naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1999/2 (Let. 43/2)

 • VSEBINA
 • UVODNIK
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • Ema Pogorelčnik: ZEMLJEPISNA IMENA – OD ZAJEMA DO STANDARDIZACIJE 107
 • Ema Pogorelčnik: GEOGRAPHICAL NAMES – FROM CAPTURE TO STANDARDIZATION 112
 • Tomaž Ambrožič: MODELIRANJE LOKALNEGA GEOIDA Z UMETNIMI NEVRONSKIMI et al: MREŽAMI 118
 • Tomaž METODE STATISTIČNIH PROSTORSKIH ANALIZ V GEOGRAFSKEM Podobnikar: INFORMACIJSKEM SISTEMU 130
 • PREGLEDI
 • Tomaž Kocuvan: LASTNINSKA PRAVICA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ, NA KATERIH SO ŠPORTNE POVRŠINE 143
 • Božena Lipej: PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN 149
 • OBVESTILA IN NOVICE
 • Mojca Kosmatin PREMOSTIMO RAZLIKE 152 Fras:
 • Radoš Šumrada: POROČILO O DELOVNEM TEDNU SVETOVNE ZVEZE GEODETOV (FIG'99) 153
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1999 157
 • Miha Muck: KRIM 99 158
 • Miha Muck: KRETA 99 162
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV 169
 • CONTENTS
 • EDITORIAL
 • FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Ema Pogorelčnik: GEOGRAPHICAL NAMES – FROM CAPTURE TO STANDARDIZATION 107
 • Ema Pogorelčnik: GEOGRAPHICAL NAMES – FROM CAPTURE TO STANDARDIZATION 112
 • Tomaž Ambrožič MODELING OF THE LOCAL GEOID WITH ARTIFICIAL NEURAL et al: NETWORKS 118
 • Tomaž METHODS FOR STATISTICAL SPATIAL ANALYSES IN GEOGRAPHICAL Podobnikar: INFORMATION SYSTEM 130
 • NEWS REVIEW
 • Tomaž Kocuvan: OWNERSHIP OF SPORTS OBJECTS OWNERSHIP AND THE RESPECTIVE LAND 143
 • Božena Lipej: REAL ESTATE REGISTRATION MODERNIZATION PROJECT 149
 • NOTICES AND NEWS
 • Mojca Kosmatin LET'S OVERCOME THE DIFFERENCES 152
 • Fras:
 • Radoš Šumrada: THE REPORT OF THE FIG'99 WORKING WEEK 153
 • Božena Lipej: IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 1999 157
 • Miha Muck: KRIM 99 158
 • Miha Muck: KRETA 99 162
 • INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 169

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC