naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Predmet in namen vrednotenja nepremičnin ter njihov vpliv na metode vrednotenja in podatkovne zbirke

Object and objective of property appraisal and their effects on valuation methods and databases

Avtor(ji):

Jacek Zyga

Izvleček:

Namen prispevka je primerjati pomen vzporednih metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, izvedenih na ekonometrični in neekonometrični način. Na podlagi analize formalnih pogojev ter opredelitve tržne vrednoti nepremičnine sta bila testirana oba pristopa, s čimer smo želeli preveriti, ali je mogoče rezultate predstaviti na enak oziroma primerljiv način. Pri tem je bil poudarjen pomen opredelitve tržne vrednosti nepremičnine v povezavi z opredelitvijo predmeta vrednotenja. Rezultati raziskave so pokazali, da je za primerljive rezultate ocenjevanja tržne vrednosti posamezne nepremičnine nujno zagotoviti predvsem jasno opredelitev podatkov, na katerih temeljijo izračuni, ter rezultate ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki se nanašajo na isti predmet oziroma skupino/razred predmetov. Prispevek nadalje vključuje razpravo na temo primerljivosti rezultatov ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin pri večkratnem ocenjevanju. Izpostavljeno je, da je pogoj za primerljive rezultate večkratnih ocenjevanj tržne vrednosti nepremičnin ustrezna zbirka podatkov o prodanih nepremičninah. Primerljive rezultate vrednotenja je mogoče pridobiti le z uporabo istih oziroma primerljivih referenčnih podatkov. Za vrednotenje nepremičnin je treba torej vzpostaviti ustrezno podatkovno zbirko o nepremičninskem trgu, ki je popolna in dostopna ocenjevalcem vrednosti nepremičnin.

Ključne besede:

nepremičnina, tržna vrednost, metode vrednotenja, kataster

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.92-103

Citation:

Jacek Zyga (2019). Predmet in namen vrednotenja nepremičnin ter njihov vpliv na metode vrednotenja in podatkovne zbirke. | Object and objective of property appraisal and their effects on valuation methods and databases. Geodetski vestnik, 63 (1), 92-103. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.92-103

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC