naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Razmerje med evidentiranjem in pravnimi režimi na področju voda

The relation between recording and legal arrangements in water management

Avtor(ji):

Nuša Marolt, Marijana Vugrin

Izvleček:

V članku so podane opredelitve načina evidentiranja voda glede na različne pravne podlage. Podana so določila Zakona o vodah, o evidentiranju vodnih zemljišč v javnih nepremičninskih evidencah in pravila, ki se glede evidentiranja voda uporabljajo v javnih nepremičninskih evidencah. Prikazan je tudi način vodenja podatkov o vodah v dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na podlagi teh dejstev je izvedena primerjava med posameznimi zahtevami in prikazani so nekateri primeri odstopanj. Opredeljena je potreba po nastavitvi dejanske rabe prostora kot kazalnika stanja v prostoru, vendar je ne smemo enačiti z zahtevami pravnih režimov. V sklepu je nakazana problematika »umeščanja« voda v toga pravila nepremičninske zakonodaje.

Ključne besede:

dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč, dejanska raba prostora, javno dobro, lastništvo, pravni režimi, priobalno zemljišče, voda, vodni kataster, vodno zemljišče, vrsta rabe zemljišč, zemljiški kataster

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.698-712

Citation:

Nuša Marolt, Marijana Vugrin (2012). Razmerje med evidentiranjem in pravnimi režimi na področju voda. | The relation between recording and legal arrangements in water management. Geodetski vestnik, 56 (4), 698-712. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.698-712

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC