naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1997/3 (Let. 41/3)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Maruška Šubic UVEDBA TRŽNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI Kovač: MED ŽELJAMI IN RESNIČNOSTJO 179
 • Maruška Šubic THE INTRODUCTION OF REAL ESTATE MARKET VALUATION IN Kovač: SLOVENIA – BETWEEN DESIRE AND REALITY 185
 • Samo Drobne: NEPREMIČNINE V ŠTUDIJU GEODEZIJE V NEKATERIH DRŽAVAH EVROPE REAL ESTATE IN GEODETIC STUDIES IN CERTAIN EUROPEAN COUNTRIES 191
 • Miloš Dular, UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN S POMOČJO GEOKODIRANIH BAZ
 • Martin Sevšek: PODATKOV REAL ESTATE MANAGEMENT WITH THE SUPPORT OF GEOCODED DATABASES 199
 • Katarina Horvat: GEOMETRIJA PROSTORSKIH OBLIK – INFORMACIJSKA PODPORA
 • POSTOPKOM UPRAVKJANJA Z NEPREMIČNINAMI GEOMETRY OF SPECIAL FORMS – IT SUPPORT TO REAL ESTATE MANAGEMENT PROCEDURES 205
 • Dalibor Radovan: MNENJE RECENZENTA REVIEWER'S OPINION 210
 • Boštjan Kovačič, UPORABNOST PROGRAMSKEGA ORODJA RO (r) ZA UREJANJE Danijel Rebolj: LASTNINSKIH RAZMERIJ PRI GRADNJI CEST APPLICABILITY OF THE (r) SOFTWARE ANVIRONMENT TO THE ARRANGING OF OWNERSHIP STATUS FOR THE CONSTRUCTION OF ROADS 211
 • Martin Puhar NAVIDEZNA EVIDENCA – RESNIČNA VIZIJA? et al: VIRTUAL RECORDS – A TRUE VISION? 218
 • Gregor Filipič: MNENJE RECENZENTA REWIEVER'S OPINION 222
 • Dalibor Radovan, Borut Pegan PREGLEDNI SLOJ ZRMLJIŠKOKATASTRSKIH NAČRTOV Žvokelj: GENERAL LAYER OF CADASTRAL MAPS 224
 • Jure Šušteršič: PODATKI O STAVBAH PRI UPRAVLJANJU Z NEPREMIČNINAMI
 • KOT PRIMER USKLAJENE UPORABE EVIDENC DATA ON BUILDINGS AS AN EXAMPLE OF THE HARMONISED USE OF RECORDS IN REAL ESTATE MANAGEMENT 231
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Željko Zlobec: GEODET – CENILEC NEPREMIČNIN SURVEYORS – REAL ESTATE APPRAISERS 236
 • Željko Zlobec: MOJE VIDENJE ZEMLJIŠKOKATASTRSKE EVIDENCE NEPREMIČNIN MY VISION OF LAND CADASTRE REAL ESTATE RECORDS 238
 • Ekonomska komisija za SMERNICE ZA UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI Evropo OZN-ja: LAND ADMINISTRATION GUIDELINES 240
 • REKLAME COMMERCIALS 243
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 268

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC