REALIZACIJA GEODEZIJE V GEOTEHNIKI
REALISATION OF GEODESY IN GEOTECHNICS

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

 

Izvleček:

V prispevku so obravnavane aktivnosti geodezije za potrebe določitve premikov zemeljske skorje, lokalnih premikov zemeljske površine ter premikov in deformacij grajenih objektov. Določitev premikov v terestrični horizontalni mreži, terestrični višinski mreži in mreži GNSS obravnavamo na dveh stopnjah natančnosti. Dejavnosti geodezije v geotehniki so razložene v besedilu prispevka in nazorno prikazane v preglednici. Pričujoči prispevek je skupaj s prispevkom Geodezija v geotehniki, objavljenim v Geodetskem vestniku 54(1), zaokrožena celota.

Ključne besede: geodetske meritve, geotehnična opazovanja, izvedba meritev, izravnava, premik, deformacijska analiza

 

Abstract:

This paper deals with surveying activities in order to define the displacement of the Earth’s crust, local displacements of the Earth’s surface, and the displacement and deformation of constructed buildings. The determinations of horizontal movements in the terrestrial network, in the terrestrial altitude network and in the GNSS network are dealt with at two levels of accuracy. Geotechnical surveying activities are explained in the paper and demonstrated in the table. The paper Geodesy in geotechnics, published in Geodetski vestnik 54(1), and this paper present an integral whole.

Keywords: geodetic measurements, geotechnical monitoring, performance measurement, adjustment, displacement, deformation analysis

 

Literatura / References:

Caspary, W. F. (2000). Concepts of Network and Deformation Analysis. School of Surveying, Kensington, The University of New South Wales.

Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M. (2007). Bernese GPS Software, Version 5.0. Bern, Švica, Astronomski Inštitut Univerze v Bernu.

Deutsche Normen DIN 18708 (1970). Hoehenbolzen. Berlin, Nemčija.

Deutsche Normen DIN 4107 (1978). Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Bauwerken. Berlin, Koeln, Nemčija.

Deutsche Normen DIN 18723 (1990). Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung geodaetischer Instrumenta – Teil 2: Nivellire. Berlin, Nemčija.

Deutsche Normen DIN 18717 (1996). Praezisions-Nivellirlatten. Berlin, Nemčija.

Froehlich, H., Schauerte, W., Schuler, D. (2003). Praxistipps zum Praezisionsnivellement mit Digitalniveliliren. Sankt Augustin, Nemčija. Selbstverlag Froehlich.

Grigillo, D., Stopar, B. (2003). Metode odkrivanja grobih pogreškov v geodetskih opazovanjih. Geodetski vestnik, 47(4), 387–403.

International Standard ISO 17123 (part 1-theory, 2-levels, 3-theodolites in 4-electro-optical distance meters) (2001).

Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments.

Kogoj, D. (1992). Izbira najprimernejše metode a-posteriori ocene uteži merjenih količin geodetskih mrež. Doktorska disertacija. Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Kogoj, D. (2005) Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Leica, 2009. Leica Geo Office, Version 7.0

Savšek S., Ambrožič, T., Kogoj, D., Koler, B., Sterle, O., Stopar, B. (2010). Geodezija v geotehniki. Geodetski vestnik, 54(1), 31–45.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.031-045

Savšek-Safić, S., Ambrožič, T., Stopar, B., Turk, G. (2006). Determination of Point Displacements in the Geodetic Network. Journal of Surveying Engineering, ASCE, 132(2), 58–63.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9453(2006)132:2(58)

Trimble, 2002. Trimble Total Control, Version 2.7

Vodopivec, F., Kogoj, D. (2001). Ein neuer Komparator für die Kalibrierung von Nivellierlatten auf der Basis eines optischen Encodersystems. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 108(8/9), 296–301.

Vodopivec, F., Kogoj, D. (2005). Nov način precizne stabilizacije geodetskih točk za opazovanje premikov. Geodetski vestnik, 49(1), 9–17.

Welsch, W., Heunecke, O. (2001). Models and Terminology for the Analysis of Geodetic Monitoring Observations. Official Report FIG Working Group, Institute of Geodesy, Hannover.