naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1994/1 (Let. 38/1)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Božo Koler: VERTIKALNI DATUMI NIVELMANSKIH MREŽ V SLOVENIJI 7
 • Božo Koler: VERTICAL DATUMS OF LEVELLING NETWORKS IN SLOVENIA 11
 • Božo Koler: ANALIZA STANDARDIZIRANJA ZA POTREBE GEODEZIJE V INŽENIRSTVU
 • STANDARDIZATION ANALYSIS FOR NEEDS OF SURVEYING IN ENGINEERING 16
 • Aleš Breznikar: ATMOSFERSKI VPLIV PRI GEODETSKIH MERJENJIH ATMOSFERIC INFLUENCE IN SURVEYING MEASUREMENTS 20
 • Matjaž Ivačič: KAKOVOST PROSTORSKIH PODATKOV SPATIAL DATA QUALITY 25
 • Radoš Šumrada: RELACIJSKE IN OBJEKTNE PODATKOVNE BAZE V GIS/LIS SISTEMIH
 • RELATIONAL AND OBJECT – ORIENTED DATABASE IN GIS/LIS SYSTEMS 30
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Tomaž Banovec: NOVE REŠITVE V KARTOGRAFIJI S POMOČJO GLT-JA, SATELITSKE IN BLIŽNJE TELEDETEKCIJE NEW SOLUTIONS IN CARTOGRAPHY WITH THW AID OF GPS, SATELLITE AND NEAR TELEDETECTION 38
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Florijan DIPLOMANTI, MAGISTERIJI, IMENOVANJA IN VPIS NA ODDELKU Vodopivec: ZA GEODEZIJO FAGG GRADUATE STUDENTS, MASTER OF SCIENCE DEGREES, NOMINATIONS AND MATRICULATION PROCEDURES AT THE DEPARTMENT OF GEODESY, FAGG 40
 • Oddelek za IZREDNI ŠTUDIJ GEODEZIJE NA FAGG geodezijo: EXTRAORDINARY SURVEYING STUDY AT THE FAGG 42
 • Michael J.D. EUROGI – EVROPSKA KROVNA ORGANIZACIJA ZA GEOGRAFSKE Brand: INFORMACIJE EUROGI – EUROPEAN UMBRELLA ORGANISATION FOR GEOGRAPHICAL INFORMATION 43
 • Andrej Bilc: DELOVNO SREČANJE S PROF.DR. SEEGER-JEM WORKING MEETING EITH PROF.DR. SEEGER 44
 • Boris Premzl: VABILO NA GEODETKSI DAN INVITATION FOR GEODETIC WORKSHOP 46
 • Marko Krevs: GIS V SLOVENIJI 1993-1994 GIS IN SLOVENIA 1993-1994I 47
 • Zvonimir Gorjup: TOPOGRAFIJA V ŠOLAH ZA VOJAŠKE POKLICE – VABILO K SODELOVANJU TOPOGRAPHY IN SCHOOLS FOR MILITARY PROFESSION JOBS - INVITATION FOR COOPERATION 48
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFEERENCE V LETU 1994
 • SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1994 49
 • Bogdan Božič: OLGA KOLENC, ZANIMIVA LIKOVNA USTVARJALKA OLGA KOLENC, INTERESTING PLASTIC ART CREATOR 50
 • Renata Bregar: REZULTATI 18. SMUČARSKEGA GEODETSKEGA DNEVA RESULTS OF 18th SURVEYING SKIING DAY 52
 • Božena Lipej: POVABILO NA GEODETSKI PLANINSKI POHOD INVITATION TO SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH 58
 • Zveza geodetov OGLASI V GEODETSKEM VESTNIKU Slovenije: ADVERTISEMENTS IN GEODETSKI VESTNIK 59

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC