naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1992/2 (Vol. 36/2)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION 95
 • Božena Lipej: VPLIV SODOBNIH TEHNOLOGIJ IN DINAMIČNIH SPREMEMB NA OBLIKOVANJE PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 95 Božena Lipej: INFLUENCE OF UP-TO-DATE TECHNOLOGIES AND DYNAMIC CHANGES IN MODELLING SPATIAL DEVELOPMENT IN SLOVENIA 99
 • Bojan Stopar: MOŽNOSTI VKLOPA GPS MERITEV V GEODETSKE MREŽE
 • POSSIBILITIES OF INCLUDING GPS MEASUREMENTS INTO GEODETIC NETWORKS 103
 • Vasja Bric: IZDELAVA DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH NAČRTOV
 • ELABORATION OF DIGITAL TOPOGRAPHIC MAPS 110
 • Drago Perko: NAKLONI V SLOVENIJI IN DIGITALNI MODEL RELIEFA
 • INCLINES IN SLOVENIA AND DIGITAL TERRAIN MODEL 115
 • AKTUALNOSTI CURRENT AFFAIRS 122
 • Imrich INTERNACIONALIZACIJA STANDARDIZACIJE ZEMLJEPISNIH IMEN
 • Horňanský: INTERNATIONALIZATION OF GEOGRAPHIC NAMES'
 • STANDARDIZATION 122
 • Miran Kuhar, NEKAJ VIDIKOV UPORABE GPS OPAZOVANJ Bojan Stopar: SOME ASPECTS OF APPLICATION OF GPS OBSERVATIONS 125
 • Bojan Stopar, GPS IZMERA NAVEZOVALNE MREŽE ROVTE
 • Miran Kuhar: GPS MEASUREMENT OF THE ROVTE GEODETIC NETWORK OF CONTROL POINTS 129
 • Milan Naprudnik: GEODEZIJA IN VARSTVO OKOLJA
 • SURVEYING AND ENVIRONMENT PROTECTION 137
 • Božo Demšar: KATASTER ZGRADB
 • BUILDINGS CADASTRE 142
 • Bojan Stanonik: PROJEKTIRANJE (POSLOVNEGA) INFORMACIJSKEGA SISTEMA PROJECTING (BUSINESS) INFORMATION SYSTEM 146
 • Zoran Stančič: QUO VADIS GIS?
 • QUO VADIS GIS? 152
 • Matjaž Ivačič: ANALIZA PROSTORSKIH EVIDENC ANALYSIS OF SPATIAL RECORDS 154
 • Ksenija TERMINOLOŠKI SLOVAR PROSTORSKE INFORMATIKE
 • Kovačec-Naglič: SPATIAL INFORMATION SCIENCE TERMINOLOGY DICTIONARY 157
 • Janez Rebec: POROČILO SESTANKA REEGIONALNE SKUPINE OZN ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN
 • UNO GEOGRAPHIC NAMES' STANDARDIZATION REGIONAL
 • GROUP MEETING REPORT 157
 • TEHNOLOŠKI DOSEŽKI TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS 160
 • Tadeja Korošec: AVTOMATIZACIJA 3D-MERSKIH SISTEMOV
 • 3D-MEASUREMENT SYSTEMS AUTOMATION 160
 • STROKOVNI TISK TECHNICAL LITERATURE 162
 • DRUŠTVENE IN OSTALE NOVICE SOCIETY'S AND OTHER NEWS 164

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC