naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1968/1 (Let. 12/1)

 • Vsebina
 • 1. Novice iz dela republiške Zveze GIG Slovenije ...................................... 1
 • 2. Poročilo o sestanku predsedništva Zveze GIG Jugoslavije .............................. 4
 • 3. Poročilo o delu sekretariata ZGIG Jugoslavije ...................................... 8
 • 4. Poročilo o pripravah na kongres in skupščino ZGIG Jugoslavije ......................... 11
 • 5. Sodelujte na kongresu ZGIG Jugoslavije ......................................... 14
 • 6. Stanko Majcen: Skupščina SR Slovenije je obravnavala predpise, ki prizadevajo geodetsko stroko ......................................................... 15
 • 7. Tomaž Banovec: K programu za vzgojo geodetsko-komunalnih inženirjev ................. 20
 • 8. Lojze Gorenc: Problemi geodetskega srednjega kadra ............................... 23
 • 9. Marjan Podobnikar: Kataster komunalnih naprav in topografski ključ .................... 26
 • 10. Peter Šivic: Diplome na geodetsko-komunalnem oddelku ............................ 30
 • 11. Dušan Mravlje: Fotogrametrična izmera za merilo 1: 1000 ............................ 32
 • 12. Informacije
 • a) O delu Društva GIG Celje ................................................. 42
 • b) V Ljubljani je ustanovljena uprava za izmero in kataster ........................... 43
 • c) Gradnja investicijskih objektov in geodezija ................................... 44
 • č) Odlok o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1968-1970 je sprejet ............................................. 44
 • d) Diplomanti geodetskega odseka gradbene tehniške šole v letu 1967 ................. 44
 • e) Diplomanti geodetsko-komunalnega oddelka fakultete AGG v letu 1967 .............. 44
 • f) Vpis geodetov na gradbeni tehniški šoli in fakulteti AGG v Ljubljani v šolskem letu 1967/68 ............................................................. 45
 • g) Ali bo samostojni oddelek za geodezijo na fakulteti AGG v Ljubljani še ostal? ........... 45
 • h) Svet za kmetijstvo, živilsko industrijo in zadružništvo Gospodarske zbornice SRS je obravnaval informacijo o načinu obdavčevanja ............................... 46
 • i) Zbrali so se maturanti geometri letnika 1968 .................................. 46
 • j) Delo komisije izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja ........ 46
 • k) Svet za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo pri gospodarski zbornici SRS je obravnaval navodila za izdelavo katastra komunalnih naprav ..................... 47
 • l) Nova izdaja Praktične geodezije od S. Macarola ................................ 47
 • m) V Sloveniji imamo univerzalni avtograf Wild A7 ................................. 48
 • 13. Obvestila uredniškega odbora (Naročnina za leto 1968, sodelujte v Biltenu). .............. 49

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC