naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Ocena komponent variance nemodeliranih pogreškov v natančnem pozicioniranju GPS

Variance components estimation of residual errors in GPS precise positioning

Avtor(ji):

Darko Anđić

Izvleček:

V prispevku prikazujemo analizo komponent variance nemodelranih pogreškov dvojnih faznih razlik GPS-meritev. Ti pogreški se pojavljajo zaradi nemodelnih ionosferskih, troposferskih vplivov in vplivov večpotja ter omejujejo točnost določitve koordinat. Poleg naštetega so meritve obremenjene z neizogibnimi slučajnimi pogreški. V prispevku predstavljamo integralen pristop ocene komponent variance nemodeliranih pogreškov opazovanj. Matematična osnova pristopa je dvofaktorska ugnezdena klasifikacija z uporabo linearnega modela za vhodne podatke, obremenjene s slučajnimi pogreški. Izkazalo se je, da so za en bazni vektor dolžine 40 kilometrov na območju srednjih geografskih širin, v letu z najnižjo Sončevo aktivnostjo znotraj 11-letnega obdobja, dnevne vrednosti standardnih odklonov skupnih vplivov troposfere in ionosfere v intervalih ~1–11 mm, ~1–7 mm in ~4–51 mm za koordinate n (proti severu), e (proti vzhodu) in u (navzgor), respektivno. Po istem zaporedju so intervali za večpotje ~4–12 mm, ~3–9 mm in ~8–30 mm, za slučajne pogreške pa v intervalih ~5–9 mm,~4–7 mm in ~9–20 mm. Vrednosti standardnih odklonov so najvišje v poletnem, najnižje pa v zimskem obdobju.

Ključne besede:

rezidualni učinki GPS-meritev, dvofaktorsko ugnezdene razvrstitve, ocena komponent disperzije, integralni pristop, smernice za nadaljne raziskovanje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.467-482

Citation:

Darko Anđić (2016). Ocena komponent variance nemodeliranih pogreškov v natančnem pozicioniranju GPS. | Variance components estimation of residual errors in GPS precise positioning. Geodetski vestnik, 60 (3), 467-482. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.467-482

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC