naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza skladnosti d48/gk- in d96/tm-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju

Consistency analysis of d48/gk and d96/tm coordinates of cadastral boundary points in the Mura region

Avtor(ji):

Sandi Berk, Žarko Komadina, Joc Triglav

Izvleček:

Predstavljena je analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat za več kot 62.000 zemljiškokatastrskih (ZK-) točk v Pomurju, ki so bile določene po 1. januarju 2008, torej v skladu z novim Zakonom o evidentiranju nepremičnin. Takšna analiza je izvedljiva brez dodatnih terenskih meritev – z uporabo kakovostnega modela transformacije. Kot referenčni model je bila uporabljena državna trikotniška transformacija, različica 3.0. Med razlogi za neskladje D48/GK- in D96/TM-koordinat ZK-točk glede na referenčni transformacijski model so lahko slaba natančnost ali groba napaka v izmeri D96/TM-koordinat (GNSS-izmera) in D48/GK-koordinat (klasična izmera). Še pogosteje kot z neposredno izmero pa so D48/GK-koordinate točk določene posredno – s transformacijo. Tu so razlog za neskladje nekakovostni transformacijski parametri. Poleg nekakovostnih veznih točk je vzrok lahko premajhno število uporabljenih veznih točk ali njihova neustrezna razporeditev. Neskladje koordinat ZK-točk je lahko tudi posledica lokalnih anomalij v obstoječi poligonski/linijski mreži ali pa slabe natančnosti uporabljenega referenčnega transformacijskega modela. Cilja analize skladnosti sta kontrola kakovosti določanja koordinat ZK-točk (tj. dela geodetskih podjetij) in tudi kontrola kakovosti modela trikotniške transformacije. Za dosego teh ciljev je bila na izbranih lokacijah znotrajtestnega območja izvedena tudi neodvisna terenska izmera.

Ključne besede:

analiza skladnosti, datumska transformacija, koordinatno odstopanje, zemljiškokatastrska točka

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.269-283

Citation:

Sandi Berk, Žarko Komadina, Joc Triglav (2011). Analiza skladnosti d48/gk- in d96/tm-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju. | Consistency analysis of d48/gk and d96/tm coordinates of cadastral boundary points in the Mura region. Geodetski vestnik, 55 (2), 269-283. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.269-283

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC