naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1992/1 (Vol. 36/1)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 7
 • Sandi Parkelj: FOTOGRAMETRIČNI ANALITIČNI SISTEM ZA IZVREDNOTENJE
 • ENEGA POSNETKA 7 Sandi Parkelj: PHOTOGRAMMETRIC ANALYTICAL MONORESTITUTION SYSTEM 11
 • Krešimir Colić: ASTROGEODETSKA DELA V SLOVENIJI ASTROGEODETIC WORKS IN SLOVENIA 15
 • Krešimir Colić: PRIKAZ IZVEDENE I. FAZE ASTROGEODETSKIH DEL V SLOVENIJI
 • (1988 – 1992)
 • REVIEW OF THE 1st PHASE OF ASTROGEODETIC WORKS IN SLOVENIA
 • (1988 – 1992) 22
 • Vasja Bric: KORK – DIGITALNI KARTIRNI SISTEM KORK – DIGITAL MAPPING SYSTEM 28
 • Branko Korošec: O VALVASORJEVIH VEDUTAH MESTA LJUBLJANE VALVASOR'S VEDUTAS OF THE LJUBLJANA CITY 30
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS
 • Božo Demšar: KRATEK PREGLED DELA REPUBLIŠKE GEODETSKE UPRAVE NA TEMELJNIH GEODETSKIH MREŽAH
 • SHORT SURVEY WORKS OF THE REPUBLICAN SURVEYING AND MAPPING ADMINISTRATION ON BASIC SURVEYING NETS 39
 • Miran Kuhar: MOŽNOSTI UPORABE GPS-JA V SLOVENIJI GPS APPLICATION POSSIBILITIES IN SLOVENIA 40
 • Božo Demšar: DIGITALIZACIJA ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH NAČRTOV
 • LAND CADASTRE MAP DIGITALIZATION 42
 • Iztok Požavko: SS01 – RAČUNALNIŠKO PODPRTI SPISOVNI SEZNAM SS01 – COMPUTER AIDED DOCUMENT PROCESSING SYSTEM 47
 • Božo Demšar: ODPRTA VPRAŠANJA OB VZPOSTAVITVI KATASTRA ZGRADB UNSOLVED QUESTIONS AT THE CADASTRE OF BUILDINGS SET UP 49
 • Stanko Majcen: IZVEDBA PROGRAMA GEODETSKIH DEL ZA LETO 1991
 • REALIZATION OF THE PROGRAMME OF SURVEYING WORKS FOR 1991 52
 • Vesna Ježovnik: PREDLOG IZDELAVE TERMINOLOGIJE S PODROČJA PROSTORSKE INFORMATIKE SPATIAL INFORMATION TERMINOLOGY ELABORATION PROPOSAL 55
 • Janez Lapajne: UTRINKI STROKOVNEGA PISANJA PROFESSIONAL WRITING APHORISMS 57
 • TEHNOLOŠKI DOSEŽKI TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS
 • Matthew H. STANDARDI ZA PRENOS PROSTORSKIH PODATKOV
 • McDermott: SPATIAL DATA TRANSFER STANDARDS 60
 • Iztok Slatinšek: DRŽAVNI SISTEM MERJENJA PROMETNIC S POMOČJO GPS SISTEMOV V DRŽAVI OHIO
 • STATE MEASUREMENT SYSTEM OF ROADS BY MEANS OF GPS SYSTEMS IN OHIO 63
 • Iztok Slatinšek: POJMOVANJE GIS/LIS V ZDA CONCEPTION OF THE GIS/LIS IN THE USA 64
 • Janez Goršič: STROŠKI IN KONVERZIJA PODATKOV COST AND DATA CONVERSION 65
 • Joc Triglav: DOBRO JE VEDETI, KOLIKO JE 1 + 1 ONE SHOULD KNOW, HOW MUCH 1 + 1 MAKE UP 67
 • STROKOVNI TISK TECHNICAL LITERATURE 72
 • DRUŠTVENE IN OSTALE NOVICE SOCIETY'S AND OTHER NEWS 75

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC