naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Primerjava metod za geomorfometrične analize hrapavosti površja na primeru Vipavske doline

Comparison of methods for geomorphometric analyzes of surface roughness in the Vipava valley

Avtor(ji):

Tomislav Popit, Blaž Supej, Žiga Kokalj, Timotej Verbovšek

Izvleček:

Pri opredelitvi prostorske spremenljivosti oblik površja na primarnih kamninah in njihovih pobočnih gruščih na severnem robu Vipavske doline smo za potrebe prostorskih analiz izbrali metodo, ki najizraziteje podaja posamezne geomorfometrične elemente. Pri pregledu in izbiri geomorfometričnih metod na podlagi laserskega skeniranja površja smo preizkusili morfometrične kazalnike hrapavosti površja, ki so poleg ukrivljenosti površja najbolj v rabi. Detajlno smo proučili pet metod, ki jih lahko uporabimo za analizo hrapavosti površja in so potencialno uporabne za proučevanje kamninske podlage in predvsem gruščnatih pobočnih sedimentov. Kot najprimernejša se je izkazala metoda variabilnosti višin, ki je uporabno dopolnilo tradicionalnemu terenskemu evidentiranju, izdelani zemljevidi variabilnosti višin pa so lahko nepogrešljiv pripomoček pri geološkem in geomorfološkem kartiranju.

Ključne besede:

geomorfologija, lidar, hrapavost površja, variabilnost višin, Vipavska dolina

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.227-240

Citation:

Tomislav Popit, Blaž Supej, Žiga Kokalj, Timotej Verbovšek (2016). Primerjava metod za geomorfometrične analize hrapavosti površja na primeru Vipavske doline. | Comparison of methods for geomorphometric analyzes of surface roughness in the Vipava valley. Geodetski vestnik, 60 (2), 227-240. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.227-240

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC