Izvleček

Za doseganje visoke točnosti določevanja položaja z meritvami GNSS je treba zmanjšati vplive na signal GNSS. Na signal GNSS pomembno vpliva Zemljina atmosfera, pri čemer ločimo vpliv ionizirane atmosfere (vpliv ionosfere) in vpliv nevtralne atmosfere (vpliv troposfere). Med vplive Zemljine atmosfere na signal GNSS uvrščamo tudi vpliv močnih padavin in snega, ki je na anteni ali v njeni bližini. V prispevku analiziramo vpliv na signal GNSS zaradi razmer v ionosferi, ki so bile posledica dogajanja na Soncu, ter sneženja, ki je vplivalo na razmere v troposferi. Razmere v ionosferi so bile predstavljene s količino TEC (angl. total electron content), ki je bila ocenjena na podlagi opazovanj GNSS na postaji Sarajevo (SRJV) v Bosni in Hercegovini (BiH), ki je del omrežja EPN (angl. Euref Permanent Network). Vpliv ionosfere na točnost določitve koordinat postaje SRJV je bil ocenjen z naknadno obdelavo statičnih opazovanj GNSS s konceptom PPP in omrežnih rešitev z uporabo več vrst odprtokodnih in komercialnih programskih paketov. Študija obravnava razmere v marcu 2015, kamor spada tudi obdobje najmočnejše geomagnetne nevihte v 24. Sončevem ciklu, ki je potekala 17. marca 2015, in močno sneženje v začetku marca. 17. marca 2015 je vrednost TEC odstopala od običajnih vrednosti za več kot 20 TECU (angl. total electron contenet unit). Izkazalo se je, da uporaba ionosfere prostih kombinacij opazovanj GNSS uspešno odpravi večino vpliva ionosfere na signal GNSS. Največja odstopanja v izračunanem položaju so bila ugotovljena v smeri višine in znašajo do 7 centimetrov. Pojavila so se ob snežnih padavinah, med katerimi je značilno spreminjanje temperature, tlaka in vlažnosti troposfere.

Ključne besede: GNSS-izmera, položajna točnost, ionosfera, TEC, troposfera, vremenske razmere, geomagnetna nevihta