Izvleček

Namen prispevka je primerjati pomen vzporednih metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, izvedenih na ekonometrični in neekonometrični način. Na podlagi analize formalnih pogojev ter opredelitve tržne vrednoti nepremičnine sta bila testirana oba pristopa, s čimer smo želeli preveriti, ali je mogoče rezultate predstaviti na enak oziroma primerljiv način. Pri tem je bil poudarjen pomen opredelitve tržne vrednosti nepremičnine v povezavi z opredelitvijo predmeta vrednotenja. Rezultati raziskave so pokazali, da je za primerljive rezultate ocenjevanja tržne vrednosti posamezne nepremičnine nujno zagotoviti predvsem jasno opredelitev podatkov, na katerih temeljijo izračuni, ter rezultate ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki se nanašajo na isti predmet oziroma skupino/razred predmetov. Prispevek nadalje vključuje razpravo na temo primerljivosti rezultatov ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin pri večkratnem ocenjevanju. Izpostavljeno je, da je pogoj za primerljive rezultate večkratnih ocenjevanj tržne vrednosti nepremičnin ustrezna zbirka podatkov o prodanih nepremičninah. Primerljive rezultate vrednotenja je mogoče pridobiti le z uporabo istih oziroma primerljivih referenčnih podatkov. Za vrednotenje nepremičnin je treba torej vzpostaviti ustrezno podatkovno zbirko o nepremičninskem trgu, ki je popolna in dostopna ocenjevalcem vrednosti nepremičnin.

Ključne besede: nepremičnina, tržna vrednost, metode vrednotenja, kataster