naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba podatkovne baze NoSQL na področju 3D-katastra

Using NoSQL databases in the 3D cadastre domain

Avtor(ji):

Nenad Višnjevac, Rajica Mihajlović, Mladen Šoškić, Željko Cvijetinović, Branislav Bajat

Izvleček:

3D-kataster zahteva podatkovne modele, ki so kompleksnejši od podatkovnih modelov za katastre dveh razsežnosti in ki omogočajo vzpostavitev obsežnejših podatkovnih zbirk. Podatki 3D-katastra bi morali biti organizirani v okviru sistema za upravljanje podatkovnih zbirk, ki bi omogočal popolnost in doslednost pri shranjevanju in vzdrževanju katastrskih podatkov. Sistem za upravljanje relacijskih podatkovnih zbirk temelji na tabelarični strukturi, podatki so shranjeni v predhodno določenih kolonah, s prav tako predhodno določenimi vrstami podatkov, kar je nekoliko neugodno za prostorske podatkovne zbirke v 3D razsežnostih. Študija je namenjena preučitvi možnosti uporabe podatkovnih zbirk NoSQL na področju 3D-katastra. Podatkovne zbirke NoSQL omogočajo shranjevanje nestrukturiranih podatkov, brez predhodne določitve vrste ali razreda podatka, kar smo preizkusili kot možnost za vzpostavitev 3D-katastra. Uporabili smo MongoDB in 3D-katastrski podatkovni model. Pripravili smo 3D-katastrske podatke, tako alfa-numerične kot grafične, ki so bili namenjeni uvozu, shranjevanju, upravljanju, poizvedovanju in posodabljanju v podatkovni bazi NoSQL. Shranjene podatke v podatkovni zbirki MongoDB smo grafično predstavili in po podatkih poizvedovali s spletnim brskalnikom, pri čemer smo uporabili Cesium knjižnico.

Ključne besede:

3D-kataster, podatkovna zbirka NoSQL, MongoDB, RDBMS, 3D-vizualizacija, Cesium

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.03.412-426

Citation:

Nenad Višnjevac, Rajica Mihajlović, Mladen Šoškić, Željko Cvijetinović, Branislav Bajat (2017). Uporaba podatkovne baze NoSQL na področju 3D-katastra. | Using NoSQL databases in the 3D cadastre domain. Geodetski vestnik, 61 (3), 412-426. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.03.412-426

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC