naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1993/4 (Vol. 37/4)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Viktor Zili: NAJNOVEJŠI RAZVOJ AVSTRIJSKIH TOPOGRAFSKIH KART 243
 • Viktor Zili: MOST RECENT HAPPENINGS IN AUSTRIAN CARTOGRAPHY 253
 • Roman Rener: TAKTILNE KARTE – KARTE ZA SLEPE TACTILE MAPS – MAPS FOR THE BLIND 264
 • Branko Rojc: IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU KARTOGRAFIJE EDUCATION ON THE FIELD OF CARTOGRAPHY 269
 • Božo Koler: IZMERE NIVELMANSKOH MREŽ VIŠJIH REDOV NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE HIGH ORDER OF LEVELLING NETS' SURVEYS ON THE TERRITORY OF REPUBLIC SLOVENIA 274
 • Anthony A. SISTEM UPRAVLJANJA Z LASTNINO S POMOČJO GIS-a NA
 • Preston, BRITANSKEM KOLIDŽU
 • Peter Twaites: GIS ESTATE MANAGEMENT SYSTEM AT A UK COLLEGE 282
 • Miroslav Peterca: DRŽAVNI SISTEM RAVNINSKIH PRAVOKOTNIH KOORDINAT – POPRAVEK
 • STATE SYSTEM OF PLAIN RECTANGULAR COORDINATES – CORRIGENDUM 289
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS
 • Miroslav Črnivec, PROBLEMATIKA TRŽENJA KART V SLOVENIJI Jurij Hudnik: PROBLEMS OF MAP MARKETING IN SLOVENIA 290
 • Matjaž Kos: RAČUNALNIŠKA PODPORA KLASIČNI KARTOGRAFSKI PROIZVODNJI NA GEODETSKEM ZAVODU REPUBLIKE SLOVENIJE COMPUTER AID TO CLASSIC CARTOGRAPHY PRODUCTION AT SURVEYING INSTITUTE OF THE REPUBLIC SLOVENIA 294
 • Božo Demšar: DIGITALNI MODEL GOSTOTE POVRŠINSKIH ZEMELJSKIH MAS ZA OBMOČJE SLOVENIJE DIGITAL MODEL OF SURFACE EARTH'S MASSES DENSITY FOR THE TERRITORY OF SLOVENIA 296
 • Milan Naprudnik: DOLG DO DRŽAVE IN MLADINE, KI TRKA NA VRATA
 • DEBT TO STATE AND YOUNGSTERS, DEMANDING THEIR RIGHT NOT TO BE LEFT OUT 298
 • Bojan Stanonik, FOTOGRAMETRIČNI TEDEN V STUTTGARTU – TEDEN ZAMUJENIH Tadeja Korošec: PRILOŽNOSTI
 • PHOTOGRAMMETRIC WEEK IN STUTTGART – WEEK OF LOST
 • OPPORTUNITIES 300
 • Milan Katić, STATISTIKA IN GIS Miran Miklič: STATISTICS NAD GIS 302
 • Walter H. Mayer: OD AUSTROMAPA PREK PROGIS-a NA BODOČE TRGE ZA
 • GEOGRAFSKE INFORMACIJSKE SISTEME
 • FROM AUSTROMAP THROUGH PROGIS TO FUTURE MARKETS FOR
 • GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 305
 • Erwin Horak: PREDSTAVITEV KNJIGE: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKISISTEMI BAVARSKE BOOK PRESENTATION: GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS OF BAVARIA 307
 • NOVICE NEWS
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI TUJI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1994
 • FOREIGN SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1994 309
 • Stane Avsenek: DA NE BOŠ DELAL V TOVARNI, BOŠ PA ŠEL ZA GEOMETRA
 • NO GOOD FOR ANYTHING ELSE, THERE IS STILL SURVEYING BRANCH 309
 • KRATKA SPOROČILA
 • SHORT NOTES 310
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1993
 • BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1993 316

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC