ANALIZA STANJA IN IZZIVI NA PODROČJU KOMASACIJ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI
THE STATE OF THE ART AND CHALLENGES IN THE FIELD OF AGRICULTURAL LAND CONSOLIDATIONS IN SLOVENIA

Anka Lisec, Tomaž Primožič, Marina Pintar, Dominik Bovha, Miran Ferlan, Anton Prosen, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.673-690

 

Izvleček:

Namen prispevka je predstaviti dejavnosti na področju izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji ter izpostaviti kritične točke njihovega izvajanja. Pri tem smo se osredotočili na upravne komasacije, ki se izvajajo v skladu z zakonodajo s področja upravljanja kmetijskih zemljišč. V raziskavi smo preučevali vloge posameznih komasacijskih deležnikov v komasacijskih postopkih. V ta namen smo izvedli anketiranje komasacijskih udeležencev, upravnih enot in občin. Ugotovljeno je bilo, da je podpora komasacijam s strani obravnavanih javnih institucij v Sloveniji relativno šibka. Izjema so območja z veliko izkušnjami na tem področju, kjer so lastniki zemljišč, udeleženci komasacij, v splošnem zelo zadovoljni z rezultati komasacij. Komasacije zemljišč so danes lahko del razvojnih projektov, toda praksa v Sloveniji še vedno sledi pretežno tradicionalnim pristopom, delno tudi zaradi šibke institucionalne podpore v primerjavi s tujimi praksami. Komasacije zemljišč bi morali obravnavati kot instrument javnega interesa, saj prinašajo številne prednosti, kot so izboljšanje pogojev kmetijske pridelave in razvoja podeželja, urejanja krajine, posredno prispevajo k prehranski samooskrbi, da ne omenjamo drugih koristi, kot sta nova katastrska izmera in kakovostni prostorski podatki v okviru zemljiških in prostorskih informacijskih sistemov.

Ključne besede: zemljišče, upravljanje zemljišč, kmetijsko zemljišče, gozd, komasacija, agrarne operacije, razvoj podeželja, Slovenija

 

Abstract:

This article is about the activities of agricultural land consolidation in Slovenia and some critical points regarding their implementation. The study has focused on administrative land consolidations, which are implemented in accordance with the legislation regarding agricultural land management. In the research, the role of the individual land consolidator consolidation’s actor in land consolidation procedures was studied. For this purpose, an inquiry into the land consolidation participants, administrative units and municipalities was conducted. It has been observed that in Slovenia the support of public institutions in the field of land consolidation is extremely weak. The exceptions are the areas with significant experience in this field, where land owners and consolidation participants are generally extremely satisfied with the results. Nowadays, land consolidation may be a part of a development project. The praxis in Slovenia still follows the traditional approaches, partly due to the weak public institutional support in comparison to foreign experiences. Land consolidation should be considered to be an instrument of national interest, due to benefits such as improvement of conditions for agricultural and rural development, landscape arrangements, supporting food self-security, not to mention other benefits such as new cadastral surveying and qualitative spatial data in the framework of land and spatial information systems.

Keywords: land, land management, agricultural land, forest, land consolidation, agrarian operations, rural development, Slovenia

 

Literatura / References:

Avbelj, J., Honzak, D., Mrkalj, J., Banovec, T., Divjak, K., Rupreht, J., Kralj, A. (1976). Komasacije – raziskava najboljših možnosti. Ljubljana, Inštitut geodetskega zavoda.

Borec, A. (1997). Vloga agrarnih operacij pri razvoju kmetijstva in podeželja. V: Erjavec, E., Juvančič, L. (ur.): Učinki reforme slovenske kmetijske politike. Ljubljana, Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije, 197–206.

Cerjak, M., Prosen, A. (2001). Komasacija v zadnjem desetletju, razvoj agrarnih operacij in Evropska unija. Posestna sestava in kmetijska politika. XVI. posvet Kmetijske svetovalne službe Slovenije, Bled, 26.-27. november. KGZ Slovenije, 64–77.

FAO (2008). Opportunities to mainstream land consolidation in rural development programmes of the European Union. FAO Land Tenure Policy Series 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2008. 72 str.

Jurak, J. (2012). Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Kokolj Prošek, J. (2001). Zemljiške operacije, izboljšanje posestne strukture ter priprava ustrezne zakonodaje. V: Posestna sestava in kmetijska politika. XVI. posvet Kmetijske svetovalne službe Slovenije, Bled, 26.-27. november. KGZ Slovenije, 58–63.

Kos, M. (2011). Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Lisec, A., Prosen, A. (2008). Celostni pristop k upravljanju zemljišč na podeželju – zemljiški menedžment. Geodetski vestnik 52(4), 758–772.

Lisec, A., Pintar, M., Bovha, D., Ferlan, M., Šumrada, R., Drobne, S., Zavodnik Lamovšek, A., Foški, M., Prosen, A., Prus, T., Grčman, H., Glavan, M., Novak, P., Čeh, M., Trobec, B. (2011). Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora: Končno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta v sklopu programa Konkurenčnost Slovenije 2006–2013. Ljubljana in Celje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Biotehniška fakulteta ter Geodetski zavod Celje d. o. o.

Lisec, A., Sevatdal, H., Bjerva, Ř. J., in Ferlan, M. (2012). The institutional framework of land consolidation – comparative analysis between Slovenia and Norway. FIG Working Week 2012: Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rim, 6.-10. maj 2012.

Megla, A. (2011). Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

MKO (2013a). Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

MKO (2013b). Operativni program za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

Olschowy, G. (1955). Landschaftspflege und Flurbereinigung. Ein Berich über die Arbeitstagung in Münster vom 5. bis 7. Oktober 1955. Stuttgart: Eugen Ulmer: 141 str.

Pirc, A. (1961). Urejanje kmetijskega prostora. Strokovne razprave, zvezek 4, I. del. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo.

Priročnik za izvajanje komasacije in vodenje komasacijskega postopka (1985). Ljubljana: Republiška geodetska uprava SRS, 97 str.

Prosen, A. (1993). Sonaravno urejanje podeželskega prostora. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 180 str.

Prosen, A. (2003). Stanje in perspektive izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Geodetski vestnik 47(1/2), 64–74.

PRP (2007). Program razvoja podeželja 2007–2013. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_2007_2013/ (15. 6. 2013).

Ribnikar, P. (1991). Komisija za agrarne operacije v Ljubljani in njeno arhivsko gradivo. Arhivi 14(1 in 2), 10–15. SI AS 56 Komisije za agrarne operacije (1889–1945). Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije.

Triglav, J. (2006). Razvoj podeželja s pomočjo komasacij kmetijskih zemljišč. Geodetski vestnik 50(1), 44–59.

Triglav, J. (2008). Komasacije zemljišč ob gradnji infrastrukturnih objektov v Prekmurju. Geodetski vestnik 52(4), 795–811.

Triglav, J. (2013). Zanimiv zapis iz 19. stoletja o komasacijah. Geodetski vestnik 57(2), 381–387.

Zložba poljedelskih zemljišč (1921). Ljubljana: Deželna komisija za agrarne operacije.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (1996). ZKZ. Uradni list RS, št. 59/1996, 5132–5149.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (2011). Uradno prečiščeno besedilo. ZKZ-UPB2. Uradni list RS. št. 71/2011, 9479–9498, in sprememba 58/2012, 6066–6067.

10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.673-690