naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1997/1 (Let. 41/1)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Jože Kos: GEODEZIJA IN OBMOČJA VAŠKIH, KRAJEVNIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI 7 Jože Kos: SURVEYING AND AREAS OF VILLAGE, LOCAL AND DISTRICT
 • COMMUNITIES 14
 • Matjaž Ivačič UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROSTORSKIH PODATKOV PRI et al: DIGITALIZACIJI PROSTORSKEGA PLANA REPUBLIKE SLOVENIJE SPATIAL DATA QUALITY DETERMINATION FOR THE ELEMENTS OF PHYSICAL PLANNING IN SLOVENIA 21
 • Tomaž Petek: UPORABNOST GENERALIZIRANE KARTOGRAFSKE BAZE GKB 25 APPLICABILITY OF THE GKB 25 GENERALISED CARTOGRAPHIC DATABASE 29
 • Darko Trlep: SLIKOVNI RADAR IN RADARSKA INTERFEROMETRIJA IMAGING RADAR AND RADAR INTERFEROMETRY 36
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Irena Ažman, REGISTER PROSTORSKIH ENOT NA INTRANETU Gregor Filipič: REGISTER OF SPATIAL UNITS ON THE INTRANET 44
 • Božo Demšar: ZEMLJIŠKI KATASTER V SLOVENIJI – STANJE IN PERSPEKTIVE LAND CADASTRE IN SLOVENIA – SITUATION AND PROSPECTS 47
 • Božidar Kanajet: JURIJ VEGA (GEORG FREIHERR VON VEGA) JURIJ VEGA (GEORG FREIHERR VON VEGA) 48
 • Stanko Pristovnik: PRAVNI VIDIKI PRENOSA NALOG GEODETSKE SLUŽBE NA LOKALNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI LEGAL ASPECTS OF THE TRANSFER OF TASKS OF THE GEODETIC SERVICE TO LOCAL SELF-MANAGEMENT COMMUNITIES 50
 • Radoš Šumrada: PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI IN PLANIRANJA PROSTORA PROPOSALS FOR THE IMPROVEMENT OF EDUCATION IN THE FIELD OF REAL ESTATE MANAGEMENT AND SPATIAL PLANNING 53
 • Ciril Velkovrh: RELIGIOZNA ZNAMENJA SO DOBRODOŠLI KAŽIPOTI TUDI V PLANINAH – NA PLANINSKIH KARTAH MANJKA VEČ PODATKOV ROADSIDE SHRINES ARE WELCOME SIGNPOSTSIN MOUNTAINS –
 • SEVERAL TYPES OF DATA ARE MISSING ON MOUNTAINEERING MAPS 58
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Florjan DIPLOMANTI, MAGISTRI, DOKTORJI, IMENOVANJA IN VPIS NA Vodopivec: ODDELEK ZA GEODEZIJO V LETU 1996 GRADUATES, MASTERS, DOCTORS, APPOINTMENTS AND ENROLMENT AT THE DEPARTMENT OF GEODESY IN 1996 63
 • Maruška Šubic PREDSTAVITEV KNJIGE:OCENJEVANJE TRŽNIH VREDNOSTI
 • Kovač: STAVBNIH ZEMLJIŠČ BOOK REVIEW: MARKET VALUES ESTIMATION OF BUILDING LAND 65
 • Mojca Kosmatin PRVO SREČANJE DELOVNE SKUPINE WG VI/3 (ISPRS) V PADOVI Fras: THE FIRST MEETING OF THE VI/3 (ISPRS) WORKGROUP IN PADOVA 66
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1997 IMPORTANT SYMPOSIA AND CONFERENCES IN 1997 68
 • Andraž Šinkovec: XXV. SMUČARSKI DAN GEODETOV, SORIŠKA PLANINA, 15. MAREC 1997 XXV. SKIING DAY OF SURVEYORS, SORIŠKA PLANINA, 15 MARCH 1997 69
 • Božena Lipej: TELETEKST – GEOGRAFIJA IN GEODEZIJA TELETEXT – GEOGRAPHY AND SURVEYING 74
 • Avstrijska zveza 6. AVSTRIJSKI GEODETSKI DAN – GEODEZIJA BREZ MEJA za geodezijo 6TH AUSTRIAN GEODETIC DAY – SURVEYING WITHOUT BORDERS 75 in geoinformatiko:
 • Univerza v SIMPOZIJ O DGPS-JU V INŽENIRSTVU IN KATASTRU – Ljubljani et al: IZOBRAŽEVANJE IN PRAKSA SYMPOSIUM ON DGPS IN ENGINEERING AND CADASTRAL MEASUREMENTS – EDUCATION AND PRACTICE 76
 • Zveza geodetov 30. GEODETSKI DAN - NEPREMIČNINE Slovenije etal: 30TH GEODETIC DAY – REAL ESTATES 78
 • Peter Svetik: IN MEMORIAM: PAŠKO LOVRIČ
 • IN MEMORIAM: PAŠKO LOVRIČ 79
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 80

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC