naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja

Dilemmas of urban planning based on private initiatives

Avtor(ji):

Jure Zavrtanik, Andrej Pogačnik

Izvleček:

Ne glede na vtis, da se zaradi sedanjih gospodarskih razmer pritisk različnih interesnih skupin na prostor zmanjšuje, ostaja vprašanje vključevanja vseh deležnikov v postopek planiranja eden izmed ključnih izzivov planerske prakse. Glede na to prispevek obravnava vidike sprejemljivosti vključevanja individualnih pobud v odločevalski proces, pri čemer gradi na predpostavki, da na eni strani na pobudah temelječi urbanizem ne vodi v vzdržen prostorski razvoj, na drugi strani pa obstoječi kriterijski pristop usmerjanja prostorskega razvoja ne daje optimalnih rezultatov.

Ključne besede:

pobuda, na pobudah temelječi urbanizem, okoljska sprejemljivost, ekonomska sprejemljivost, družbena sprejemljivost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.290-307

Citation:

Jure Zavrtanik, Andrej Pogačnik (2012). Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja. | Dilemmas of urban planning based on private initiatives. Geodetski vestnik, 56 (2), 290-307. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.290-307

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC