naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporabnost prostorskih podatkov kmetijskega sektorja za analize sprememb rabe kmetijskih zemljišč na primeru izbranega območja varovanja narave v Sloveniji

Spatial data utilization of the agricultural sector for the purposes of agricultural land use change in the case of a selected nature protection area in Slovenia

Avtor(ji):

Vesna Miličić, Andrej Udovč

Izvleček:

Prostorske analize v kmetijstvu vse bolj pridobivajo na pomenu, tako v svetu kot pri nas, saj omogočajo hiter in učinkovit prostorski prikaz dinamičnih procesov v kmetijskem prostoru. To je pomembno pri pripravi prostorskih aktov na nacionalni in lokalni ravni ter oblikovanju kmetijskih ukrepov in zakonodaje. Kakovostni prostorski podatki in posredno prostorske informacije so temeljna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja, katerega pomemben segment je kmetijski prostor. V prispevku sta prikazani ustreznost in dejanska uporabnost obstoječih prostorskih podatkovnih baz na primeru podatkov o rabi zemljišč kmetijskega ministrstva za namene spremljanja spremembe rabe zemljišč in prostorskih analiz v slovenskem kmetijstvu. Prednosti in nekatere omejitve baz prostorskih podatkov, s poudarkom na evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, so prikazane na primeru prostorske analize rabe in spremembe rabe kmetijskih zemljišč z uporabo metode prehodnih matrik na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Ključne besede:

podatkovne baze, planska raba tal, pokrovnost tal, prostorski podatki, krajinski park, kmetijstvo, prehodna matrika rabe tal

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.083-104

Citation:

Vesna Miličić, Andrej Udovč (2012). Uporabnost prostorskih podatkov kmetijskega sektorja za analize sprememb rabe kmetijskih zemljišč na primeru izbranega območja varovanja narave v Sloveniji. | Spatial data utilization of the agricultural sector for the purposes of agricultural land use change in the case of a selected nature protection area in Slovenia. Geodetski vestnik, 56 (1), 83-104. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.083-104

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC