GEODETSKI VESTNIK

    Glasilo Zveze Geodetov Slovenije
Izhaja štirikrat letno

    UDK 528=863

    ISSN 0351-0271

    e-ISSN 1581-1328


Geodetski vestnik je odprto dostopno glasilo.


Geodetski vestnik je indeksiran in povzet v Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSS) in Journal Citation Reports/Social Sciences Edition (JCR/SSE).


Indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:
- GEOBASE(TM)
- ICONDA - International
Construction Database
- DOAJ – Directory of Open Access Journals

- SCOPUS
- COBISS
- Civil Engineering Abstracts
- GeoRef
- CSA Aerospace & High Technology Database
- Electronics and Communications Abstracts
- Materials Business File
- Solid State and Superconductivity Abstracts
- Computer and Information Systems
- Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
- Water Resources Abstracts
- Environmental Sciences


Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 526.

 

 

IZDAJATELJ

Zveza geodetov Slovenije

Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana


E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Naročilnica na Geodetski vestnik

 

Geodetski vestnik je uradno glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS) in predstavlja osrednjo slovensko znanstveno in strokovno revijo za področje geodezije. Namen revije je oblikovati temelj za izmenjavo najnovejših znanstvenih in strokovnih spoznanj med znanstveniki in strokovnjaki iz regije in na širši mednarodni ravni, ki delujejo na področjih geodezije, geodetske izmere, fotogrametrije in daljinskega zaznavanja, kartografije, geoinformatike, geografskih informacijskih sistemov, prostorske podatkovne infrastrukture, evidentiranja in upravljanja zemljišč, upravljanja in vrednotenja nepremičnin, evidentiranja in upravljanja gospodarske javne infrastrukture, prostorskega načrtovanja in razvoja ter na z omenjenimi disciplinami sorodnih področjih.

Geodetski vestnik objavlja recenzirane znanstvene in strokovne članke, strokovne razprave, poročila, recenzije, izsledke visokošolskih oz. znanstvenih del, terminološke strokovne članke in podobna dela. Kot glasilo Zveze geodetov Slovenije objavlja tudi novosti državne geodetske službe ter strokovne informativne prispevke, polemike, dokumente ZGS, obvestila članstvu, spominske in podobne zapise, oglase in razpise, torej prispevke poljudnega značaja.

Pri določanju kategorije prispevka se upošteva Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (http://cobiss.izum.si/ -> Osebne bibiliografije).

Recenzirani znanstveni in strokovni članki so lahko objavljeni v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku ali v angleškem in slovenskem jeziku. Objavljeni so lahko samo znanstveni in strokovni članki, ki še niso bili objavljeni, niso v postopku za objavo v drugih publikacijah in so bili sprejeti s strani uredniškega odbora ter pozitivno recenzirani s strani dveh neodvisnih recenzentov.