naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Dobro javno kot lastnik v zemljiški knjigi – kdo je že ta lastnik?

Public good as a land registry listed owner – which owner?

Avtor(ji):

Marijana Vugrin

Izvleček:

V prispevku so obravnavane pojavne oblike javnega dobra, ki jih danes lahko zasledimo kot lastnike, vpisane v zemljiško knjigo, in se kot prevzet podatek pojavljajo tudi v zemljiškem katastru. Oblikovan je bil vzorec 80 zemljiškoknjižnih vložkov, ki so bili preučeni glede na pojavno obliko naziva javno dobro v listu B zemljiške knjige in glede na pravne podlage za vknjižbo. Izvedena je bila tudi primerjava med podatki o lastniku v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru. Poleg tega je bil opravljen pregled uporabe termina javno dobro v zakonodaji, ki ureja področje zemljiške knjige od leta 1871 do danes. Rezultati preučevanja kažejo, da se kljub določilom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki uvaja pojem zaznambe javnega dobra in ne javnega dobra kot lastnika, ta še danes pojavlja kot oseba, vpisana v listu B zemljiške knjige.

Ključne besede:

javno dobro, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, list zemljiškoknjižnega vložka, lastnina

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.195-208

Citation:

Marijana Vugrin (2010). Dobro javno kot lastnik v zemljiški knjigi – kdo je že ta lastnik?. | Public good as a land registry listed owner – which owner?. Geodetski vestnik, 54 (2), 195-208. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.195-208

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC