naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1994/3 (Let. 38/3)

 • Vsebina
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Anton Prosen: SISTEM PLANIRANJA IN UREJANJA PROSTORA IN NALOGA GEODEZIJE 155 SYSTEM OF PLANNING AND PHYSICAL PLANNING AND THE TASK OF SURVEYING 160
 • Danijel Boldin: PRIMER UPORABE GIS-A PRI IZVEDBI SPREMEMB PLANSKIH AKTOV OBČINE PIRAN EXAMPLE OF GIS USAGE IN CHANGES OF PIRAN COMMUNE PLAN ACTS EXECUTION 165
 • Božo Demšar: GEODETSKA DELA PRI GRADITVI SURVEYING TASKS IN CONSTRUCTION 169
 • Mojca Glinšek: MODEL VZPOSTAVITVE KATASTRA ZGRADB BUILDING CADASTRE MODEL SETTING UP 174
 • Nežka Gorkič: PRISTOP PRI NAČRTOVANJU KATASTRA ZGRADB IZ UPRAVNEGA VIDIKA
 • ADMINISTRATION POINT OF VIEW APPROACH TO BUILDING CADASTRE PLANNING 183
 • Dušan Kogoj, IZMERA PREMIKOV IN SANACIJA ODLAGALIŠČA Darko Trlep: HIDROMETALURŠKE JALOVINE BORŠT RUDNIKA ŽIROVSKI VRH UNDULATION MEASUREMENTS AND HYDROMETALLURGICAL TAILINGS OF URANIUM ORE MINE ŽIROVSKI VRH AND BORŠT WASTE DUMP RESTORATION 188
 • Karolina Koračin: VZPOSTAVITEV KATASTRA ZGRADB V PRAKSI BUILDING CADASTRE SETTING UP IN PRACTISE 196
 • Miljenko Lapaine BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA LISTA IN OSEBNI RAČUNALNIK et al: GEODETSKI LIST BIBLIOGRAPHY AND PERSONAL COMPUTER 204
 • Miljenko Lapaine: KARTOMATIKA – RAČUNALNIŠKI SISTEM ZA ODJEVANJE DEFORMACIJ Z RISB, NAČRTOV ALI KART CARTOMATICS – DEFORMATIONS DEBUGGING COMPUTER SYSTEM FOR DRAWING, PLANS OR MAPS 210
 • Martin Puhar: KAKO HITRO DO SEZNAMA VSEH ZGRADB HOW SWIFT TO A LIST OF ALL BUILDINGS 216
 • Jože Senegačnik: REGISTER PROSTORSKIH ENOT REGISTER OF SPATIAL UNITS 223
 • Bojan Stanonik: RAČUNALNIŠKO IZMENJEVANJE PODATKOV IN GEODEZIJA COMPUTER DATA INTERCHANGE AND SURVEYING 227
 • Bojan Stopar, SODOBEN POMEN IN VLOGA GEODEZIJE Radoš Šumrada: CURRENT MEANING AND ROLE OF SURVEYING 231
 • Maruška Šubic VREDNOTENJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN IZHODIŠČNE VREDNOSTI Kovač: STAVBNIH ZEMLJIŠČ – PRIMER LJUBLJANE EVALUATION OF URBAN LAND AND URBAN LAND STARTING-POINT VALUES – THE LJUBLJANA EXAMPLE 238
 • Andrej Kocuvan: OCENA RECENZENTA REVIEW 243
 • Joc Triglav: IZDELAVA DIGITALNIH KATASTRSKIH NAČRTOV NA GEODETSKI UPRAVI MURSKA SOBOTA DIGITAL CADASTRE MAPS ELABORATION IN MURSKA SOBOTA SURVEYING AND MAPPING ADMINISTRATION 246
 • Florjan NOVOSTI V ŠTUDIJU GEODEZIJE Vodopivec: NOVELTIES IN SURVEYING CURRICULUM 253
 • Pavel Zupančič: STANJE IN UPORABA GEODETSKIH EVIDENC NA OBMOČJU LJUBLJANSKI OBČIN PRESENT STATE AND USAGE OF SURVEYING RECORDS IN LJUBLJANA COMMUNE AREA 256
 • REKLAME COMMERCIALS

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC