naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Primera izvajanja direktive INSPIRE in izvedbe sistema metapodatkov v Sloveniji in Švici

Examples of INSPIRE directive realization and implementation of metadatasystem in Slovenia and Switzerland

Avtor(ji):

Mateja Kos, Radoš Šumrada

Izvleček:

Vizija direktive INSPIRE je, da bodo posamezni prostorski podatki, metapodatki in storitve različnih upravljavcev skladni z enotnimi določili ter dostopni prek skupnega mesta – geoportala. V članku je obravnavana vzpostavitev enotnega nacionalnega metapodatkovnega sistema INSPIRE, ki bo vseboval vse metapodatke v podatkovnih zbirkah in storitvah različnih upravljavcev. Slovenski upravljavci prostorskih zbirk morajo poskrbeti za uskladitev in popolnost metapodatkov ob upoštevanju profila standarda SIST EN ISO 19115 ter drugih uredb in izvedbenih pravil za metapodatke in storitve, ki jih določa direktiva INSPIRE. Predstavljena sta metapodatkovni sistem Geodetske uprave Republike Slovenije CEPP, uradni slovenski geoportal INSPIRE in geoportal ARSO Agencije RS za okolje. Podana je njihova primerjava glede dosedanjega razvoja in uskladitve z določili direktive INSPIRE. Kot primeren zgled je predstavljen obsežen in že delujoč prostorski podatkovni in metapodatkovni sistem, ki ga v Švici upravlja in razvija zvezni urad za topografijo swisstopo.

Ključne besede:

direktiva INSPIRE, metapodatki, geoportal, spletna geostoritev, Slovenija, Švica

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.025-045

Citation:

Mateja Kos, Radoš Šumrada (2013). Primera izvajanja direktive INSPIRE in izvedbe sistema metapodatkov v Sloveniji in Švici. | Examples of INSPIRE directive realization and implementation of metadatasystem in Slovenia and Switzerland. Geodetski vestnik, 57 (1), 25-45. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.025-045

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC