naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza uspešnosti metode PPP ob uporabi storitve IGS v realnem času

Performance analysis of PPP positioning method by using IGS real-time service

Avtor(ji):

Tatjana Kuzmić, Vladimir Bulatović

Izvleček:

Obstaja več metod za določanje položaja z uporabo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov GNSS (angl. Global Navigation Satellite System). Metode so klasificirane glede na dosegljivo točnost položaja, trajanje opazovanj za zanesljivo rešitev ter način določitve položaja – število sprejemnikov, vrsto uporabljenih opazovanj, izbrani GNSS-sistem ipd. Ena izmed pomembnejših za določitev položaja v GNSS je metoda PPP (angl. Precise Point Positioning), in sicer predvsem zaradi enostavnosti in stroškovne učinkovitosti. V članku predstavljamo metodo PPP, njene prednosti in omejitve ter napake, ki se lahko pojavijo pri določanju položaja z njo. Predstavljeni so rezultati analize empiričnega določanja položaja z metodo PPP, to so natančnost, čas konvergence, izpad podatkov, ponovljivost določitve položaja ter dosežena točnost na temelju treh serij opazovanj, vsake v trajanju po štiri ure. Pridobljene koordinate smo primerjali z referenčnimi koordinatami, ki smo jih določili s spletno storitvijo AUSPOS. Ugotovili smo, da je odstopanje med horizontalnimi koordinatami, določenimi s PPP-metodo, in referenčnimi vrednostmi, od 1 do 7 centimetrov, medtem ko so odstopanja pri višinah od 7 do 20 centimetrov.

Ključne besede:

PPP, GPS, GNSS, točnost, IGS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.604-618

Citation:

Tatjana Kuzmić, Vladimir Bulatović (2018). Analiza uspešnosti metode PPP ob uporabi storitve IGS v realnem času. | Performance analysis of PPP positioning method by using IGS real-time service. Geodetski vestnik, 62 (4), 604-618. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.604-618

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC