naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analys is of geostatistical surface model for gps height transformation: a case study in Izmir territory of Turkey

Analiza geostatističnega modela površja za višinsko transformacijo gps: študija primera na območju Izmirja v Turčiji

Avtor(ji):

Metin Soycan

Izvleček:

V članku je obravnavano vrednotenje geostatističnega modela ploskve za pretvorbo elipsoidnih višin, pridobljenih z meritvami GPS, v ortometrične višine. V raziskavi je bilo uporabljenih 1148 referenčnih točk, katerih višine so bile določene z geometričnim nivelmanom in meritvami GPS. Zajeto je območje velikosti 115 x 112 kilometrov v okviru projekta »Geodetska infrastruktura območja Izmir za izdelavo digitalnih fotogrametričnih zemljevidov in ortofotov v merilu 1 : 5000«. Osnovne podatke pomenijo razlike med elipsoidnimi in ortometričnimi višinami, ki so modelirane z metodo geostatistične interpolacije, in sicer krigingom. Uporabili smo programsko orodje ArcGIS 10.0 ’Geostatistical Analyst’ z optimiziranimi parametri modeliranja. Kakovost modela je bila analizirana z navzkrižnim preverjanjem, delitvijo podatkov in njihovim zunanjim preverjanjem. Ocenjena natančnost modela je približno 5 cm absolutno in približno 1 ppm relativno. Tudi skladnost modela z drugimi modeli geoida, in sicer z modeloma TG03 (turški geoid 2003) in EGM08 (Earth Gravitational Model 2008), znaša približno 7–10 cm.

Ključne besede:

GPS-nivelman, interpolacija, kriging, geoid

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.702-718

Citation:

Metin Soycan (2013). Analys is of geostatistical surface model for gps height transformation: a case study in Izmir territory of Turkey. | Analiza geostatističnega modela površja za višinsko transformacijo gps: študija primera na območju Izmirja v Turčiji. Geodetski vestnik, 57 (4), 702-718. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.702-718

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC