naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1968/2-3 (Vol. 12/2-3)

 • Vsebina
 • 1. Ali bi bilo potrebno spremeniti temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru? ..... 1
 • 2. Ivan Krča: Ali je privatna praksa v geodeziji potrebna? ............................... 5
 • 3. Adolf Zupanek: Statistični kataster in geodetska služba ............................... 6
 • 4. Geodetska uprava SRS: Bonitiranje tal ........................................... 8
 • 5. Jože Pust: Urejanje kmetijskih zemljišč - komasacije ................................ 10
 • 6. Peter Svetik: Kategorizacija kmetijskih površin v SRS ................................ 12
 • 7. Janko Zubalič: XI mednarodni kongres in razstava za fotogrametrijo..................... 14
 • 8. Jože Eleršek: Posvetovanje o novi mreži nivelmana visoke točnosti ..................... 19
 • 9. Albina Pregelj: Plastične folije v geodeziji ........................................ 21
 • 10. Jože Rotar: Tematske karte .................................................. 25
 • 11. Stanko Majcen: 150-letnica zemljiškega katastra v Avstriji ............................ 27
 • 12. Ivan Čuček: Perspektive razvoja inštituta za geodezijo in fotogrametrijo v Ljubljani .......... 30
 • 13. Informacije
 • a) O delu društva GIG Ljubljana ............................................ 34
 • b) Vesti iz geodetsko-komunalnega oddelka fakultete AGG in geodetskega odseka GTŠ ... 34
 • c) Vesti iz geodetskih upravnih organov ...................................... 35
 • d) Vesti iz geodetskega zavoda SRS Ljubljana .................................. 36
 • e) Komisija izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja je razpravljala o regionalnem geodetskem atlasu ............................... 36
 • f) V Ljubljani je ustanovljen ljubljanski geodetski biro ............................ 38
 • g) Izdan je pravilnik o dajanju izmeritvenih podatkov na vpogled in o načinu in postopku za njihovo uporabo ................................................... 39
 • h) Kartografska dela se štejejo za avtorska dela ................................ 39
 • i) Zakon o katastru komunalnih naprav ...................................... 40
 • 14. Obvestila uredniškega odbora Biltena .......................................... 44

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC