naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/3 (Vol. 16/3)

 • Vsebina
 • Stanko Majcen: Jugoslovansko posvetovanje o nadaljnjem razvoju zemljiškega katastra ...... 1
 • Uvodna beseda tov. Janeza Kocjančiča .............................................. 2
 • Miroslav Črnivec: Osnovne značilnosti bodočega sistema zemljiškega katastra v SR Sloveniji ..... 4
 • Tomaž Banovec: Zemljiški kataster in prostorsko razporejene informacije ................. 10
 • Milan Naprudnik: Prostorsko planiranje in zemljiški kataster ........................... 18
 • Peter Šivic: Principi in izkušnje za načrtovanje avtomatske obdelave podatkov novega zemljiškega katastra ..................................... 21
 • Informacije:
 • - Obisk člana Izvršnega sveta na Geodetskem zavodu SRS .............................. 26
 • - Izvršni svet sprejel program geodetskih del za leto 1972 .............................. 26
 • - Osnutek zakonov o geodetski izmeri in zemljiškem katastru predloženi Izvršnemu svetu ...... 26
 • - Občni zbor geodetskih inženirjev in geometrov Celje ................................ 27
 • - Slavnostna seja Zveze GIG Slovenije ............................................. 27
 • Tomaž Banovec: Poročilo o prvem posvetovanju o znanstveno-raziskovalnem delu na področju geodezije .................................................. 28
 • Jože Rotar: Kartografija v svetu in v SR Sloveniji ...................................... 31
 • Stanko Majcen: Pregledna karta SR Slovenije 1:400.000 ................................ 35
 • Gojmir Mlakar: Problemi registriranja sprememb na geodetskih grafičnih evidencah in njihovo razmnoževanje ..................................................... 36
 • Boris Kren: Seznam diplomantov, ki so končali študij na geodetsko-komunalnem oddelku FAGG in geodetskem odseku Gradbene tehniške šole v Ljubljani ..................... 41
 • Ivan Golorej: Tečaj za geodetsko-kartografske risarje .................................. 43
 • Matija Klarič: Strokovni izpiti in pouk pripravnikov .................................... 45
 • Okrožnica – Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije ......................... 50

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC