naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1995/4 (Vol. 39/4)

 • Vsebina
 • UVODNIK EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Drago Torkar: POSKUS AVTOMATSKE TRIDIMENZIONALNE REKONSTRUKCIJE ZGRADB IZ LETALSKIH STEREO POSNETKOV 253 Drago Torkar: 3D STEREO RECONSTRUCTION OF BUILDINGS FROM AERIAL IMAGES 262
 • Sandi Berk, TRIM – PROGRAM ZA IZRAVNAVO TRIANGULACIJSKIH MREŽ Miran Janežič: TRIM – PROGRAM FOR ADJUSTMENT OF TRIANGULATION NETWORK 271
 • Božo Demšar: TRANSFORMACIJA GRAFIČNIH ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH NAČRTOV – RAVNANJE ROBOV TRANSFORMATION OF GRAPHIC LAND CADASTRE MAPS – STRAIGHTENING OF MAP EDGES 280
 • Radoš Šumrada: PREGLED STANJA NA PODROČJU STANDARDOV PROSTORSKIH PODATKOV OVERVIEW OF THE STATE OF GIS STANDARDIZATION IN EUROPE 294
 • Radoš Šumrada, VIZIJA RAZVOJA IN VLOGA GEOINFORMACIJSKEGA CENTRA NA Miran Ferlan: MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR DEVELOPMENTAL VISION AND ROLE OF THE GEO-INFORMATION
 • CENTER AT THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND PHYSICAL PLANNING 304
 • Dalibor Radovan: REPLIKA NA ČLANEK NUMERIČNI POSTOPEK RAVNANJA ROBOV KATASTRSKIH NAČRTOV GRAFIČNE IZMERE REPLY TO THE ARTICLE ON THE NUMERICAL PROCESS OF STRAIGHTENING THE EDGES OF GRAPHICALLY-BASED CADASTRAL MAPS 309
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Miran Ferlan: AVTORSKE IN SORODNE PRAVICE V GEODETSKI SLUŽBI AUTHOR'S AND RELATED RIGHTS IN THE SURVEYING SERVICE 313
 • Branko Korošec: (PONOVNO) O JOŽEFINSKI TOPOGRAFSKI IZMERI SLOVENSKEGA OZEMLJA V LETIH 1784-1787 (FURTHER) DISCUSSION OF JOSEF'S MEASUREMENTS ON SLOVENIAN TERRITORY FROM 1784-1787 320
 • Božena Lipej: MEDNARODNE AKTIVNOSTI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1995 INTERNATIONAL ACTIVITIES OF THE SURVEYING AND MAPPING AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA IN 1995 323
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Božena Lipej: VČLANITEV ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE V MEDNARODNO KARTOGRAFSKO ZDRUŽENJE JOINING OF THE ASSOCIATION OF SURVEYORS OF SLOVENIA INTO THE INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION 326
 • Barbara Šket SPREJEM SLOVENIJE V IUGG Motnikar: THE ACCEPTANCE OF SLOVENIA INTO THE IUGG 328
 • Geodetska uprava Republike CEL SVET V GEODETSKO MREŽO UJET Slovenije: THE WHOLE WORLD IN THE GEODETIC NET 329
 • Megrin: BAZIČNO VEČNAMENSKO EVROPSKO INFORMACIJSKO OMREŽJE MULTIPURPOSE EUROPEN GROUND-RELATED INFORMATION NETWORK 330
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1996 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1996 330
 • Jurij Hudnik: 40 LET MEDOBČINSKEGA DRUŠTVE GEODETOV MARIBOR
 • 40 YEARS OF THE SURVEYORS ASSOCIATION OF MARIBOR 332
 • Milan Naprudnik: OB 100-LETNICI POSTAVITVE ALJAŽEVEGA STOLPA NA VRHU TRIGLAVA
 • ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ERECTING OF ALJAŽ'S TOWER ON THE SUMMIT OF TRIGLAV 333
 • Božena Lipej: RAZISKOVALNI TABOR GEODETOV NA REKI KOLPI SURVEYING RESEARCH CAMP ON THE KOLPA RIVER 334
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 1995
 • BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK FOR 1995 337

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC