naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Razdelitev nepremičnin agrarnih skupnosti: množična katastrska preureditev v upravljanju zemljišč v Sloveniji

Subdivision of joint tenure in agricultural communities: customary land rights management in Slovenia

Avtor(ji):

Marjan Čeh, Helena Žužel, Simon Mansutti

Izvleček:

V prispevku je predstavljen postopek razdružitve nepremičnega premoženja agrarnih skupnosti kot primer množične katastrske preureditve območja agrarne skupnosti. To je skupnost lastnikov zemljišč, ki obstaja več stoletij in ima v skupni lastnini ali solastnini zemljišča v vasi oziroma njeni bližini. Take oblike lastništva zemljišč so nastale predvsem na območjih, kjer so naravne razmere in raba zemljišč narekovali skupno upravljanje in izkoriščanje zemljišč, kot je na primer skupno upravljanje gorskih gozdov. Namen raziskave je bil vsebinsko in procesno analizirati postopek razdruževanja lastnine agrarnih skupnosti. Rezultat je sistematično opisan postopek operacije razdeljevanja zemljišč agrarnih skupnosti, in sicer kot množični katastrski postopek preurejanja zemljišč: od ugotavljanja obstoječega katastrskega stanja do nove parcelne strukture zemljišč. Ob tem je proučena katastrska, organizatorska in projektantska vloga pooblaščenega inženirja geodetske stroke in geodetskega podjetja v Sloveniji. Cilj prispevka je bil oblikovati konceptualni procesni model, ki bo podlaga za optimizacijo razdeljevanja premoženja med člane skupnosti. Zaporedni potek posameznih korakov razdružitve zemljišč agrarne skupnosti je predstavljen z diagrami aktivnosti v jeziku UML. Kot študijo primera obravnavamo razdelitev premoženja Agrarne skupnosti Zgornja Sorica. Ključne besede: skupna zemljišča, agrarna skupnost, tradicionalne pravice, katastrsko preurejanje, upravljanje zemljišč, množična razdružitev zemljišč, jezik UML

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.508-544

Citation:

Marjan Čeh, Helena Žužel, Simon Mansutti (2020). Razdelitev nepremičnin agrarnih skupnosti: množična katastrska preureditev v upravljanju zemljišč v Sloveniji. | Subdivision of joint tenure in agricultural communities: customary land rights management in Slovenia. Geodetski vestnik, 64 (4), 508-544. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.04.508-544

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC