naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1993/1 (Vol. 37/1)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 7
 • Kuhar, Oven,
 • Savšek-Safić, GPS – PSEVDOKINEMATIČNA METODA IZMERE 7
 • Stopar: GPS – PSEUDOKINEMATIC SURVEY METHOD 13
 • Marjan Jenko: SANIRANJE OBSTOJEČIH TOPOGRAFSKIH IN KATASTRSKIH IZMER
 • REMODELING OF EXISTING TOPOGRAPHIC AND CADASTRAL
 • MEASUREMENTS 20
 • Janez Oven: DOLOČEVANJE FOTOGRAMETRIČNIH OSLONILNIH TOČK Z GPS-jem
 • PREPARATION OF PHOTOGRAMMETRIC CONTROL POINTS BY THE GPS 27
 • Božena Lipej: MOŽNOSTI VZPOSTAVLJANJA TOPOGRAFSKIH PODATKOVNIH BAZ V SLOVENIJI
 • POSSIBILITIES OS SETTING UP TOPOGRAPHIC DATABASES IN SLOVENIA 33
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS 39
 • Božo Demšar: GEODEZIJA – TRENUTKI ODLOČITVE SURVEYING – DECISION –MAKING MOMENTS 39
 • Milan Naprudnik: GEODEZIJA IN TRŽNOST – ODMEV NA ROGAŠKO SLATINO SURVEYING AND MARKETING – RESPONSE TO ROGAŠKA SLATINA 40
 • Aleš Šuntar: PROGRAMSKI PAKETI DIGITALNEGA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA DIGITAL LAND CADASTRE SOFTWARE PRODUCTS 41
 • Miran Kuhar, GPS PROJEKT AGREF '92
 • Bojan Stopar: GPS AGREF '92 PROJECT 47
 • Božena Lipej: INTEGRACIJA EVROPSKE GEODEZIJE INTEGRATION OF EUROPEAN SURVEYING 50
 • Božena Lipej: KRONOLOGIJA DOGODKOV PRED VČLANJENJEM V CERCO PRE-CERCO MEMBERSHIPACTIVITIES 52
 • Matjaž Ivačič: UDELEŽBA NA TEČAJU GIS/LIS V VARŠAVI IN DELFTU GIS/LIS SEMINAR PARTICIPANCE IN WARSHAW, POLAND AND DELFT, THE NETHERLANDS 53
 • Gregor Filipič: PRIHAJA ČAS GEODETOV? SURVEYORS' ERA APPROACHING? 55
 • TEHNOLOŠKI DOSEŽKI TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS 58
 • Florijan PREDNOSTI MOTORIZIRANEGA NIVELMANA
 • Vodopivec: MOTORIZED LEVELLING'S ADVANTAGES 58
 • Bojan Zajc: NOVE MOŽNOSTI REGISTRIRANJA PODATKOV NEW POSSIBILITIES OF DATA REGISTRATION 66
 • NOVICE NEWS 69
 • Florijan DIPLOMANTI IN VPIS NA ODDLKU ZA GEODEZIJO FAGG
 • Vodopivec: GRADUATE STUDENTS AND MATRICULATION PROCEDURES AT THE DEPARTMENT FOR GEODESY, FAGG 69
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1993 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1993 70
 • Božo Demšar: SLOVENIJA V RAČUNALNIKU
 • SLOVENIA COMPUTERIZED 71
 • Vladimir SLOVENSKI GEOGRAFI V TUJEM ZNANSTVENEM TISKU
 • Klemenčič: SLOVENE GEOGRAPHERS IN FOREIGN SCIENTIFIC LITERATURE 72
 • Matej Maligoj: REZULTATI 18. SMUČARSKEGA GEODETSKEGA DNEVA RESULTS OF THE 18th SURVEYING SKIING DAY 73
 • Božena Lipej: DOGAJANJA V ZVEZI GEODETOV SLOVENIJE
 • ACTIVITIES IN THE ASSOCIATION OF SURVEYORS OF SLOVENIA 80
 • Božena Lipej: POVABILO NA GEODETSKI PLANINSKI POHOD INVITATION TO SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH 80

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC