naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1993/2 (Vol. 37/2)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Miroslav Peterca: DRŽAVNI SISTEM RAVNINSKIH PRAVOKOTNIH KOORDINAT 89
 • Miroslav Peterca: STATE SYSTEM OF PLAIN RECTANGULAR COORDINATES 95
 • Zvonimir Gorjup: DEFINIRANJE PROSTORA IN PRETOK INFORMACIJ
 • SPACE DEFINITION AND INFORMATION FLOW 101
 • Maruška Šubic UPORABNOST PODATKOV O LOKACIJSKIH NAMERAH
 • Kovač: INVESTITORJEV V PRETEKLEM OBDOBJU INVESTITORS' LOCATION INTENTIONS DATA APPLICABILITY IN THE PREVIOUS PERIOD 108
 • Tomaž Ambrožič, UPORABNOST METODE ''SKYLINE'' V IZRAVNAVI GEODETSKIH Goran Turk: MREŽ USE OF ''SKYLINE'' METHOD IN ADJUSTMENT OF SURVEYING NETS 115
 • Radoš Šumrada: GIS/LIS PODATKOVNI MODELI IN SISTEMSKA ARHITEKTURA
 • GIS/LIS DATA MODELS AND SYSTEM ARCHITECTURE 120
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS
 • Božena Lipej: SLOVENIJA SPREJETA V CERCO IN ED USTANOVITELJICAMI MEGRIN-A SLOVENIA ACCEPTED INTO CERCO AND ONE OF THE MEGRIN FOUNDERS 126
 • Gojmir Mlakar: KOCBEKOV DOM NA KOROŠICI NIMA PARCELE THE KOCBEK MOUNTAIN HUT ON KOROŠICA WITH NO PARCELE 128
 • Gregor Filipič: PRIHAJA ČAS GEODETOV – II. DEL SURVEYORS' ERA APPROACHING – PART II 132
 • Gojmir Mlakar: GEODETI V SPOMINIH ZNANIH SLOVENCEV IN PLANINSKIH
 • PISATELJEV SERVEYORS IN MEMOIRS OF DISTINGUISHED MOUNTAINEERS AND AUTHORS ON MOUNTAINEERING 136
 • Božo Demšar: PREOBRAZIMO GEODEZIJO LET'S TRANSFORM SURVEYING 140
 • Lojze Čampa: KNJIŽEVNOST – NOVE KNJIGE LITERATURE – NEW BOOKS 141
 • Peter Šivic: V RAZMISLEK GEODETOM
 • SOME ISSUES FOR SURVEYORS TO BE THOUGHT OVER 143
 • NOVICE NEWS
 • Jože Cvenkelj: OBVESTILO NOTICE 150
 • Božena Lipej: PRVI OBISK TUJE DELEGACIJE V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
 • THE FIRST VISIT OF A FOREIGN DELEGATION IN INDEPENDENT
 • SLOVENIA 151
 • Jaka Bitenc et al: POROČILO Z MEDNARODNEGA SREČANJA ŠTUDENTOV
 • GEODEZIJE, IGSM – PRAGA '93 STUDENTS OF SURVEYING INTERNATIONAL MEETING REPORT, IGSM – PRAGUE '93 153
 • Božena Lipej: IZBOR POSVETOVANJ IN SIMPOZIJEV V SLOVENIJI DO KONCA LETA 1993 SELECTION OF CONFERENCES AND SYMPOSIA IN SLOVENIA TILL DECEMBER 1993 154
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI TUJI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LEU 1993 FOREIGN SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1993 154
 • Matjaž Ivačič: PRODAJALEC GISOV IN ZLI DUH
 • A GIS SALESMAN AND THE DEVIL 155
 • Božena Lipej: KORZIKA '93 – 7. GEODETSKI PLANINSKI POHOD CORSICA '93 – 7th SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH 156

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC