naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1995/1 (Vol. 39/1)

 • Vsebina
 • UVODNIK EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Slavko Pečnik: DIGITALNI MODEL RELIEFA EVROPE 7 Slavko Pečnik: DIGITAL TERRAIN MODEL OF EUROPE 13
 • Ladica MODEL V PODPORO SMOTRNEMU RAZPOLAGANJU Z Hoehenreich- MINERALNIMI VIRI Rojko: DECISION SUPPORT MODEL FOR BALANCED USE OF MINERAL RESOURCES 19
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Milan Naprudnik: GEODEZIJA IN PROSTOR V TISOČLETJIH (I, II, III) SURVEYING AND ENVIRONMENT THROUGH MILLENIA (I, II, III) 26
 • Iztok Požauko: O UPORABI EHIŠ-A V TELEKOMU ON THE USE OF ''EHIŠ'' IN THE TELEKOM COMPANY 31
 • Tomaž Banovec: IZKUŠNJE S TELEDETEKCIJSKO KAMERO MOMS – KRAJŠI UVOD
 • EXPERIENCES WITH THE MOMS REMOTE SENSING CAMERA – SHORT
 • INTRODUCTION 35
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Florjan DIPLOMANTI, MAGISTERIJI, IMENOVANJA IN VPIS NA Vodopivec: ODDELKU ZA GEODEZIJO GRADUATE ENGINEERS, MASTER'S THESIS, NOMINATIONS AND ENROLMENT IN THE DEPARTMENT OF GEODESY 39
 • Peter Kos: OB 25-LETNICI ODDELKA ZA AEROFOTOGRAMETRIJO NA GEODETSKEM ZAVODU SLOVENIJE ON THE 25TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF AEROPHOTOGRAMMETRY AT THE GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE 40
 • Vasja Bric, SEMINAR DIGITALNE FOTOGRAMETRIJE V BONNU Tadeja Vengar: DIGITAL PHOTOGRAMMETRY SEMINAR IN BONN 45
 • Božena Lipej: PREDSTAVITEV PREGLEDNE KARTE SLOVENIJE Z OBČINAMI PRESENTATION OF A GENERAL MAP OF SLOVENIA WITH COMMUNES 47
 • Ministrstvo PREGLEDNA KARTA REPUBLIKE SLOVENIJE MERILA 1 : 200 000 za obrambo: GENERAL MAP OF THE REPUBLIKOF SLOVENIA AT 1: 200 000 SCALE 49
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1995 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1995 50
 • Radoš Šumrada: SPREJEM ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE V SVETOVNO
 • GEODETSKO FEDERACIJO ACCEPTANCE OF THE ASSOCIATION OF SURVEYORS OF SLOVENIA
 • INTO THE WORLD GEODETIC FEDERATION 52
 • Ivana Kotnik: 20. SMUČARSKI DAN GEODETOV SLOVENIJE – OŠVEN,
 • 11. FEBRUAR 1995 THE 20TH SKI DAY OF SURVEYORS OF SLOVENIA – OŠVEN,
 • 11 FEBRUARY 1995 70
 • Martina Pavlin: SREČANJE PRIMORSKIH IN GORENJSKIH GEODETOV MEETING OF SURVEYORS FROM THE PRIMORSKA AND GORENJSKA
 • REGIONS 76

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC