naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Optimalna konformna projekcija za vseevropsko kartiranje

The optimal conformal projection for pan-European mapping

Avtor(ji):

Ivan Nestorov, Milan Kilibarda, Dragutin Protić

Izvleček:

V Evropi je predvsem v povezavi s podporo različnim politikam opazna vse večja potreba po vseevropskih prostorskih podatkovnih nizih. Za vizualizacijo teh podatkov bi bilo treba sprejeti ustrezne kartografske projekcije. Na delavnici na temo kartografskih projekcij združenja EuroGeographic leta 2001 so bila oblikovana priporočila Evropski komisiji, in sicer da se v namene kartiranja Evrope v merilih, manjših ali enakih 1 : 500.000, uporabi Lambertova konformna stožčna projekcija. V članku razpravljamo, ali je predlagana kartografska projekcija optimalna rešitev z vidika linearnih deformacij na območju kartiranja. Kot alternativna rešitev je predlagana optimizirana prilagojena konformna projekcija rotacijskega elipsoida CAMPREL (angl. Conformal Adaptive Mapping Projection of Rotation Ellipsoid). Izračunali smo vrednosti cenilk za oceno kakovosti predlagane projekcije in jih primerjali z vrednostmi za Lambertovo konformno stožčno projekcijo. Dodatno je izračunana največja mogoča absolutna linearna popačenost pri konformnem kartiranju Evrope. Izkazalo se je, da predlagana projekcija CAMPREL bolje ustreza izbranim kriterijem glede primernosti za vseevropsko kartiranje.

Ključne besede:

kartografska projekcija, CAMPREL, Chebyshev-Grave teorem, Meshcheryakov teorem, Laplaceove parcialne diferencialne enačbe, vseevropsko kartiranje, linearno popačenje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.214-226

Citation:

Ivan Nestorov, Milan Kilibarda, Dragutin Protić (2020). Optimalna konformna projekcija za vseevropsko kartiranje. | The optimal conformal projection for pan-European mapping. Geodetski vestnik, 64 (2), 214-226. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.214-226

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC