naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1991/3 (Vol. 35/3)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 123
 • Marija Bogataj, REGISTER ZGRADB V JEDRU GIS-A Samo Drobne, BUILDING REGISTER IN THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM Miran Ferlan: NUCLEUS 123
 • Andrej Černe: ZEMLJIŠKI KATASTER DANES – JUTRI LAND CADASTRE – PRESENT AND FUTURE VIEW 132
 • Miran Ferlan: GEODETSKE EVIDENCE V DISTRIBUIRANI BAZI PODATKOV GEODETIC EVIDENCES IN A DISTRIBUTED DATABASE 136
 • Miran Ferlan, MENIJSKE APLIKACIJE ZA VODENJE ATRIBUTNIH PODATKOV Radoš Šumrada: ZEMLJIŠKEGA KATASTRA MENU APPLICATIONS TO MAINTAIN ATTRIBUTIVE LAND CADASTRE DATA 140
 • Tomaž DIGITALIZACIJA KATASTRSKIH NAČRTOV – PROGRAMSKA Gvozdanović, OPREMA ZA DIGITALIZACIJO Zmago Fras: SOFTWARE FOR CADASTRAL MAP DIGITIZATION 145
 • Katarina Horvat: RAČUNALNIŠKA PODPORA PISARNIŠKEMU POSLOVANJU GEODETSKE UPRAVE COMPUTER-AIDED OFFICE MANAGEMENT IN SURVEYING AND MAPPING ADMINISTRATION 151
 • Božena Lipej: MODERNIZACIJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA LAND CADASTRE MODERNIZATION 156
 • Edvard Mivšek: KONTROLIRANA GRADNJA DIGITALNE BAZE PODATKOV GRAFIČNEGA DELA EVIDENCE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA CONSTRUCTION CONTROL OF A DIGITAL DATABASE OF THE GRAPHIC PART OF LAND CADASTRE 160
 • Edvard Mivšek: PARCELA V INFORMACIJSKEM SLOJU ZEMLJIŠKEGA KATASTRA LAND PARCEL IN AN INFORMATION LAYER OF THE LAND CADASTRE 165
 • Edvard Mivšek: UPORABA PODATKOV KATASTRSKIH NAČRTOV GRAFIČNE IZMERE V INFORMACIJSKEM SLOJU ZEMLJIŠKEGA KATASTRA CADASTRAL MAP GRAPHIC MEASUREMENT METHODS DATA APPLICATION IN AN INFORMATION LAYER OF THE LAND CADASTRE 169
 • Mateja Rihtaršič: MOŽNOSTI FOTOGRAMETRIČNIH POSTOPKOV PRI OBNOVI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA POSSIBILITIES OF PHOTOGRAMMETRIC PROCEDURES IN LAND CADASTRE RENOVATION 174
 • Aleš Seliškar: ZEMLJIŠKI KATASTER V GIS TEHNOLOGIJI LAND CADASTRE IN GIS TECHNOLOGY 182
 • Jože Senegačnik: INFORMACIJSKA VLOGA ZEMLJIŠKAGA KATASTRA V SODOBNI DRUŽBI INFORMATION ROLE OF THE LAND CADASTRE IN THE PRESENT SOCIETY 186
 • Radoš Šumrada: ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI V LIS/GIS SISTEMIH COST-BENEFIT ANALYSIS OF THE LIS/GIS SYSTEMS 194
 • Aleš Šuntar: ODPRAVLJANJE NAPAK IN NEDOSLEDNOSTI OPERATA ZEMLJIŠKAGA KATASTRA PRI PREHODU V RAČUNALNIŠKO BAZO PODATKOV LAND CADASTRAL REGISTER ERROR – AND INCONSISTENCIES CORRECTION ROUTINE BY TRANSMISSION INTO COMPUTER DATABASE 198
 • Aleš Šuntar: MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA GEODETSKIH UPRAV V REGIONALNE ZEMLJIŠKE INFORMACIJSKE SISTEME POSSIBILITIES OF INTEGRATING SURVEYING AND MAPPING ADMINISTRATIONS INTO REGIONAL LAND INFORMATION SYSTEMS 204
 • Aleš Šuntar: STANDARDI GRAFIČNEGA DELA OPERATA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA STANDARDS OF THE GRAPHIC PART OF THE LAND CADASTRAL REGISTER 208
 • Jure Šušteršič, ZEMLJIŠKA KNJIGA KOT RAČUNALNIŠKO PODPRT Boris Legac: INFORMACIJSKI SISTEM LAND REGISTER AS A COMPUTER SUPPORTED INFORMATION SYSTEM 213
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS 220
 • Roman Novšak ZEMLJIŠKI KATASTER V CELOVITEM, MEDSEBOJNO et al: POVEZANEM SISTEMU INFORMACIJ V SODOBNI DRŽAVNI UPRAVI SLOVENIJE LAND CADASTRE IN AN INTEGRAL MUTUALLY CONNECTED INFORMATION SYSTEM IN THE UP-TO-DATE GOVERNMENT ADMINISTRATION OF SLOVENIA 220 Radoš Šumrada: PRINCIPI VREDNOTENJA NEPREMIČNIN PRINCIPLES OF REAL ESTATE MARKET EVALUATION 235

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC