naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Modeliranje časovne vrste koordinat GNSS in njihove interakcije s povprečno magnitudo potresov

Modelling of the time-series of GNSS coordinates and their interaction with average magnitude earthquakes

Avtor(ji):

Sanja Tucikešić, Dragan Blagojević

Izvleček:

V prispevku predstavljamo analizo podatkov časovnih vrst koordinat postaj GNSS z uporabo spektralne analize po metodi najmanjših kvadratov (LSSA). Opravka smo imeli s časovnimi vrstami koordinat GNSS, v katerih so bile prisotne diskontinuitete. Ena od metod LSSA za zaznavanje in karakterizacijo periodičnih signalov v neenakomerno vzorčenih podatkih je metoda Lomb-Scargle. Analizirali smo podatke časovnih vrst postaje SRJV (Sarajevo) za približno dvajset let in postaje BEOG (Beograd) za približno pet let. Spektralna analiza se uporablja tudi za določitev prevladujočega šuma v časovni vrsti koordinat. Spektralni indeksi šuma (α) časovnih vrst koordinat GNSS postaj SRJV in BEOG so v območju -1<α<1 in opisujejo stacionarni stohastični proces. V nadaljevanju smo analizirali podatke časovnih vrst koordinat med petimi potresi v bližini postaj SRVJ in BEOG ter ocenili spektralne indekse šuma po odstranitvi linearnih, letnih in polletnih variacij v časovnih vrstah koordinat.

Ključne besede:

časovne vrste koordinat GNSS; spektralna analiza; model Lomb-Scargle; potres

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.525-540

Citation:

Sanja Tucikešić, Dragan Blagojević (2019). Modeliranje časovne vrste koordinat GNSS in njihove interakcije s povprečno magnitudo potresov. | Modelling of the time-series of GNSS coordinates and their interaction with average magnitude earthquakes. Geodetski vestnik, 63 (4), 525-540. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.525-540

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC