naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Lastninska problematika na področju javnega dobrega in v javnem interesu zavarovanih dobrin, predvsem voda

Property issues in the field of public good and limitations in the public interest, with an emphasis on water

Avtor(ji):

Vesna Rijavec

Izvleček:

V prispevku je predstavljeno razlikovanje med stvarnopravno in javnopravno ureditvijo na zavarovanih dobrinah, s poudarkom na vodnih območjih. Čeprav je na nepremičnini vzpostavljena omejitev v javnopravnem namenu, na njej obstajajo tudi stvarne pravice, vendar so dobrine zaradi doseganja varstva omejene. Najširša omejitev je uveljavljena s statusom javnega dobrega. Javno dobro se lahko vzpostavi neposredno z zakonom ali splošnim aktom vlade oziroma z razglasitvijo lokalne skupnosti in odločbo pristojnega organa. Glede na različno naravo dobrin zakon lahko določa obligatoren ali fakultativen status javnega dobrega. Argumentacija temelji tudi na primerjalnopravnih ureditvah javnega dobrega, pri čemer so izpostavljene tipične ureditve, ki temeljijo na lastninskem konceptu javnega dobrega. Opozorjeno je na posebnosti ureditve za različne kategorije vodnih dobrin, kot so celinsko in morsko območje, grajeno javno dobro in vodna infrastruktura.

Ključne besede:

javno dobro, omejitev v javnem interesu, vodno zemljišče, priobalno zemljišče, lastninska pravica, stvarne pravice na tuji stvari, ekstrakomercialnost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.713-724

Citation:

Vesna Rijavec (2012). Lastninska problematika na področju javnega dobrega in v javnem interesu zavarovanih dobrin, predvsem voda. | Property issues in the field of public good and limitations in the public interest, with an emphasis on water. Geodetski vestnik, 56 (4), 713-724. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.713-724

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC