naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Nekaj težav pri hidravličnih analizah poplavnih tokov v zvezi z geodetskimi podlagami

Some problems using geodetic background in hydraulic analyses of floods

Avtor(ji):

Matija Bogdan Marinček

Izvleček:

V prispevku je na kratko obravnavana problematika človekovega poseganja v vodni prostor, zlasti na potencialna poplavna območja, opisana so tudi načela umeščanja infrastrukture in poselitve v vodni prostor, določena v Direktivi o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (2007/60/ES), ki dopolnjuje vodno direktivo EU. Načela in obveznosti direktive so v naš pravni red prenesena z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih od poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) ter Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/2007). Opisanih je nekaj značilnosti in zahtev sodobnih hidravličnih matematičnih modelov za obravnavo širjenja površinskih odtokov padavin po strugah in poplavnih območjih. Predstavljene so tudi nekatere težave v zvezi z uporabo razpoložljivih geodetskih podatkov o oblikovanosti vodnega in obvodnega prostora v matematičnih hidravličnih modelih in predlogi za izboljšavo modeliranja.

Ključne besede:

direktiva, uredba, pravilnik, vodni prostor, povodje, poplava, življenje, škoda, omejitve, načrt, karta, poplavna nevarnost, razred, matematični model, podlaga, geodetska izmera, natančnost, težave

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.725-736

Citation:

Matija Bogdan Marinček (2012). Nekaj težav pri hidravličnih analizah poplavnih tokov v zvezi z geodetskimi podlagami. | Some problems using geodetic background in hydraulic analyses of floods. Geodetski vestnik, 56 (4), 725-736. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.725-736

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC