naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1967/2 (Let. 11/2)

 • Vsebina
 • 1. Razgovor z direktorjem Geodetske uprave ........................................ 1
 • 2. Zapisnik 9. redne seje sekretariata Zveze GIG Slovenije ............................... 3
 • 3. Zapisnik 1. seje predsedstva Zveze GIG Slovenije ................................... 7
 • 4. Kongres Zveze GIG Jugoslavije bo leta 1968 ....................................... 9
 • 5. 12. mednarodni kongres geometrov bo v Londonu septembra 1968 .................... 11
 • 6. Geodetska uprava SRS: Iz ''Informacije o problematiki in bodočih nalogah geodetske službe v SR Sloveniji''....................................................... 13
 • 7. Miro Dešman: Poročilo o delu komisije za geodetska vprašanja pri republiškem odboru Sindikata gradbenih delavcev Slovenije ......................................... 17
 • 8. Stanko Bahovec: Posvetovanje geodetskih strokovnjakov SR Slovenije ................... 19
 • 9. Zorko Ukmar: O osnutku zakona o katastru komunalnih naprav in objektov ............... 23
 • 10. Tomaž Banovec: Motorizirani nivelman v Nemški demokratični republiki ................. 24
 • 11. Peter Šivic: Fotogrametrično snemanje prometnih nesreč ............................ 26
 • 12. Informacije:
 • a) SR Bosna in Hercegovina je sprejela Zakon o geodetskem zavodu ................... 30
 • b) Zvezna geodetska uprava je samostojni upravni organ ............................ 30
 • 13. Obvestila uredniškega odbora ''Biltena'' – Pregled izdatkov za Bilten št. 1/67 .............. 32
 • Naročnina za ''Bilten'' za leto 1967 Sodelujte tudi vi v ''Biltenu''

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC