knjige , publikacije ................................................................................ 141

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in dela Zveze GIG Jugoslavije ..................................................... 144

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 156

 

 

Geodetski vestnik 1979/3 (Let. 23/3)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 169

Posvetovanje o produktivnosti v geodetski stroki. Pozdravni govor predsednika ZGIG
Jugoslavije (prevedel Vlado Kolman) ........................................................................................... 171

Zaključki posvetovanja (prevedel Vlado Kolman) ......................................................................... 175

Svobodna menjava dela, srednjeročni plani in geodetska služba (Stanko Majcen) ......................... 177

Branko Korošec – Naš prostor v času in projekciji (Svetozar Ilešič) ................................................ 179

Naš prostor v času in projekciji (Branko Korošec) ......................................................................... 183

ROTE – Domžale (Peter Svetik) ................................................................................................... 185

Sodelovanje geodetske in statistične službe (Aleš Seliškar) ........................................................... 191

Razmišljanja o planiranju v občinah (Franc Jenič) ......................................................................... 196

Dejavnost geodetske službe v pripravah za prosto cono na Krasu (Zorko Ukmar) ........................... 198

Integralna vloga preglednega dela katastra komunalnih naprav v načrtovanju razvoja.
P-KKN (Ivan Urh) ........................................................................................................................ 203

Evropski seminar o informacijskih sistemih za regionalno-prostorsko planiranje Madrid
11. – 15. junija 1979 (Milan Naprudnik) ...................................................................................... 207

Mnenja in predlogi k raziskavam – raziskovalnim nalogam (Ivan Golorej) ...................................... 209

Slovesnosti ob 35-letnici geodetske službe v SR Sloveniji – Krško (Peter Svetik) ............................. 211

Karta mesta Murska Sobota (Vili Kos) ......................................................................................... 217

O pisavi in prevajanju tujk v geodetski dejavnosti – nadaljevanje (Ivan Golorej) ............................ 223

O nekem jubileju (Bogdan Rihar) ................................................................................................ 226

Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ......................................................................................... 228

Pregled kartografske dejavnosti v prvem in drugem tromesečju 1979 (Peter Svetik) ..................... 231

Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo
geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................................................................. 234

Vlahu Mohorčiču v spomin (Mano Seifert) .................................................................................. 241

V spomin Borisu Kožuhu (Jože Umek) ......................................................................................... 242

Novi predpisi, raziskave, knjige , publikacije ................................................................................ 243

Iz dela Zveze geodetov Slovenije in dela Zveze GIG Jugoslavije ..................................................... 245

Razne novice in zanimivosti ........................................................................................................ 249

Izvlečki

 

 

Geodetski vestnik 1979/4 (Let. 23/4)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

Uredništvo bralcem ................................................................................................................... 261

Slavnostni del 12. geodetskega dneva na Bledu ........................................................................... 263

ROTE in EHIŠ iz različnih zornih kotov (Peter Svetik) ..................................................................... 271

Planiranje in uporaba ROTE v planiranju (Tomaž Banovec) ........................................................... 276

Predpisi o ROTE in EHIŠ (Aleš Seliškar) ........................................................................................ 280

Geodetske evidence in statistika (Mimi Žvan) .............................................................................. 286

Uporaba ROTE v kartografiji (Jože Rotar) ..................................................................................... 291

Praktični pristop nastavitve ROTE v Logatcu (Vinko Urbas) ........................................................... 295

Uporaba ROTE v statistični službi (Božena Mauri) ........................................................................ 297

Sočasnost planiranja in ROTE (Franc Jenič) .................................................................................. 299

Načrtovanje in izvajanje obrambnih priprav na osnovi ROTE in EHIŠ (Lado Goričan) ...................... 301

ROTE občine Domžale (Zmago Čermelj) ...................................................................................... 302

Prednosti povezave ROTE in EHIŠ z drugimi evidencami, dosedanje izkušnje v občini

Maribor in predlogi za nadaljnje sistemske povezave ( Janez Kobilica) .......................................... 304

Računalniška kartografija (Anton Kralj) ....................................................................................... 313

Register teritorialnih enot – možnost vzpostavitve informacijskega sistema (dr. Jure Beseničar) .... 316

Možnost nadgraditve ROTE z novimi prostorskimi podatki na osnovi fotointerpretacije
(Andrej Bilc) .............................................................................................................................. 324

Register stavb in stanovanj in ROTE (Boris Bregant) ..................................................................... 328

Ocena možnosti avtomatizacije podatkov ROTE in EHIŠ ter njihove povezave z ostalimi

Računalniško vodenimi podatkovnimi bankami na ravni občine (Marjan Gubenšek,
Vlado Krušič, Srečko Naraks) ...................................................................................................... 329

Prostorski katastrski operat (PKO) in ROTE (Ivan Gaber, Anton Lesar) ........................................... 332

Pregled gradiva, objavljenega v letu 1979 po avtorjih .................................................................. 334

Izvlečki ...................................................................................................................................... 337

 

 

Geodetski vestnik 1980/1 (Let. 24/1)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

UREDNIŠTVO BRALCEM ................................................................................................................. 3

IZ ZNANOSTI IN STROKE

-       Posvetovanje o znanstvenoraziskovalnem delu in izobraževanju kadrov v geodetski stroki
s kratko vsebino referatov (Peter Svetik) ............................................................................... 5

-       Uvodni referat (Milan Naprudnik) ....................................................................................... 12

-       Raziskovalno delo v SR Sloveniji od leta 1972 dalje (Miroslav Črnivec) ................................... 17

-       Informacijski sistemi, znanstvenoraziskovalno delo, geodezija (Tomaž Banovec) ................... 23

-       Inštitut geodetskega zavoda SRS – primer geodetske raziskovalne organizacije (Jure Beseničar) 29

-       Izobraževanje geodetskih kadrov za opravljanje del in nalog v občinskih geodetskih upravah,
vezanih na upravni postopek (Vlado Kolman) ...................................................................... 31

-       Organizacija geodetske znanstvene dejavnosti na podlagi samoupravnih dogovorov
(Ivan Čuček) ....................................................................................................................... 34

-       O organiziranju in financiranju raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji s poudarkom na
geodeziji (Peter Svetik) ....................................................................................................... 36

-       Problematika usklajevanja podatkov zemljiškega katastra s podatki zemljiške knjige
(Stanko Pristovnik) ............................................................................................................. 44

-       Pregled kartografske dejavnosti v tretjem in četrtem tromesečju 1979 (Peter Svetik) ............ 54

-       Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov (Peter Svetik)......................................... 56

NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE ......................................................................... 60

RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................................................................... 66

IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE .................................................. 74

IZVLEČKI ..................................................................................................................................... 89

 

 

Geodetski vestnik 1980/2 (Let. 24/2)

Vsebina:                                                                                                                                                                                       

UREDNIŠTVO BRALCEM .............................................................................................................. 103

IZ ZNANOSTI IN STROKE

-       Planiranje v republiškem merilu ( Milan Naprudnik, Stanko Majcen) ................................... 106

-       Decentralizacija pristojnosti prostorskega planiranja v zvezni republiki Nemčiji
(Teobald Belec) ................................................................................................................ 113

-       Enotna stvarna klasifikacija in valorizacija stavbnih zemljišč po naravnih in antropogenih
danostih prostora (Ivan Urh) ............................................................................................. 115

-       Uvedba modernega izravnalnega računa v obstoječa geodetska računanja (Andrej Brvar) .... 120

-       Uvod v geodetske meritve recentnih premikov zemeljske skorje v SR Sloveniji
(Boris Bregant) ................................................................................................................. 122

-       Uporaba reliefa v digitalni obliki za potrebe prostorskih raziskav (Marija Lukačič) ................ 123

-       Aplikacija tehnologij kartografske reprodukcije (Branko Rojc) ............................................. 126

-       Računanje geografske širine iz znane dolžine loka poldnevnika (Andrej Brvar) ..................... 128

-       Problemi sanacije triangulacijskih mrež v SR Sloveniji (Marjan Jenko) .................................. 131

-       Daljinsko ugotavljanje energetskih izgub (Albert Jarh) ........................................................ 134

-