naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Object-based image analysis of remote sensing data

Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja

Avtor(ji):

Tatjana Veljanovski, Urša Kanjir, Krištof Oštir

Izvleček:

Na področju daljinskega zaznavanja se razvijajo različne metode in tehnologije za brezkontaktno in stroškovno učinkovito izdelavo kart pokrovnosti/rabe tal na velikih območjih ter drugih tematskih kart. Osrednjega pomena za zadostno razpoložljivost in zanesljivost takšnih kart za raziskave zemeljskega površja je razvoj učinkovitih postopkov analize in klasifikacije posnetkov. Za klasifikacijo satelitskih posnetkov nizke in srednje ločljivosti (njihova prostorska ločljivost je kvečjemu primerljiva z velikostjo geografskih objektov) zadostuje uporaba pikselsko usmerjene klasifikacije, pri kateri posamični piksel razvrstimo v najprimernejši razred na podlagi njegovih spektralnih lastnosti.Ko povečujemo prostorsko ločljivost posnetkov, pikselska klasifikacija ni več učinkovita. Bistveno se namreč spremeni razmerje med velikostjo piksla na eni ter razsežnostjo in detajlom opazovanih elementov (objektov) geografske stvarnosti na drugi strani. V zadnjem desetletju se zato vse bolj uveljavlja objektno usmerjen pristop obdelave podob. Ta združuje segmentacijo, ki je temeljna faza za razmejevanje geografskih elementov, in klasifikacijo, ki je semantično (kontekstualno) podprta. Segmentacija razdeli podobo na homogene skupine pikslov (segmente), semantična klasifikacija pa jih nato razvršča v razrede na podlagi njihovih spektralnih, geometričnih, teksturnih in drugih lastnosti. Namen prispevka je predstaviti teoretično utemeljitev in metodologijo objektno usmerjene obdelave v daljinskem zaznavanju, podati pregled stanja na področju ter opozoriti na nekatere omejitve tehničnih rešitev.

Ključne besede:

daljinsko zaznavanje, objektno usmerjena analiza podob, segmentacija, objektna klasifikacija, semantična klasifikacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.665-688

Citation:

Tatjana Veljanovski, Urša Kanjir, Krištof Oštir (2011). Object-based image analysis of remote sensing data. | Objektno usmerjena analiza podatkov daljinskega zaznavanja. Geodetski vestnik, 55 (4), 665-688. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.665-688

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC