naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vrednotenje zemljišč v primeru stvarne služnosti: študija primera v Sloveniji

Land valuation in case of easement: the case study in Slovenia

Avtor(ji):

Iris Stopar, Maruška Šubic Kovač

Izvleček:

Namen raziskave je proučiti vpliv stvarne služnosti na tržno vrednost zemljišča. Tako so analizirani področni pravni predpisi v Republiki Sloveniji ter sedanje metodevrednotenja stvarne služnosti na zemljiščih. Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov o delovanju trga nepremičnin je vpliv služnosti na zemljišču na tržno vrednost zemljišča objektiviziran na podlagi ankete potencialnih kupcev nepremičnin v Republiki Sloveniji. Zaradi večje objektivnosti rezultatov ankete so bili intervjuji izvedeni z 203 prebivalci Republike Slovenije po vseh statističnih regijah. Dobljeni vzorec je po strukturi anketirancev glede na spol, izobrazbo, status na trgu zemljišč in kraj bivanja reprezentativen za državo. Na hipotetičnem primeru zemljišča je bilo ugotovljeno, kako ocenjujejo anketiranci zmanjšanje vrednosti zemljišča glede na obseg inlego dela zemljišča, obremenjenega s stvarno služnostjo, ter mesečni znesek nadomestila za služnost. Rezultati analize statistično značilnih razlik med skupinami anketirancev so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike (p > 0,05) glede zmanjšanja vrednosti zemljišča med odgovori skupin, razdeljenimi glede na spol in starost, izobrazbo in status na trgu zemljišč, medtem ko statistično značilnih razlik med odgovori skupin, razdeljenih glede na kraj bivanja, ni bilo (p < 0,05).

Ključne besede:

vrednotenje zemljišč, stvarna služnost, vpliv služnosti na vrednost zemljišča, raziskava med potencialnimi kupci zemljišč

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.685-716

Citation:

Iris Stopar, Maruška Šubic Kovač (2016). Vrednotenje zemljišč v primeru stvarne služnosti: študija primera v Sloveniji. | Land valuation in case of easement: the case study in Slovenia. Geodetski vestnik, 60 (4), 685-716. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.04.685-716

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC