naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/2 (Vol. 16/2)

 • Vsebina
 • Peter Svetik: Geodetska služba in urejanje prostora ................................. 1
 • Tomaž Banovec: Poročilo z II. posvetovanja v kartografiji ............................... 10
 • Jože Rotar: Možnosti mestne kartografije ....................................... 14
 • Janez Kobilica: Kartografski problemi projekta regionalne prostorske dokumentacije občine Maribor ...................................................... 17
 • Peter Svetik: Zapisnik sestanka o problemih usklajevanja kartografskih metod pri urejanju
 • ............ zemljišč v Evropi................................................ 23
 • Ivan Golorej: Informacija o uporabi ortofotografske metode .......................... 30
 • Dragan Honzak: Stanje katastrske klasifikacije zemljišč ................................ 34
 • Tomaž Banovec: ''GEODETSKA SLUŽBA'' – časopis za geodezijo, kartografijo in kataster
 • ............ zemljišč ...................................................... 36
 • Odprto pismo Urbanistične zveze Jugoslavije javnosti .................................. 37
 • Stanko Majcen: Ustavne spremembe v SR Sloveniji in geodezija ......................... 39
 • Peter Šivic: Prvi smučarski dan geodetov Slovenije ................................ 42
 • Informacije
 • - Zakon o upravnih taksah ..................................................... 43
 • - ''Informativni bilten'' Biroja za RPP ............................................. 43
 • - Odbor izvršnega sveta sprejel program geodetskih del za leto 1972 ..................... 43
 • - Prvi pravnik v geodetski službi v Sloveniji ......................................... 44
 • - Obisk kolegov geodetov iz Vojvodine ............................................ 44
 • - Prvi smučarski dan geodetov .................................................. 44
 • Zapisnik 1. seje predsedstva ZGIG Slovenije ......................................... 45
 • Zapisnik 2. seje predsedstva ZGIG Slovenije ......................................... 47
 • Poročilo za letno skupščino o delu Društva inženirjev in geometrov Celje za čas od 3. 4. 1970 do 10. 3. 1972 ............................................................... 50

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC