naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1977/3 (Vol. 21/3)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 165
 • Organizacija in dejavnost geodetske službe v SR Hrvatski (pogovor organiziral Stanko Majcen) ... 167
 • Srednjeročni program raziskovalnih del s področja geodezije (Peter Svetik) ................. 172
 • Raziskovalna naloga aerotriangulacija (Dušan Mravlje) ................................ 176
 • Projekt o tehničnem opazovanju visokega jezu HE SD 2 (Marjan Recer) .................... 180
 • Zasnova prostorskega informacijskega sistema Slovenije (Andrej Pogačnik) ................. 189
 • Bruto zazidane površine v SRS (Peter Svetik, Jože Rotar) ............................... 193
 • Družbena vloga kartografije na ravni občine (Peter Svetik) .............................. 199
 • Položajna in višinska natančnost geodetskih izmer za različne potrebe družbenih in gospodarskih dejavnosti (Anton Lesar) ............................................ 204
 • Natančnost površin, računanih iz koordinat mejnih točk ali front (Anton Lesar) .............. 209
 • Navezovalne točke – nova kategorija temeljnih geodetskih točk (Franc Černe) ............... 215
 • Ob stopetdeset letnici republiškega arhiva geodetske dokumentacije (Mano Seifert) .......... 220
 • Kartografska dokumentacija v družbenopolitičnih skupnostih (21. in 22. aprila 1977
 • v Dubrovniku) (Anton Lesar).................................................... 222
 • Pregled kartografske dejavnosti v II. tromesečju leta 1977 (Peter Svetik) ................... 225
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov (Peter Svetik) ........................ 227
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 234
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 237
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 242
 • Izvlečki ................................................................... 251

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC