naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1998/1 (Let. 42/1)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Božo Koler: VIŠINE, POTENCIAL IN GEOPOTENCIALNE KOTE 7 Božo Koler: HEIGHTS, POTENTIALS AND GEOPOTENCIAL NUMBERS 13
 • Radoš Šumrada: PRIMER UPORABE EVROPSKEGA PREDSTANDARDA ZA METAPODATKE EUROPEAN PRE-STANDARD FOR METADATA – EXAMPLE 20
 • Jurij Režek: MNENJE RECENZENTA REVIEWER'S OPINION 27
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Sergej Čapelnik: KAKO DOLGA JE SLOVENSKA OBALA? HOW LONG IS THE SLOVENIAN COAST? 28
 • Gregor Filipič: VZEMIMO NAJBOLJŠE, PUSTIMO OSTALO TAKE THE BEST AND LEAVE THE REST 32
 • Tomaž Kocuvan: MEJNI UGOTOVITVENI POSTOPEK ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR DETERMINING BOUNDARIES 38
 • Branko Korošec: OBRAZ KRANJSKE DEŽELE HENRIKA FREYERJA IZ LETA 1846 HENRIK FREYER'S ''THE FACE OF THE PROVINCEOF CARNIOLA'' FROM 1846 44
 • Janez Košir: UPORABA NAJPOGOSTEJŠIH POJMOV PRI KATASTRSKI KLASIFIKACIJI ZEMLJIŠČ USE OF THE MOST COMMON TERMS IN THE CADASTRAL CLASSIFICATION OF LAND 54
 • Stanko Majcen: KAKO SE JE SLOVENIJA OSAMOSVAJALA NA GEODETSKEM PODROČJU HOW SLOVENIA ACHIEVED INDEPENDENCE IN THE FIELD OF GEODESY 60
 • Janez Oven: PRILOŽNOST ZA GEODEZIJO IN FOTOGRAMETRE AN OPPORTUNITY FOR SURVEYORS AND PHOTOGRAMMETRISTS 65
 • Radoš Šumrada: PREDSTAVITEV ENOLETNIH DOSEŽKOV PROJEKTA TEMPUS ANNUAL REPORT ON PROJECT TEMPUS 69
 • Tomaž Petek: TOPOGRAFSKE BAZE – IZKUŠNJE IZ NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAV IN PREDSTAVITEV DANSKE BAZE – TOP10DK TOPOGRAPHICAL DATABASES OF VARIOUS EUROPEAN COUNTRIES AND A PRESENTATION OF THE DANISH TOP10DK DATABASE 78
 • Radoš Šumrada: PREDSTAVITEV EVROPSKEGA STANDARDA ZA METAPODATKE EUROPEAN STANDARD FOR METADATA 86
 • Aleksandar KAKO PRITI DO REGISTRA STAVB IN STANOVANJ? PO Milenković: NAJUGODNEJŠI POTI! THE MOST COST-EFFICIENT WAY OF CREATING A REGISTER OF BUILDINGS AND APARTMENTS 94
 • Aleksandar POMEN TEKOČEGA ZBIRANJA PODATKOV ZA ANALIZO Milenković: KAKOVOSTI PREBIVANJA THE IMPORTANCE OF CONTINUOUS DATA ACQUISITION FOR QUALITY ANALYSIS OF RESIDENCE 99
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Božo Demšar: IZDAJANJE PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA ODVETNIKOM DISCLOSING OF LAND CADASTRE DATA TO LAWYERS 107
 • Bojana Leskovar: UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI ALI KAKO NAM LAHKO KORISTIJO TUJE IZKUŠNJE – POGOVOR Z DR. BOŽENO LIPEJ REAL ESTATE MENAGEMENT: HOW SLOVENIA CAN BENEFIT FROM FOREIGN EXPERIENCE – INTERVIEW WITH DR. BOŽENA LIPEJ 109
 • Neva Žibrik: KRATKO POROČILO Z MEDNARODNE DELAVNICE FAO O VREDNOTENJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV V GOZDU MARTULJKU SHORT REPORT FROM AN INTERNATIONAL FAO WORKSHOP ON AGRICULTURAL LAND AND FOREST EVALUATION, GOZD MARTULJEK 112
 • Jože Hauko: ISO 9001 – NAGRADA ZA KAKOVOST ISO 9001 – AN AWARD FOR QUALITY 114
 • Katja Oven: STROKOVNO SREČANJE DELOVNE SKUPINE WGVI/3-ISPRS, PERUGIA – ITALIJA PROFESSIONAL MEETING OF WGVI/3-ISPRS WORKING GROUP, PERUGIA – ITALY 116
 • Iztok Fojkar, EVROPSKA KONFERENCA UPORABNIKOV ORACLE V LETU 1997 Uroš Mladenovič: EUROPEAN CONFERENCE OF ORACLE USERS IN 1997 118
 • Sergej Čapelnik, NA CEBIT 1997 Marjan Malok: LET'S GO TO CEBIT 1997 121
 • Anton Prosen: GEODETI, MAGISTRI IN DOKTORJI ZANANOSTI, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ NA INTERDISCIPLINARNEM PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU PROSTORSKEGA IN URBANISTIČNEGA PLANIRANJA NA ODDELKU ZA GEODEZIJO V OBDOBJU 1972-1997 MASTERS AND DOCTORS OF SCIENCE IN GEODETIC ENGINEERING WHO HAVE COMPLETED INTERDISCIPLINARY POSTGRADUATE STUDIES ON PHYSICAL AND URBAN PLANNING AT THE DEPARTMENT OF GEODESY IN THE PERIOD 1972-1997 126
 • Florjan DIPLOMANTI, MAGISTRI, IMENOVANJA IN VPIS NA ODDELEK ZA Vodopivec: GEODEZIJO V LETU 1997 GRADUATES, MASTERS, APPOINTMENTS AND ENROLMENT AT THE DEPARTMENT OF GEODESY IN 1997 128
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1998 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1998 130
 • Božena Lipej: VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV – FAO-DELAVNICA
 • AGRICULTURAL AND FOREST LAND EVALUATION – FAO WORKSHOP 131
 • Zveza geodetov VABILO NA 31. GEODTSKI DAN Slovenije: INVITATION TO 31TH GEODETIC WORKSHOP 134
 • Florjan VABILO NA NEMŠKI GEODETSKI DAN V WIESBADNU Vodopivec: INVITATION TO A GEODETIC WORKSHOP IN WIESBADEN, GERMANY 135
 • Zveza geodetov PRISTOPNICA ZA VČLANITEV V GEODETSKO DRUŠTVO Slovenije: APPLICATION FORM FOR MEMBERSHIP IN THE GEODETIC SOCIETY 136
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 137

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC