PROSTOVOLJNO MNOŽIČNO ZAJEMANJE PROSTORSKIH PODATKOV
CROWDSOURCING OF VOLUNTEERED SPATIAL DATA

Radoš Šumrada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.691-701

 

Izvleček:

Uporaba množičnih virov je lahko podlaga za proces prostovoljnega uporabniškega zagotavljanja prostorskih podatkov (angl. crowdsourcing) na področju katastrov nepremičnin in v drugih zbirkah podatkov, kar lahko bistveno pospeši zajemanje in zlasti posodabljanje zbirk prostorskih podatkov. Takšen pristop hkrati opazno vpliva na kakovost uradnih podatkov o prostoru. Zato je navedeno raziskovalno področje skupaj z informacijsko tehnologijo zelo obetavno glede razvoja metodologije in gospodarnosti tovrstnih dejavnosti. Prostovoljno množično zajemanje podatkov seveda poleg strokovnih zapletov prinaša cel niz organizacijskih, pravnih, ekonomskih in socialnih pomislekov, ki jih je treba primerno reševati vzporedno s hitrim tehnološkim razvojem. Mednarodno sodelovanje na področju množičnega zajemanja prostorskih podatkov formalno še ne obstaja v ustreznem obsegu. COST ICT akcija IC1203 »Evropska raziskovalna mreža o uporabi množičnih virov za geografske informacije: softver in metodologije za izkoriščanje geografskih informacij iz množice« (ENERGIC – European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing) omogoča povezovanje in izmenjavo znanstvene metodologije ter tehnoloških rešitev na področju množičnega zajemanja podatkov iz neformalnih virov.

Ključne besede: akcija COST, množični vir, prostovoljno množično zajemanje, prostorski podatki

 

Abstract:

Crowdsourcing can be a starting-point for the process of spatial data-gathering in the field of land management, cadastral systems and other databases holding spatial data. Such voluntary supply of spatial data on the part of users might significantly improve the acquisition and especially the updating of spatial databases. The crowdsourcing process also has perceivable influence on the quality of formal spatial data. Therefore, this research domain is, together with information technology, a highly promising developing concept with respect to the effectiveness of such activities. Voluntary massive data acquisition, besides professional doubts, also brings several legal, organizational, economic and social concerns that should be resolved in parallel with rapid technological development. Thus far, international cooperation in the domain of voluntary massive spatial data supply does not yet exist to an appropriate extent. The COST ICT action IC1203 "European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing: software and methodologies for harnessing geographic information from the crowd" (ENERGIC) enables the connections and exchange of scientific methodology and technological sources in the field of massive data acquisition from informal sources.

Keywords: COST action, VGI, crowdsourcing, voluntary spatial data

 

Literatura / References:

Bennett, R., van der Molen, P. (2012). The Crowdsourced Cadastre. GIM International, 26(8), 20–23 (www.giminternational.com, 22. 8. 2013).

COST IC1203 (2013). COST ICT Action IC1203 ENERGIC (www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/IC1203, 22. 8. 2013).

COST TD1202 (2013). COST ICT Action TD1202 (www.cost.eu/domains_actions/ict/Actions/TD1202, 22. 8. 2013).

Crowdsourcing (2013). Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing, 22. 8. 2013).

Estellés-Arolas, E., González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science, 38(2), 189–200 (jis.sagepub.com/search/results?fulltext=Arolas&submit=yes&journal_set=spjis&src=selected&andorexactfulltext=and&x=0&y=0, 22. 8. 2013).
http://dx.doi.org/10.1177/0165551512437638
http://jis.sagepub.com/content/38/2/189

Goodchild F. M., Li L. (2012). Assuring the quality of volunteered geographic information. Spatial Statistics, 1, 110–120 (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211675312000097, 22. 8. 2013).
http://dx.doi.org/10.1016/j.spasta.2012.03.002
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211675312000097

Haarsma, D. (2012). Crowd. GIM International, 26(8), 13 (www.gim-international.com, 22. 8. 2013).

INSPIRE (2013). Infrastruktura za prostorske informacije v Evropski skupnosti(www.geoportal.gov.si/slo/kaj-je-inspire, 22. 8. 2013).

Kalantari, M., Rajabifard, A. (2012). To Crowdsource or not to Crowdsource. GIM International, 26(10), 31–33 (www.gim-international.com, 22. 8. 2013).

Keenja, E., De Vries, W., Bennett, R., Laarakker, P. (2012). Crowd Sourcing for Land Administration: Perceptions within Netherlands Kadaster. FIG Working Week 2012, Rim (www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts03b/TS03B_keenja_devries_et_al_5611.pdf, 22. 8. 2013).

Lemmens, M. (2012). Crowdsourcing. GIM International, 26(8), 15 (www.gim-international.com, 22. 8. 2013).

McLaren, R. (2012). Crowdsourcing Support of Land Administration – A Partnership Approach. FIG Article of the

Month December 2011 (www.fig.net/pub/monthly_articles/december_2011/december_2011_mclaren.html, 22. 8. 2013).

RDO (2013). Register divjih odlagališč (register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc, 22. 8. 2013).

Singh, R. (2012). Crowdsourced Geospatial Data. GIM International, 26( 9), 26–31 (www.gim-international.com, 22. 8. 2013).