Izvleček

Gradbene konstrukcije so podvržene različnim dejavnikom, katerih posledice je treba redno spremljati. To lahko izvedemo v obliki kontrolnih meritev ali opazovanj. Namen prispevka je prikazati uporabnost geodetskih nekontaktnih metod pri določanju dinamičnega odziva konstrukcij. Za simulacijo smo uporabili lamelo, na kateri smo z različnimi metodami spremljali dinamični odziv, poudarek pa je na sodobni geodetski metodi z uporabo robotskega elektronskega tahimtera RTS (angl. Robotic Total Station). Za določitev dinamičnega odziva je podrobneje opisan algoritem za določanje srednje amplitude harmoničnega nihanja in metodi spektralne analize vzorčenih podatkov. Rezultati, dobljeni z metodo RTS, so pokazali visoko stopnjo zanesljivosti določitve dinamičnega odziva.

Ključne besede: geodezija, inženirska geodezija, gradbeništvo, dinamični odziv konstrukcij, robotski elektronski tahimeter