naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Določitev geodetskega datuma mreže na plazu Urbas

Geodetic datum determination for the Urbas landslide geodetic network

Avtor(ji):

Žan Pleterski, Klemen Kregar, Tilen Urbančič

Izvleček:

V prispevku obravnavamo problematiko geodetskega datuma geodetske mreže na plazu Urbas. To je največji zemeljski plaz v zaledju Koroške Bele, ki bi ob sprožitvi lahko ogrozil življenja in poškodoval infrastrukturo na območju naselja Koroška Bela. Spremljanje stabilnosti plazovitega območja vključuje tudi geodetski monitoring. Zato je na območju plazu vzpostavljena terestrična geodetska mreža, ki je namenjena spremljanju pomikov točk ob ustjih inklinometrskih vrtin. Celotno območje je bilo mogoče navezati na predvidoma stabilna območja na dveh robnih območjih plazu, kamor so vgrajene štiri referenčne točke. V raziskavi smo obravnavali problem določitve geodetskega datuma opisane geodetske mreže. Celotno analizo, ki je temeljila na meritvah štirih terenskih izmer, smo izvedli z lastnim programskim orodjem.

Ključne besede:

geodetska mreža, plaz Urbas, girusna metoda, izravnava geodetske mreže, geodetski datum, stabilnost referenčnih točk

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.04.536-552

Citation:

Žan Pleterski, Klemen Kregar, Tilen Urbančič (2022). Določitev geodetskega datuma mreže na plazu Urbas. | Geodetic datum determination for the Urbas landslide geodetic network. Geodetski vestnik, 66 (4), 536-552. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.04.536-552

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC