naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Navodila avtorjem znanstvenih in strokovnih člankov

V Geodetskem vestniku objavljamo znanstvene in strokovne članke, pregledne članke, strokovne razprave ter druga podobna dela s področij geodezije, geodetske izmere, daljinskega zaznavanja, fotogrametrije, geoinformatike, prostorske podatkovne infrastrukture, kartografije, prostorskega podatkovnega modeliranja, sistemov v podporo odločanju v prostoru, zemljiške administracije in upravljanja zemljišč in prostorskega planiranja. Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo dosežke v okviru javno financiranih raziskovalnih projektov.

Kot glasilo Zveze geodetov Slovenije objavlja novosti v geodetski stroki, kar vključuje tudi novosti državne geodetske uprave, novosti nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj, poročila o projektih in dogodkih, sporočila članom zveze in podobne zapise.

Navodila avtorjem znanstvenih in strokovnih člankov Obrazec za registracijo članka Predloga za pisanje članka
Vrste objav
Znanstveni in strokovni članki

Geodetski vestnik objavlja recenzirane znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke, ki so recenzirani z najmanj dvema neodvisnima in anonimnima recenzentoma (angl. double-blind peer review). Za objavo recenziranih člankov morajo avtorji poslati prispevke, ki so originalni, še neobjavljeni ali še niso predloženi drugi reviji v objavo [1]. Avtorji lahko dajo predlog za tipologijo članka, toda uredniški odbor ima pravico za končno klasifikacijo članka, ki temelji na predlogih recenzentov. Pri tipologiji člankov se upoštevajo naslednja merila [2]:

 • Izvirni znanstveni članek je prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Uvod, Metode, Rezultati in Razprava – angl. Introduction, Methods, Results and Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na opisni način za deskriptivna znanstvena področja.
 • Pregledni znanstveni članek podaja pregled najnovejših del o posameznem predmetnem področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile objavljene. Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate lastnega raziskovanja avtorja.
 • Kratki znanstveni prispevek je izvirni znanstveni članek, pri katerem so nekateri elementi sheme IMRAD lahko izpuščeni. Na kratko povzema izsledke končanega izvirnega raziskovalnega dela ali dela, ki je še v teku.
 • Strokovni članek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja.

Za vsebino prispevka je v celoti odgovoren avtor.

Znanstveni ali strokovni članek mora biti pripravljen v skladu z usmeritvami za avtorje – glej odstavek Navodila avtorjem znanstvenih in strokovnih člankov.

Razprave, novice, poročila, druga obvestila

Razprave, novice iz stroke in društev ter različna obvestila so praviloma objavljeni v slovenskem jeziku. Ta del revije daje avtorjem možnost, da objavijo članke, ki niso zanimivi za objavo kot recenzirani znanstveni ali strokovni članki, vsebujejo pa ideje in sporočila, ki so zanimivi za stroko. Ta skupina objav je namenjena izmenjavi informacij članov strokovne zveze v obliki novic, poročil in napovedi.

Članki iz te skupine morajo biti pripravljeni in uredništvu posredovani v obliki Microsoft Word. Postavitev strani naj bo enostranska z robovi, širokimi 2,5 cm (velikost lista A4). Besedilo naj bo v pisavi Times New Roman velikosti 10 pik z 1,5-vrstičnim razmikom. Članki praviloma ne smejo biti daljši od 7500 znakov s presledki (4 strani), vključno s preglednicami in slikami. Avtorji lahko uporabijo predlogo za pisanje znanstvenih in strokovnih člankov, brez izvlečka in ključnih besed (glej predlogo).

Prispevki morajo biti poslani v uredništvo na e-naslov: urednik@geodetski-vestnik.si. Pri pripravi člankov se upoštevajo Navodila avtorjem znanstvenih in strokovnih člankov (slike in preglednice, navajanje virov in viri ipd.). Članek mora vsebovati naslov, ime(na) avtorja (avtorjev) s kontaktnim naslovom, glavno besedilo ter vire, če je potrebno. Rok za oddajo prispevkov za objavo v redni številki Geodetskega vestnika je najmanj en mesec pred izdajo številke, to je 20. februar, 20. maj, 20. avgust in 20. november.

Postopek recenziranja za znanstvene in strokovne članke

Sprejeti znanstveni in strokovni članki so predmet recenzije ter so recenzirani z najmanj dvema neodvisnima in anonimnima recenzentoma (angl. double-blind peer review):

 • Vse prejete prispevke najprej pregledajo glavni in odgovorni urednik ter področni uredniki, pri čemer se oceni njihova primernost za nadaljnjo obravnavo. Članki, ki so tematsko in po kakovosti primerni za nadaljnjo obravnavo, se pošljejo v recenzijo najmanj dvema neodvisnima zunanjima recenzentoma, katerih naloga je oceniti znanstveno in strokovno kakovost.
 • Neodvisna in anonimna recenzentska politika Geodetskega vestnika zahteva, da recenzenti nimajo informacije, kdo je avtor, prav tako avtorji ne vedo, kdo je recenzent. Za lažje in preglednejše delo v uredništvu prosimo, da upoštevate naslednje:
  • obrazec za registracijo prispevka (s podatki o avtorju/avtorjih) mora vsebovati naslov članka, ime in naslov (delovnega mesta) avtorja, zahvale ter izjave o avtorstvu in izvirnosti članka, ter kontaktni naslov odgovornega avtorja, vključno z e-naslovom (glej »SI_GV_Registracija_prispevka.docx«);
  • osnovno besedilo (brez podatkov o avtorjih): besedilo članka (vključno z literaturo in viri, slikami, preglednicami) ne sme vsebovati informacij, na podlagi katerih bi recenzenti lahko prišli do podatkov o avtorjih, kot so njihova imena ali zaposlitev (glej predlogo »SI_GV_Template_Prispevek.docx«).
 • V reviji se objavijo le znanstveni in strokovni članki, ki imajo dve pozitivni recenziji neodvisnih zunanjih recenzentov. Recenzirani članek se po potrebi vrne avtorju v dopolnitev. Avtor mora v primeru zahtevanih sprememb odgovoriti recenzentom, ali in kako je upošteval pripombe/popravke. Če so recenzentske opombe oziroma predlogi le delno upoštevani ali sploh ne, mora avtor jasno predstaviti razloge za to. Dopolnjen članek in pozitivna ocena uredniškega odbora oziroma recenzentov sta pogoj za objavo.
 • Končno odločitev glede sprejetja ali zavrnitve članka v objavo sprejme glavni in odgovorni urednik.

Med postopkom recenziranja in priprave za tisk je zagotovljena tajnost vsebine prispevka.

Avtor mora uredništvu poslati jezikovno pravilno besedilo. Uredništvo lahko od avtorjev zahteva lektoriranje in potrdilo o lektoriranju besedila.

Končno besedilo za objavo

Po opravljenem recenzijskem postopku mora avtor poslati uredništvu po elektronski pošti dokončno besedilo v formatu MS Word skupaj z vsemi prilogami (tudi slikami, če se je kaj spremenilo), in sicer v roku, ki ga je določilo uredništvo. Avtor dobi v korekturo poskusni odtis prispevka, ki je lektoriran, v njem sme popraviti le tiskovne in morebitne pomenske napake. Za angleške prispevke mora avtor sam poskrbeti za lektoriranje in uredništvu skupaj s končno različico članka poslati potrdilo o lektoriranju. Če korektur ne vrne v predvidenem roku oziroma največ v treh dneh, se razume, kot da popravkov ni, in se prispevek tiska v takšni obliki.

Avtorske pravice

Avtorji soglašajo, da sami ohranijo vse moralne pravice glede prispevka, predloženega v objavo v Geodetskem vestniku. Vsi prispevki, objavljeni v Geodetskem vestniku, so prosto dostopni. Avtorji soglašajo, da bo prispevek, ki ga pošljejo uredniškemu odboru Geodetskega vestnika, če bo sprejet za objavo, objavljen v skladu z licenco CC BY-NC (več informacij na: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode). Dovoljeno je:

 • deljenje – kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki;
 • predelava – predelave, urejanje in grajenje na vsebini;
 • dajalec licence vam ne more odreči teh pravic, dokler upoštevate pogoje licence.

Pod naslednjimi pogoji:

 • Priznanje avtorstva – Primerno morate navesti avtorja, povezavo do licence in označiti morebitne spremembe. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.
 • Nekomercialno – Te vsebine ne smete uporabiti v komercialne namene.
 • Brez dodatnih omejitev – Ne smete uporabiti pravnih določil ali tehničnih ukrepov, ki bi pravno omejili ali onemogočili druge, da bi storili karkoli, kar dovoljuje licenca.

[1] Objava članka, ki je pripravljen na podlagi že objavljenega prispevka na konferencah, je mogoča, če gre za občutno razširjen ali izboljšan konferenčni prispevek, to je z razširjenim eksperimentalnim delom in razpravo in/ali z izboljšano metodologijo. Pri oddaji članka mora avtor pojasniti razliko med predlaganim člankom za objavo v Geodetskem vestniku in objavljenim prispevkom na konferenci. Pri tem mora avtor korektno citirati delo, objavljeno na konferenci, ter ga uvrstiti na seznam virov in literature. Če bo ugotovljena visoka stopnja podobnosti, bo članek zavrnjen.

[2] COBISS-tipologija

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC