naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1999/3 (Vol. 43/3)

 • VSEBINA
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • Ema Pogorelčnik VZPOSTAVITEV CEBTRALNE BAZE PODATKOV O STAVBAH 179 et al:
 • Ema Pogorelčnik THE SETTING UP OF THE BUILDINGS CENTRAL DATABASE 187 et al:
 • Dušan Fajfar INFORMACIJSKA PODPORA CENTRALNIM NEPREMIČNINSKIM et al: EVIDENCAM 195
 • Jože Hauko GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM KOT PODPORA et al: ARHIVIRANJU V POSLOVNIH SISTEMIH 204
 • Miran Janežič, PREGLEDOVANJE PROSTORSKIH PODATKOV V SVETOVNEM Mojca Kosmatin SPLETU NA PRIMERU PROJEKTA PHARE – ŠTANJEL 210 Fras:
 • Boštjan Kovačič PROGRAMSKO OKOLJE ZA PRIDOBIVANJE PARCEL PRI IZGRADNJI et al: CEST 217
 • Anton Kupic, CENTRALNA BAZA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 225 Edvard Mivšek:
 • Aleksandar NEKAJ PREDLOGOV OB PRIPRAVAH NA VZPOSTAVITEV Milenković: KATASTRA STAVB IN DELOV STAVB 231
 • Ema Pogorelčnik: MNENJE RECENZENTKE 240
 • Dalibor Radovan PRVA SLOVENSKA POMORSKA KARTA 241 et al:
 • PREGLEDI
 • Vasja Bric, POSODOBITEV AEROSNEMANJA IN DIGITALNE FOTOGRAMETRIJE Darko Tanko: NA GEODETSKEM ZAVODU SLOVENIJE D.D. 250
 • Dalibor Radovan: IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE ZA GEOMATIKO 255
 • Radoš Šumrada, REZULTATI PHARE-TEMPUS PROJEKTA: IZBOLJŠANO Erik Stubkjaer: IZOBRAŽEVANJE O OKOLJU IN INFRASTRUKTURI 260
 • REKLAME 269
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 283
 • CONTENTS
 • FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Ema Pogorelčnik THE SETTING UP OF THE BUILDINGS CENTRAL DATABASE 179 et al:
 • Ema Pogorelčnik THE SETTING UP OF THE BUILDINGS CENTRAL DATABASE 187 et al:
 • Dušan Fajfar INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT TO REAL ESTATE CENTRAL et al: DATABASES 195
 • Jože Hauko GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM AS ARCHIVING SUPPORT IN et al: BUSINESS SYSTEMS 204
 • Miran Janežič, BROWSING SPATIAL DATA ON THE WEB – EXAMPLE: ŠTANJEL PHARE Mojca Kosmatin PROJECT 210 Fras:
 • Boštjan Kovačič SOFTWARE ENVIRONMENT FOR OARCEL ACQUISITION ON ROAD et al: CONSTRUCTION 217
 • Anton Kupic, LAND CADASTRE CENTRAL DATABASE 225 Edvard Mivšek:
 • Aleksandar PROPOSALS REGARDING PREPARATIVE ARRANGEMENTS FOR THE Milenković: SETTING UP OF THE CADASTRE OF BUILDINGS AND PARTS OF BUILDINGS 231
 • Ema Pogorelčnik: REVIEWER'S OPINION 240
 • Dalibor Radovan THE FIRST SLOVENIAN NAUTICAL CHART 241 et al:
 • NEWS REVIEW
 • Vasja Bric, NEW FEATURES OF AERIAL SURVEY AND DIGITAL Darko Tanko: PHOTOGRAMMETRY AT GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE D.D. 250
 • Dalibor Radovan: TRAINING CENTRE FOR GEOMATICS 255
 • Radoš Šumrada, RESULTS OF THE PHARE-TEMPUS PROJECT: IMPROVED EDUCATION
 • Erik Stubkjaer: ON ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE 260
 • COMMERCIALS 269
 • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 283

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC